Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьмін

Ім'я: Віктор

По батькові: Володимирович

 

Посада: учений секретар вченої ради НУ «Запорізька політехніка»

Участь у роботі рад і державних структур: член конкурсної комісії, стипендіальної комісії, комісії з нагород НУ «Запорізька політехніка»

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4940-9395

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): F-3945-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57208664451

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=URbsUPcAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, транспортний факультет, 2007, [дипломом з відзнакою],  спеціальність за дипломом – 8.090211 «Колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація за дипломом – «магістр колісних та гусеничних транспортних засобів»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий факультет, 2008, спеціальність за дипломом – 8.040202 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціально-правової роботи»
 • Аспірантура на кафедрі соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, роки навчання:  2010-2013 рр., наукова спеціальність: 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Підвищення кваліфікації:

 • Запорізький національний університет (I етап з «02» квітня 2018 року по «22» червня 2018 року та II етап з «20» серпня 2018 року по «27» листопада 2018 року, тема: «Формування кар’єрних стратегій як напрямок успішної кадрової політики в державній службі: соціологічна рефлексія)», сертифікат ПК  №00502 від 30 листопада 2018 року, 180 годин (6 кредитів ЄКТС);
 • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка (з 6.02.2023 по 17.03.2023 року, тема: «Підвищення фахового рівня, вивчення сучасних інноваційних технологій в освітньому середовищі, формування новітніх підходів і засобів формування професійних компетенцій у студентів спеціальностей 053 «Психологія» та 231 «Соціальна робота», сертифікат №8-23 від 22 березня 2023 року, 180 годин (6 кредитів ЄКТС).
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»: «Соціалізація сиріт у вищих навчальних закладах України: соціотехнологічний аспект», рік захисту – 2013 (http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3594).

Наукові інтереси:

