Ви є тут

Головна

Мета: розширення знань магістрів із матеріалознавства щодо перспектив розвитку спеціальних матеріалів для використання в різних галузях промисловості: хімічній, транспортних засобів, енергетичній, аерокосмічній, машинобудівній. При вивченні дисципліни використовуються результати науково – дослідних робіт співробітників кафедри фізичного матеріалознавства та аналізуються їх теоретична та практична значимість.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні напрями наукової діяльності кафедри; сутність цих напрямів; використані матеріали та методи дослідження і отримані результати; ефективність результатів НДР та галузі, в яких використовуються або можуть використовуватись їх результати; організацію НДР у даному навчальному закладі та участь у цьому виді діяльності ВНЗ;

вміти: оцінити вибір напряму вирішення матеріалознавчої науково – технічної проблеми (задачі); запропонувати та співставити альтернативні варіанти вирішення задачі; скласти блок – схему проведення науково – дослідних робіт та апробації їх результатів; за необхідності використати знання із наукових основ організації експериментів, отримати рівняння регресії та здійснити їх аналіз.

Викладач дисципліни: Климов Олександр Володимирович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»;

Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»;

Грабовський Володимир Якович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»;

Лазечний Іван Миколайович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»;

Бєліков Сергій Борисович, професор кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальних дисциплін

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5/2,5

Галузь знань

05.04 Металургія та матеріалознавство

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 162/90 10-й 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр 32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
- год. - год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
130 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 25%  до 75%

для заочної форми навчання – 13% до 87%

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

(екзамен)

Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T1 T2 T3 100 100
50 50 30 30 40