Ви є тут

Головна

Мета: метою дисципліни «Неметалеві матеріали», є забезпечення знань основних експлуатаційних та фізико-механічних властивостей пластмас, композиційних матеріалів з полімерними матрицями, вуглеграфітових матеріалів, кераміки, скла та матеріалів на основі каучуків.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні особливості властивостей неметалевих матеріалів;основні переваги та недоліки неметалевих матеріалів порівняно з традиційними металевими матеріалами;технологію виготовлення деталей із неметалевих матеріалі;

вміти: відповідно до умов експлуатації раціонально вибирати матеріал для виготовлення деталей різного призначення.

Викладач дисципліни: Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механычна ынженерыя

Нормативна (за вибором)

Спецыальнысть

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освытня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
102 год. 140 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 41%  до 59%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

hf Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20