 • Соціальні технології у побудові кар’єри студентів та випускників ЗВО України;
 • кар’єрні стратегії у сучасному українському суспільстві;
 • моделювання соціалізації членів різних специфічних соціальних груп та спільностей при вступі у доросле життя;
 • соціально-психологічна рефлексія дорожнього руху в Україні; управління безпекою дорожнього руху, безпечна поведінка користувачів доріг;
 • освітньо-наукове забезпечення попередження дорожньо-транспортного травматизму.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьмін В.В. Соціально-правовий аспект соціалізації сиріт у вищій школі / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.В. Шевцов] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д.: Грані, 2011. – Вип. 5 (79). – С. 118–123. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Підвищення конкурентоздатності сиріт-випускників вищих навчальних закладів / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення : науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К. : Ринок праці та зайнятість населення, 2011. – Вип. 4 (29). – С. 44–46. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Моделювання соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Вип. 51. – С. 181–189. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Специфика социализации и формирования личности студентов-сирот в ВУЗе / В.В. Кузьмин // Управление социальными процессами в условиях модернизации России: теория и практика : сборник статей по материалам ІХ Афанасьевских чтений / под ред. проф. О.А. Уржа. – М. : Изд-во РГСУ, 2011. – С. 256–259. (іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Вплив виховного середовища на сиріт у ВНЗ: соціологічний аналіз / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 1 (81). – С. 108–112. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сиріт, як окремої соціальної групи у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А. Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2012. – Вип. 2 (82). – С. 113–118. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціалізація студентів-сиріт у ВНЗ: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / [гол. ред. А.В. Фурман] ; ТНЕУ. – Т. : Психологія і суспільство, 2012. – Вип. 2 (48). – С 64–68. (фахове видання);
 • Кузьмин В.В. Социальное становление студентов ВУЗов из различных специфических социальных общностей / В.В. Кузьмин // Психология. Социология. Педагогика : научно-практический журнал / гл. ред. проф. В.Г. Маралов. – М. : Изд-во ИНГН, 2012. – № 12 (25). – С. 48–51. (Іноземні науковометричні бази);
 • Кузьмін В.В. Соціальна взаємодія агентів соціалізації та сиріт у ВНЗ: встановлення перспективи / В.В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 54. – С. 42–47. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Генеза державної політики розвитку кар’єри студентської молоді на вузівському рівні / В.В. Кузьмін // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2013. – Вип. 4 (58). – С. 51–56. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Працевлаштування молоді як соціальна проблема / В.В. Кузьмін // Вісник академії праці та соціальних відносин ФПСУ / [голов. ред. І.М. Гавриленко] ; Академія праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : Сталь, 2014. – Вип. 2. – С. 10-14. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Організаційна взаємодія державної служби зайнятості та випускників ВНЗ із різних специфічних соціальних груп: кар’єрний аспект / В.В. Кузьмін // Ринок праці та зайнятість населення: науково-виробниче інформаційне видання / [гол. ред. В.Г. Федоренко] ; ІПК ДСЗУ. – К.: Ринок праці та зайнятість населення, 2014. – Вип. 3(40). – С. 39-42. (фахове видання);
 • Кузьмін В. В. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В. В. Кузьмін, М. О. Городько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 62. - С. 220-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_62_28. (фахове видання);
 • Кузьмін В. В. Соціальна компетентність працівників психологічних та територіальних служб, які здійснюють реабілітацію постраждалого населення у збройних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2014_63_23. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники сприяння розвитку кар’єрних стратегій молоді, яка навчається / В.В. Кузьмін // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – Х. : Вид-во Харківського національного ун-ту внутр. справ. вип.№ 1 (68), 2015. – С. 196-205. (фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Кар’єра та молодь із різних специфічних соціальних спільностей при вступі у доросле життя (на матеріалах емпіричного дослідження проведеного у Запорізькій області)/ В.В. Кузьмін // Науково-методичний журнал «Наукові праці. Серія: «Соціологія». Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, Вип. 246. Т.258, 2015. – С. 132-140. (фахове видання);
 • Kuzmin V. Formation of students from different specific social groups as a problem of social work / V. Kuzmin // Black Sea : Scientific Journal Of Academic Research. Part B. – 2015. – March. – Volume 10. – Issue 03. – P. 18–23 (Іноземні науковометричні бази, Georgia);
 • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін та ін. // Перспективи. Соціально-політичний журнал / [гол. ред. Кавалеров А.І.] ; ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського». – Одеса., 2016. – Вип. 1 (67). – С. 49–66. (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Типологізація специфічних груп населення України в напрямках організації соціально-психологічної діяльності / В.В. Кузьмін // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет” та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич.– Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – №2(10) – С.63-68 (Фахове видання);
 • Кузьмін В.В. Теоретичний аналіз проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – №. 1. – 2017. – С. 3-8. Режим доступу -http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/90071/85417 (Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Кузьмін В.В. Понятійно-категоріальний апарат поняття «кар’єра»: соціологічна рефлексія / В.В. Кузьмін // Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / [гол. ред. С.А.Квітка] ; ДНУ ім. Олеся Гончара. – Д. : Грані, 2017. – Том 20 №10 2017. – С. 48-54. (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Kuzmin, V., Kuzmina, M., Ivanchenko, A. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) // Science and Education. 2017. No. 10. P. 95-100. DOI : https:// doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-12. (http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3361, фахове видання, Web of Science);
 • Кузьмін В.В. «Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання / В.В. Кузьмін // Український соціологічний журнал. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2018. № 1–2. Вип. 19–20. С. 58–63. Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/14671 (фахове видання).
 • Кузьмін В. В. Особливості кар’єрних стратегій у рамках структурного функціоналізму / В. В. Кузьмін // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. - 2018. - Вип. 80. - С. 30-38. - Режим доступу: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/80/6.pdf (фахове видання).
 • Кузьмін В.В. Особливості планування кар’єрних стратегій в рамках індустріальної соціології / В.В. Кузьмін // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - №3-4 (35-36). – С. 61-67. Режим доступу : http://www.sociology.chnu.edu.ua/res//sociology/3-4.pdf (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Кузьмін В.В. Феномен кар’єри в роботах класиків соціологічної думки / В.В. Кузьмін // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2019. Випуск 13. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2019. - №13. – С. 72-81. Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/vie... (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus);
