Ви є тут

Головна

Мета: формування знань  із основ теплогенерації та теплоперенесення; із основ фізико-хімічних процесів, котрі відбуваються в ОПТО.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: сутність теплогенераційних процесів; механізм передачі тепла; вимоги до матеріалів печей; методики розрахунків ОПТО; конструкцію і роботу основного, дадаткового і допоміжного ОПТО;

вміти: здійснювати теплотехнічні розрахунки, розробляти заходи по енергозбереженню; читати креслення обладнання, вибирати обладнання для здійснення технологічних операцій і процесів ТО, здійснювати розрахунки і конструювання нагрівальних пристроїв; визначати шкідливі і небезпечні чинники при експлуатації обладнання.

Викладач дисципліни: Лазечний Іван Миколайович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки:

13 Механічна інженерія

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

"Прикладне матеріалознавство"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 9-й 9-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -9

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 28 год.  
Практичні, семінарські
28  
Лабораторні
   
Самостійна робота
124 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит, КП

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,45

для заочної форми навчання – 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 100 100
10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи теплової генерації і теплоперенесення.

Тема 1. Мета і задачі дисципліни. Процеси генерації тепла. Перетворення електроенергії в тепло. Теплова генерація при горінні палива.

Тема 2. Розрахунки горіння палива. Матеріальний та тепловий баланси процесу горіння.

Тема 3. Матеріали печей та вимоги до них: вогнетривкі, теплоізоляційні, для нагрівачів. Технології отримання заготовок із цих матеріалів та їх властивості.

Тема 4. Основи теплопередачі. Загальні поняття. Теплопровідність, конвекція, випромінювання. Основні закони. Розрахунки теплових потоків крізь кладку печей і від кладки до виробів.

Тема 5. Складний теплообмін. Інтенсифікація теплообміну між робочим середовищем і виробами. Зменшення теплових втрат в печах.

Тема 6. Розрахунки тривалості нагрівання виробів і їх теплотехнічні характеристики. Режими нагрівання. Тривалість нагрівання в печах із постійною температурою.

Тема 7. Двостадійний режим нагрівання в печах із змінною темпепратурою. Тривалість охолодження виробів. Розрахунки тривалості нагрівання за допомогою графіків Будріна.

Змістовий модуль 2. Конструкція, робота і розрахунки ОПТО.

Тема 8. Класифікація ОПТО: основне, додаткове, допоміжне. Індексація печей. Конструкція печей і їх складових.

Тема 9. Розрахунки печей. Розміри печей: габаритні, внутрішні, робочі. Визначення: маси садки, балансу теплових потоків; теплової ємності; продуктивності; проектування нагрівачів.

Тема 10. Робочі середовища печей: окисні, захисні, контрольовані. Розрахунки складу захисних та контрольованих атмосфер.

Тема 11. Основне обладнання ПТО: печі немеханізовані періодичної дії; печі механізовані періодичної дії.

Тема 12. Печі механізовані неперервної дії. Термічні агрегати. Непічне нагрівальне обладнання.

Тема 13. Додаткове обладнання ПТО: для вилучення окалини; для промивання; для рихтування; для поверхневої пластичної деформації виробів.

Тема 14. Допоміжне обладнання ПТО: для створення низьких тисків; для отримання захисних (контрольованих) атмосфер; для охолодження гартівних рідин. Засоби механізації технологічних процесів і операцій.