 • Stepanenko, A., Oliinyk, A., Fedorchenko, I., Kuzmin, V., Kuzmina, M., & Goncharenko, D. (2019). Analysis of echo-pulse images of layered structures. the method of signal under space. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 2353 755-770. Retrieved from www.scopus.com (Індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus).
 • Кузьмін В. В. Особливості реалізації кар’єрних стратегій в рамках постструктуралізму.Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Т. 23, No 3. С.46–56. Режим доступу : https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1477/1449 (Фахове видання, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Соціальний механізм адаптації студентів-сиріт до навчання у закладах вищої освіти / В. В. Кузьмін, А.В. Закревська, Д.О. Махниборода // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 87. С. 108–117. Режим доступу : http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/87/13.pdf (фахове видання з соціології)
 • Кузьмін, В., Тургенєва, A., & Демченко, I. (2020). Технології покращення надання соціальних послуг в Україні в сфері зайнятості / Social Work and Education. – T. : Vector, 2020. – Vol. 7, No. 4. pp. 418-435. Режим доступу : http://journals.uran.ua/swe/article/view/2520-6230.20.4.2. DOI: 10.25128/2520-6230.20.4.2.(2020) (Наукове фахове видання група Б, 231 Соц. робота)
 • Popovych, V., Hordienko, N., Kuzmin, V., Taran, V., & Pushchyna, I. (2020). SOCIAL WORK TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology, 17(3), 1458-1465 (Іноземні науковометричні бази);
 • Zoska, Y. V., Scherbyna, V. M., Kuzmin, V. V., Stadnik, O. F., & Bondarenko, O. V. (2020). Career networking as a praxeological communicative practice of the XXI century in social theory. International Journal of Criminology and Sociology, 9, 3048-3056. doi:10.6000/1929-4409.2020.09.371 (Іноземні науковометричні бази, Scopus);
 • Kuzmina, M., Karpenko, A., Tabunshchyk, G., Kuzmin, V., Karpenko, N., & Popovych, V. (2021). Career strategies approach for the digitalised world requirements doi:10.1007/978-3-030-68201-9_53 Retrieved from www.scopus.com;
 • Кузьмін В.В. Концептуалізація понять «кар’єра»та «кар’єрні стратегії» в роботах зарубіжних та вітчизняних соціологів / В. В. Кузьмін // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. / редкол.: О.Г. Данильян та ін. – Харків : Право, 2021. - №1 (48). С. 206–220. Режим доступу : http://fil.nlu.edu.ua/article/view/224813 (Фахове видання з соціології, Іноземні науковометричні бази, Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Особливості викладання дисципліни «методика соціальних досліджень» для студентів спеціальності «231-соціальна робота / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, С.О. Борисюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2021.– Вип. 1 (48). – С. 79–84. Наукове фахове видання група Б (231 Соц. робота) http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/234940
 • Kuzmina, Mariia; Kuzmin, Viktor; Mosaiev, Yurii; Karpenko, Natalia; Kyryl Tarasenko. Forecasting Career-And Competence Indicators of a Social Worker in the Context of Digital Transformations of the Society SHS Web of Conferences; Les Ulis, Том 100, (2021). DOI:10.1051/shsconf/202110004005 (подано на індексацію в WOS)
 • Kuzmin, V., & Stadnyk, A. (2021). Соціальний екскурс кар’єрних вподобань українців. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(2), 37-45. https://doi.org/10.15421/342120 Наукове фахове видання група Б (054 Соціологія) https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/1061
 • Кузьміна М. О., Масюк О. П., Кузьмін В. В., Мєщан І. В. Соціальне партнерство як інструмент підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти. Науковий журнал Хортицької національної академії. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота) : наук. журн. / [редкол. : В. В. Нечипоренко (голов. ред.) та ін..]. Запоріжжя : Вид-во комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 2021. Вип. 2(5). С. 168–176. DОІ : https://doi.org/10.51706/2707-3076-2021-5-18 https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/139 (011 Педагогіка, 231 Соціальна робота)
 • Kuzmin, V., Gugnin, E., Stashuk, O., Kudinova, M., & Chervonenko, K. (2022). Modeling career strategies for members of different social groups. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Special Issue, 12/01-XXVII, 29-34. (WOS)
 • Кузьмін В.В. Суспільство як середовище конструювання кар’єрних стратегій. Габітус : наук. журнал. Одеса : Причорномор.наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій, 2022. Вип. 33. С. 9–14. http://habitus.od.ua/journals/2022/33-2022/1.pdf Наукове фахове видання група Б (053 Психологія, 054 Соціологія)
 • Кузьмін В.В. Соціологічні та психолого-педагогічні технології в практичній соціальній роботі /  В.В. Кузьмін, М. О. Кузьміна,  О.М. Балухтіна,  Г. Ю.Баршацька,  С.С. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2022. Вип. 88. С. 110–115. Наукове фахове видання група Б (231 Соціальна робота)
 • Балухтіна О.М. Діяльність притулків для жінок, які постраждали від домашнього насильства в Україні: проблеми та перспективи /   О.М. Балухтіна,  В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна   // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціальна робота. 2022. №1. С.13-18. DOI: https://doi.org/10.17721/2616-7786.2022/8-1/2  Наукове фахове видання група Б (053 Психологія, 231 Соціальна робота)
 • Кузьмін В.В., Кузьміна М.О., Стадник А.Г. Технології соціальної роботи в інклюзивному середовищі закладів вищої освіти України. SCIENTIA NR 16. Chełm : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych, 2022 P. 172-181.
 • Кузьмін В.В. Соціально-психологічні особливості формування професійної кар’єри особистості / В.В.Кузьмін, М.О.Кузьміна, А.В.Іванченко / Габітус : наук. журнал. Одеса : Причорномор.наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій, 2023. Вип. 45. С. 200–205.  http://habitus.od.ua/journals/2023/45-2023/33.pdf Наукове фахове видання група Б (053 Психологія, 054 Соціологія)
 • Кузьмін В.В. Основні агенти соціалізації сиріт у середніх та вищих закладах освіти України / В.В.Кузьмін, А.Г. Стадник, Є.Р. Іванов / Габітус : наук. журнал. Одеса : Причорномор.наук.-дослід. ін-т економіки та інновацій, 2023. Вип. 46. С. 90-95. http://habitus.od.ua/journals/2023/46-2023/13.pdf Наукове фахове видання група Б (053 Психологія, 054 Соціологія)
 • Володимир ТАРАН, Віктор КУЗЬМІН  Деякі аспекти проблеми ментальності. Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем: Електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», № 1 / 2023. С. 246-261. 
 • Віктор Кузьмін, Оксана Хміль, Ірина Воронюк. Технології мозкового штурму як інструмент для підвищення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти. Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія», Вип. 4, 2023. С.64-69. https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2023-4.11 Наукове фахове видання група Б (053 Психологія)
 • Kuzmin, V., Gaivoronska, T., Khitrova, T., Velykzhanina, D., Kazannikova, O., Kuzmina M. (2023). Communicative and Psychological Aspects of Professional Career Development: Exploring the Differences. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 81, 129-147, DOI: 10.33788/rcis.81.8 (scopus)
   
  Монографії:
 • Кузьмін В.В. До питання соціальної реабілітації постраждалого мирного населення у локальних воєнно-політичних конфліктах в Україні / В.В. Кузьмін // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України : Нац. гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2 – С. 175-180. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмин В.В. Социокультурные барьеры социализации детей-сирот в высших учебных заведениях Украины // Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины: коллективная монография / под ред. В.С. Бакирова. - Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. - С. 253-279. (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Соціальне забезпечення сиріт у роботі психологічних служб / В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні [Електронний ресурс]: колективна монографія / Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С.124-165. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM);12 см. – Назва з тит. екрана.ISBN 978-617-529-178-8 (підрозділ у науковій монографії);
 • Кузьмін В.В. Теоретико-методологічні основи формування кар’єрної стратегії особистості у сучасному науковому дискурсі / В.В. Кузьмін // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В. Й. Бочелюка, за ред. М. А. Дергач, Н. В. Волошиної. – Запоріжжя : Просвіта, 2018. – С.190-220.(підрозділ у науковій монографії).
 • Кузьмін В.В. Соціологічні, соціально-психологічні та педагогічні особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «соціальна робота» на етапі завершення бакалаврату (на матеріалах пробного емпіричного дослідження) / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. М.А. Дергач. – Запоріжжя : Просвіта, 2019. – С.48-80. (Підрозділ у колективній монографії).
 • Кузьмін В.В. Інноваційні технології економічного соціального супроводу / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2020. – С.63-89. Том 1.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Popovych V, Kuzmin V., Holonic J., Koval H. Peculiarities of the influence of a higher education institution on the integration of children deprived of parental care into the social system of society: Monograph. Fairmont, Fairmont Academic publishing, WV USA, 2021. 136 p. Copies: 250.
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań socjologicznych w zakresie partnerstwa w zarządzaniu instytucjami społecznymi / Igor Meschan, Viktor Kuzmin, Maria Kuzmina / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. P.9-21. (ISBN 978-83-956345-0-5)(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Кузьмін В.В. Соціально-педагогічні аспекти викладання дисципліни «соціальна робота в сфері зайнятості населення / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.Г. Стадник // Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна [та ін.].– Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.139-158.
 • Wiktor Kuzmin, Maria Kuzmina, Alyona Stadnyk. Społeczna technologizacja konkurencyjnego doboru personelu jako kryterium pomyślnego kształtowania strategii kariery. Aktualne problemy społeczne Polski i Ukrainy. Aspekty partnerstwa wedukacji i pomocy społecznej: monografia. Chełm: Państwowa Akademia Nauk Społecznychw Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2023. S. 49-58.
 • Кузьмін В.В. Соціологічні та психолого-педагогічні технології діяльності кар'єрного радника в сучасних умовах / В.В. Кузьмін //  Psychological patterns of social processes and personality development in modern society : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. РР.228-254. (підрозділ у науковій монографії).

Участь у конференціях:

 • Кузьмін В.В. Діалогічні компоненти процесу навчання і виховання сиріт у ВНЗ: стан, проблеми, перспективи / В.В. Кузьмін // Програма міжнародної науково-теоретичної конференції «Діалог культур : пріоритети сучасного розвитку України, (Київ, 20 грудня 2010 року). – К.: Інститут культурології НАМУ, Інститут проблем виховання НАПН, 2010. – С.14.
 • Кузьмін В.В. Особливості соціалізації сиріт у вищих навчальних закладах України / В.В. Кузьмін // Соціальні зміни та культурна ідентичність : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. – О. : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2011. – С. 143–146.
 • Кузьмін В.В. Проблеми соціалізації сиріт у вищій школі: шляхи вирішення / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей IX Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 101–103.
 • Кузьмін В.В. Різновиди агентів соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XIX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 21–22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – Т. 3. – С. 137–138.
 • Кузьмін В.В. Стан здоров’я як один із чинників соціалізації студентів-сиріт / В.В. Кузьмін // Сучасні аспекти медицини і фармації-2011 : тези доповідей учасників 71 Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів з міжнародною участю, присвяченої Дню науки, м. Запоріжжя, 12–13 травня 2011 р. / ЗДМУ. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2011. – Вип. XXIV, додаток. – Т. 2. – С. 39–40.
 • Кузьмін В.В. Законодавче забезпечення соціального розвитку студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 20–21 травня 2011 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – Ч. 2. – С. 212–216.
 • Кузьмін В.В. Особливості механізму працевлаштування сиріт-випускників вищих закладах освіти / В.В. Кузьмін // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку : зб. наук. пр. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. / упоряд. М.В. Туленков, М.П. Лукашевич, Е.М. Кучменко, О.Ю.Вілкова, М.В. Судаков ; за заг. ред. М.П. Лукашевича. – К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – С. 175–180
 • Кузьмін В.В. Технологізація соціалізації студентів-сиріт у ВНЗ / В.В. Кузьмін // Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей X Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 90–92.
 • Кузьмін В.В. Сирота у ВНЗ: життєві практики та перспективи / В.В. Кузьмін // Наука і вища освіта : тези доповідей учасників XX Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 6 квітня 2012 р. : у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Т. 3. – С. 56.
 • Кузьмін В.В. Наслідки проблеми сирітства в українських реаліях: соціологічний вимір / В.В. Кузьмін // Дитинство. Освіта. Соціум. Вісник Інституту розвитку дитини (додаток) : методичні та практичні матеріали (за результатами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених). – К., 2013. – Вип. 4. – С. 219–222.
 • Кузьмін В.В. Соціальні чинники успішного працевлаштування студентів та випускників ВНЗ при вступі у доросле життя / Кузьмін В.В. // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної конференціії. – Донецьк, 12 листопада 2013 р.: ДонНУЕТ, 2013. – С.122-126.
 • Кузьмін В.В. Базові соціальні процеси у інжинірінгу кар’єри студентської молоді / Кузьмін В.В. // Освіта та соціалізація особистості : всеукраїнська наукова конференція : [матеріали]. Одеса: Південно-український національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2014. – С.12.
 • Кузьмін В.В. Специфіка професійних компетентностей працівників спеціалізованих служб в соціальній сфері / Кузьмін В.В. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– С.408-409.
 • Кузьмін В.В. Подальша соціалізація випускників ВНЗ із числа сиріт у постнавчальний період як проблема соціальної роботи / Кузьмін В.В. // матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.160-165.
 • Кузьмін В.В. Побудова кар’єри молоді в сучасних умовах як соціально-економічна проблема / В.В. Кузьмін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.336.
 • Kuzmin V. Social and psychological factors integration of orphans in the social life / V.V. Kuzmin, V.M. Popovych, G.Y.Barshatska // Proceedings of III International scientific conference “ Modern scientific achievements: experience exchange”. Morrisville, Lulu Press., 2017. P. 223-226. (USA)
 • Кузьмін В.В. Професійна кар’єра як фактор і показник самореалізації молоді в «суспільстві нерівних» / В.В. Кузьмін // Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу соціологічної асоціації України "Нові нерівності - нові конфлікти : шляхи подолання". – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С.328–329.
 • Кузьмін В.В. Місце та роль фахової компетентності соціального працівника (психолога) у змістовній інтеграції осіб із сирітським дитинством / В.В. Кузьмін // Компетентнісний вимір сучасної освіти : теорія і практика : збір тез V регіональної науково-практичної конференції (19 травня 2017 р., м. Запоріжжя) / За заг. ред. В.В. Нечипоренко. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2017. – С.245-247.
 • Кузьмін В.В. Наслідки проблеми сирітства в українських реаліях соціально-психологічний аспект / В.В. Кузьмін // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації», м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В.М. Зайцевої ; ЗНТУ. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т.2. – С.539-541.
 • Кузьмін В.В. Класифікаційні ознаки групи дітей-сиріт та груп ризику по соціальному сирітству в Україні у фокусі соціально-психологічної роботи / В.В. Кузьмін // «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія та практика» матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) Хар. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х.: «Стиль-Издат», 2017. – С.293-296.
 • Кузьмін В.В. Соціалізація особистості з числа сиріт у сфері професійної освіти / В.В. Кузьмін // Освіта та соціалізація особистості // Матеріали V Всеукраїнської інтернет-конференції (Одеса, Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). – Одеса. 2017. – С.87-88.
 • Кузьмін В.В. Специфічні групи населення України в напрямках організації соціальної роботи (регіональний аспект) / В.В. Кузьмін, О.О. Романова // Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) / За наук. ред. А.Г. Шевцова. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2018. – С.175-178.
 • Кузьмін В.В. Моделювання кар`єрних стратегій в теорії структурного функціоналізму/ В.В. Кузьмін // «Ризики кар’єрно-професійного старту у високо-конфліктному середовищі: загальне й особливе: програма і матеріали XXV науково-теоретичної конференції молодих вчених», / Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків : Вид-во НУА, 2018. – С.45-49.
 • Кузьмін В.В. Соціальні особливості розвитку кар’єрної стратегії особи / В.В. Кузьмін // Програма XХІ Міжнародної наукової конференції «Харківські соціологічні читання» «Мова соціології: сучасні тренди» ". – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018.
 • Кузьмін В.В. Теоретизація феномену кар’єри у фокусі smart-суспільства / В.В. Кузьмін // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – С.124-126. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Kuzmin V.V. Social and professional competence of graduates is the criteria of successful career strategy manufacture / M.O Kuzmina, V.V. Kuzmin // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22 th, 2019. Kaunas: Izdevniecība «Baltija Publishing», P. 361-365. (Lithuania).
 • Кузьмін В.В. Особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «Соціальна робота» / В.В. Кузьмін , М.О. Кузьміна // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С.35-37
 • Кузьмін В.В. Інституційні бар’єри реалізації кар’єрних стратегій як проблема професійного становлення особистості / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8листоп. 2019 р.) ред. кол. Н.Г. Ничкало, М.С. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - С.70-71.
 • Кузьмін В.В. Кар’єра у фокусі соціологічного знання / В.В. Кузьмін // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С.19-23.
 • Кузьмін В.В. Компентентнісне портфоліо особистості як технологія реалізації кар’єрних вподобань в розрізі функціонування освітніх кластерів / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине : материалы XVІII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2020 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – С.112-114. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Закревська А.В. Соціальна технологізація реабілітації людей з наркотичною залежністю / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.104-106.
 • Іванова О.О. Теоретизація процесу перевиховання «важких» підлітків у сучасному науковому дискурсі / О.О. Іванова, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.106-109.
 • Махниборода Д.О. Практика соціального діалогу в Україні / Д.О. Махниборода, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.132-134.
 • Нестеренко О.Г. Вторинна зайнятість студентів як соціальна проблема / О.Г. Нестеренко, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.277-279.
 • Пугач К.С. Вторинна зайнятість студентства та сучасна українська система освіти/ К.С. Пугач, В.В. Кузьмін // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.64-66.
 • Кузьмін В.В. кар’єрні стратегії в рамках соціологічної теорії постструктуралізму / В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 365-369.
 • Захарова Д.Є. Проблеми та перспективи ефективності системи захисту та гарантій малозабезпечених верств населення в Україні / Д.Є. Захарова, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 111-116.
 • Кузьмін В.В. Кар’єрні стратегії у фокусі соціологічного постструктуралізму / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.68-69.
 • Кузьмін В.В. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.70-71.
 • Кузьмін В.В. Практики соціального діалогу в Україні / К.С. Красуля, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.100-101.
 • Кузьмін В.В. Соціологічні виміри інтеграції вимушених переселенців у приймаючі громади / А.О. Кірова, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020 – С.98-99.
 • Кузьмін В.В. Професійне становлення соціального працівника в сучасних умовах / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С.384-386.
 • Кузьмін В.В. Соціальне партнерство у системі освіти з підтримки дітей-сиріт в Україні / В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.В. Лебеденко // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О.В. Лісовця. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С.115-117.
 • Кузьміна М.О. Шляхи підвищення впливу особливостей здобувачів вищої освіти на вибір їх професійних компетенцій / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей; укладач Петровська К. В. – Бердянськ. 2020. С.73-78.
 • Кузьмін В.В. Формування професійних компетенцій випускників закладів вищої освіти як проблемне поле реалізації кар’єрних стратегій сучасної української молоді /В. В. Кузьмін, М. О. Кузьміна // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : Матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2021. – С.121-124. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Сирітство в Україні: супровід та соціалізація / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.В. Закревська // Соціальні, правові та управлінські аспекти розвитку охорони здоров᾽я: проблеми, перспективи, світовий досвід: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Льорет-де-Мар, 05 лютого 2021 р.) / за заг. ред. О.Г. Алексєєва. – Льорет-де-Мар: ЗДМУ, 2021. С.88-91.
 • Кузьмін В.В. Особливості технологій соціальної роботи в сфері зайнятості України / В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 22-25.
 • Закревська А.В. Материнська позиція в реабілітації дитини з церебральним паралічем / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 44-45.
 • Ілляшевич К.В. Основні напрямки управління діяльністю соціальним закладом по організації із забезпечення здоров’я учнів в сучасних умовах навчання / К.В. Ілляшевич, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 52-54.
 • Клименко А.О. Особливості забезпечення соціальних гарантій дітей позбавлених батьківського піклування / А.О. Клименко, В.В. Кузьмін // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 54-56.
 • Кузьмін В.В. Соціальне партнерство у сфері зайнятості України на сучасному етапі / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
 • Сагань Є.С. Волонтерство у соціальному партнерстві / Є. С. Сагань, В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
 • Закревська А.В. Медіаграмотність як ключова компетентність майбутнього вчителя нової української школи / А.В. Закревська, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2021 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С.
 • Махниборода Д.О. Зелена соціальна робота: чи потрібна вона Україні? / Д.О. Махниборода, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // І Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики» (м. Чернігів, 20-21 травня 2021 р.) /
 • Кузьмін В.В. Соціокультура суспільства як простір конструювання кар’єрних стратегій / В.В. Кузьмін // Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (м. Дніпро, 1 жовтня 2021 року) / відп. за випуск В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2021. С.63-65.
 • Кузьмін В.В. Соціокультура інформаційного суспільства як простір конструювання кар’єрних стратегій / В.В. Кузьмін // Тези доповідей та виступів учасників III Конгресу соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. – С.202–203.
 • Кузьмін В.В. Технології соціальної роботи з особами, які відбували покарання в місцях позбавлення волі/ В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.В. Закревська // Пенітенціарна система у глобальному вимірі : Матеріали І Міжнародного пенітенціарного форуму (м. Рівне, 29–30 жовтня 2021 року). Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука. Рівне : Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.32-35.
 • Кузьмін В.В. Формування кар’єрних стратегій та професійних компетентностей осіб пенсійного та передпенсійного віку як технологія подолання «ейджизму» на ринку праці /В. В. Кузьмін, М. О. Кузьміна // ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих в умовах невизначеності: залучення, мотивація, тенденції» : Матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 лют. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2022. – С.000-000. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Кузьмін В.В. Особливості конструювання кар’єрних стратегій у сучасному українському суспільстві / В.В. Кузьмін // Всеукраїнська інтернет – конференція «Кар’єрний шлях та траєкторії працевлаштування випускників: перспективи, проблеми, досягнення» (м. Маріуполь, 25 лютого 2022 року). ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». Маріуполь, 2022. С.00-00.
 • Кузьмін В.В. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.47-51.
 • Кузьмін В.В. Параметризація соціального діагностування особливостей соціалізації сиріт в умовах вітчизняних ЗВО / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С.32-34.
 • Кузьмін В.В. Специфіка та особливості конструювання кар’єрних стратегій у сучасному українському суспільстві / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 1704-1705.
 • Кузьмін В.В. Соціальний екскурс кар’єрних вподобань українського суспільства / А.Г. Стадник, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.523-524.
 • Закревська А.В. Сирота після навчання у ЗВО: життєві практики та перспективи / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.418-420.
 • Махниборода Д.О. Психосоціальна профілактика та психологічна освіта в соціальній роботі / Д.О. Махниборода, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.431-433.
 • Лебеденко В.В. Причини самогубства серед молоді та підходи до надання соціально-психологічної допомоги / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково- інноваційний простір : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид- во Хортицької національної академії, 2022. С.425-427.
 • Закревська А.В., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Соціальні передумови формування моделі соціалізації студентів-сиріт в умовах ЗВО / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.23-25.
 • Лебеденко В.В., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Профілактика та технології соціальної роботи щодо девіантної поведінки підлітків / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.45-47.
 • Сагань Є.С., Кузьміна М.О. Кузьмін В.В. Проблема первинної соціалізації дітей молодшого шкільного віку в сучасному науково-педагогічному просторі / Є.С. Сагань , М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2022 р., м. Ніжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.168-170.
 • Кузьмін В.В. Теоретизація конструювання кар’єрних стратегій в сучасному суспільстві Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікацій/  В.В. Кузьмін// ному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.288-290.  (тези)
 • Новотарський М.Є. Специфіка формування кар’єрної стратегії особистості у психологічному дискурсі  /   М.Є. Новотарський, В.В. Кузьмін // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.330-333. (тези)
 • Кузьмін В.В. Технології соціальної роботи в інклюзивному середовищі  /  В.В. Кузьмін,   М.О. Кузьміна,   А.Г. Стадник // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С.36-38.  (тези)
 • Кузьміна М.О. Моделювання кар’єрно-компетентнісних показників соціального працівника в умовах цифровізації суспільства /   М. О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столу, м. Івано-Франківськ, 26 травня 2022 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2022. С. 117-126.
 • Кузьмін В.В. Модель соціалізації студентів-сиріт в умовах ЗВО / В.В. Кузьмін, А.В. Іванченко, А.Г. Стадник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика» (24 лютого 2023 року) : Збірник тез / За заг.ред. докт. психол. наук, проф. Клочек Л.В., докт. психол. наук, проф. Гейко Є.В. – Кропивницький: ЦДУ, 2023. C.199-201.
 • Кузьмін  В.В. Особливості конструювання кар’єрних стратегій у сучасному українському суспільстві / В.В. Кузьмін // Сучасні тенденції, проблеми та перспективи управління розвитком туризму: збірник матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 23-24 березня 2023 р. – Дніпро: ДВНЗ «ПДТУ», 2023, С.240-246.
 • Кузьмін  В.В. Подальша соціалізація випускників ЗВО із сирітським дитинством у постнавчальний період / В.В. Кузьмін // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.74-75.
 • Кузьмін В. Особливості психологічної допомоги родинам, що виховують дітей з розладами аутичного спектру / В.В. Кузьмін, В.В.Зарицька // Сучасна психологічна наука: перспективи та розвиток : збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 квітня 2023 р. / за ред. В.М. Огаренка. Запоріжжя : КПУ, 2023. С.109-111.
 • Кузьмін В.В. Соціально психологічні ознаки віл-інфікованих дітей в Україні / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, А.В. Закревська // Міжнародна науково-практична конференція “Гуманітарні проблеми соціальних, правових та управлінських процесів в контексті глобальних світових трансформацій”. – м. Світ, Словацька Республіка, 22 жовтня 2023 року. – С.107-111.

Навчальні підручники та посібники:

 • Basic ergonomics in automotive engineering : Study guide / О.М. Аrtyukh, K.A. Lut, M.O. Kuzmina et al. Zaporizhzhia : National University «Zaporizhzhia Polytechnic», 2023. – 160 pp. ISBN 978-617-529-428-4 Навчальний посібник з грифом вченої ради Університету (розділ 2, Інженерна психологія)
 • Вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. М. Артюх, О. В. Дударенко, В. В. Кузьмін та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 312 с. 
 • Методичний посібник з дисципліни «Організація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування» до практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання / Л.С. Гамбург, В.М. Попович, В.В. Кузьмін, Запоріжжя: ЗДМУ, 2020. 114 с.
 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 217 с.
 • Технології соціальної роботи : Навчальний посібник з грифом МОН України / О.А. Агарков (керівник авт.кол.), Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович. –Запоріжжя, вид. комплекс АТ «Мотор Січ», 2015. 487 с.
 • Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчальних закладів з питань працевлаштування / підготували: А. В. Іванченко, А. В. Катаєва, В. В. Кузьмін.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 92 с.

  Конспекти лекцій та методичні вказівки:

  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
  • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 90 с.
  • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» денної та заочної форми навчання спеціальностей ІУП /Укл. В.В. Кузьмін, Г.Ю. Баршацька // Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 70 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 6.130102 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 70 с.
  • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 90 с.
  • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень»» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.18010001 «Соціальне забезпечення» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 86 с.
  • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.18010001 «Соціальне забезпечення»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 78 с.
  • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Методика соціальних досліджень» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 86 с.
  • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.13010201 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 90 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 231 «Соціальна робота»/Укл.: В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 70 с.
  • Кузьмін В.В. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Загальна соціологічна теорія» для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 231 «Соціальна робота» // Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 58 с. (Затверджено на засіданні кафедри «Соціальна робота» Протокол № 5 від «13» листопада 2017 р.).
  • Кузьмін В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 1 семестру вивчення дисципліни) /Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 94 с.
  • Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» (для 2 семестру вивчення дисципліни) / Укл. В.В. Кузьмін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 86 с.
  • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 1 - модуль 1. Соціальні технології / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. 70с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін, Кузьміна М.О. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 90 с.
  • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 2 - модуль Конкретні технології соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. 94 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 74 с.
  • тексти (конспект лекцій) з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» усіх форм навчання / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 134 с.
  • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальне партнерство» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.

  Всього наукових праць: 118, з них 6 – у міжнародній науковометричних базах Web of Science та Scopus, 8 – колективні монографії, 33 – у наукових фахових виданнях з соціологічних, філософських, педагогічних, психологічних наук та соціальної роботи, 70 – тез доповідей. 3 – навчальні посібники, 18 методичних розробок.

   

  Відзнаки та нагороди:

  • Лауреат премії підтримки вчених та обдарованої молоді (Програма розроблена виконавчим комітетом Запорізької міської ради та АКБ «Індустріалбанк» у 2004 році, 2004 рік;
  • Стипендіат академічної стипендії Верховної Ради України (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 02.08.2006р №586), 2006 рік;
  • Почесна грамота Запорізької обласної ради за вагомий внесок у реалізацію молодіжної політики Запорізької області (затверджено розпорядженням Запорізької обласної ради №430-р від 16.11.2006), 2006 рік;
  • Подяка за перемогу у обласному конкурсі «Кращий волонтер 2008 року», І місце у номінації «Кращий волонтер – особам та сім’ям, які перебувають у скрутній життєвій ситуації», рішення конкурсної комісії з визначення переможців (затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації №360 від 24.09.2008), 2008 рік;
  • Почесна грамота виконавчого комітету Запорізької міської ради за активну громадську діяльність спрямовану на розвиток студентського руху в м. Запоріжжя (затверджено розпорядженням ЗМР №1306к від 14.11.2008 р.), 2008 рік;
  • Грамота Запорізької обласної державної адміністрації (затверджено розпорядженням №11-К від 19.01.2011, 2011 рік;
  • Подяка Фонду Віктора Пінчука за безцінну допомогу в реалізації Стипендіальної програми «Завтра.UA» - всеукраїнської програми підтримки талановитої молоді, рішення президії Фонду Віктора Пінчука, 2015 рік;
  • Грамота Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2018 року №264-к), 2018 рік;
  • Диплом лауреата Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік (за роботу: «Розробка і впровадження багаторівневої моделі соціалізації та комплексного супроводу студентів-сиріт у вищих навчальних закладах України»), Постанова Верховної Ради України від 15.01.2019 №2670-VIII, 2019 рік;
  • Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України, 2020 рік;
  • Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2023).
    

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (володію вільно), французька (читаю, розмовляю), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

  Контакти:

  адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 263 (головний корпус)
  тел.: +38(061)7698475, +380(61)7642207
  e-mail: kuzmin2v@gmail.comvr@zp.edu.ua