Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: надання знань про напрями розширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для досягнення мети організації.

 Завдання: вивчення складу і напрямів дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів, можливостей їх використання в маркетинговій діяльності; набуття навичок роботи зі споживачем та керування його поведінкою

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

- базові поняття дисципліни;

сучасний стан і тенденції розвитку світового та вітчизняного ринку;

- основні управлінські методи впливу на поведінку споживачів;

- методи структуризації загальних потреб;

- моделі поведінки споживачів та фактори, які на нього впливають;

- сучасні концепції, підходи та методи управління поведінкою споживачів.

 

вміти:

- виявляти відношення споживачів до товару;

- виявляти причини виникнення незадоволених потреб споживачів;

- визначати зовнішні та внутрішні фактори, які здійснюють вплив на рішення про покупку;

- розрізняти типи поведінки споживачів, а також визначати індивідуальні характеристики споживачів;

- моделювати поведінку споживачів;

- розробляти маркетингову стратегію з оптимізації поведінки споживачів.

 

Розробник: Павлішина Н.М., ст. викладач кафедри маркетингу, к.е.н.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050701 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

30 год.

30 год.

Практичні

15 год.

15 год.

Семінарські

15 год.

15 год.

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

90 год.

138 год.

Індивідуальні завдання:   -

Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40% до 60%.

для заочної форми навчання – 8% до 92%.

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Поведінка споживачів та маркетинг. Детермінанти поведінки споживачів.

 

Тема 1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну.

- Поведінка споживачів: становлення галузі знань.

- Маркетинг відносин.

- Нейромаркетинг.

- Обмін і споживча цінність.

Тема 2. Поняття, структура і суть поведінки споживачів.

- Поведінка споживачів: основні поняття та суть.

- Підходи до дослідження поведінки споживачів.

- Моделі поведінки споживачів.

 

Тема 3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів. Вплив культурних факторів і соціальних класів.

- Культура як фактор споживчої поведінки.

- Міжкультурний аналіз. Стратегії міжнародного маркетингу.

- Вплив приналежності до соціального класу.

- Вплив груп на поведінку покупців.

- Соціальна стратифікація і маркетингова стратегія.

- Вимірювання соціального класу.

Тема 4. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів. Групи і домогосподарства. Ситуативні чинники.

- Групи та групові комунікації.

- Форми впливу референтних груп.

- Поняття сім'ї та домогосподарств.

- Ролі членів сім'ї при здійсненні покупки.

- Зміни в структурі сім'ї і домашнього господарства.

- Ситуативні фактори.

Тема 5. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів. Особистісні фактори.

- Особистість. Теорії особистості.

- Особистісні цінності.

- Концепція життєвого стилю. Методи описання життєвого стилю.
 

Тема 6. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів. Особистісні фактори. Ресурси та знання споживачів.

- Знання споживачів.

- Відношення споживачів до продукту.

- Навчання. Основні характеристики.

-  Ресурси споживачів.
 

Тема 7. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів. Психологічні фактори.

- Поняття мотивації.

- Змістовні теорії мотивації.

- Процесуальні теорії мотивації.

- Мотиваційна теорія і маркетингова стратегія

 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз поведінки споживачів. Вплив на поведінку споживачів.

 

Тема 8. Процес прийняття рішення індивідуальним споживачем. Процес споживчих рішень.

- Сутність і варіанти споживчого вибору.

- Модель ухвалення рішення про покупку.

- Процес усвідомлення потреби.

- Усвідомлення потреби і маркетингові рішення.

- Інформаційний пошук.

Тема 9. Процес прийняття рішення індивідуальним споживачем. Купівля.

- Оцінка альтернатив.

- Рішення про купівлю.

- Реакція на покупку.
 

 

Тема 10. Процес прийняття рішення індустріальним споживачем.

- Основні характеристики ринку організаційних споживачів.

- Модель поведінки організаційного споживача.

- Учасники процесу купівлі товарів організацією та фактори впливу на нього.

- Здійснення покупок для потреб підприємства.

Тема 11. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів.

- Вплив маркетингової комунікації на поведінку споживачів.

- Вплив товарної політики на поведінку споживачів.

 

Тема 12. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів.

- Вплив збутової політики.

- Вплив цінової політики.

- Методики модифікації поведінки споживачів.

Тема 13. Поведінкова реакція покупців.

- Залучення до процесу прийняття рішення про купівлю.

- Сприйняття інформації про товарні марки.

- Засвоєння інформації про товарні марки.

- Знання та ставлення до товару.

Тема 14. Кількісні дослідження поведінки споживачів.

- Загальна характеристика методів дослідження поведінки споживачів.

- Вимірювання пізнавальної реакції споживачів.

- Вимірювання емоційної реакції споживачів.

- Вимірювання поведінкової реакції споживачів.

Тема 15. Якісні дослідження поведінки споживачів.

- Загальна характеристика якісних досліджень.

- Методи проведення якісних досліджень.

- Методики, які використовують при проведенні якісних досліджень.

Тема 16. Консюмеризм і права споживачів.

- Конс'юмеризм, державне регулювання і бізнес.

- Етика маркетингової діяльності.

- Права споживачів і маркетинг.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 2 балів (всього 15 практичних заняття по 2 бали = 30 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 50 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

100

10

15

15

15

15

15

15

10

12

12

12

12

12

12

15

15

Т 1, Т 2, ..., Т 16 – теми змістових модулів.

 

 

Рекомендована література

Базова

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учебник. / И.В. Алешина – М.: Экономистъ, 2006. – 525 с.

2. Герасименко Н.М. Поведение потребителей: Учебное пособие для студентов дистанционной формы обучения. / Н.М. Герасименко, Т.А. Торопова – 2-е изд. доп. и изм. – Хабаровск : ХГАЭП, 2008. – 228 с.

3. Прокопенко О.В. Поведінка споживачів: Навч.пос. / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

 

Допоміжна

1. Блэкуэлл Р. Поведение потребителей. 10-е изд. Пер.с англ. / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. – СПб.: Питер, 2007. – 944 с.

2. Васильев Г.А. Поведение потребителей: Учеб. пособие. / Г.А. Васильев М.: Вузовский учебник, 2005. 240 с.

3. Дубровин И.А. Поведение потребителей: Учеб. пособие / И.А. Дубровин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и Ко, 2010. – 312 с

4. Дымшиц М.Н. Потребительская лояльность: механизмы повторной покупки. / М.Н. Дымшиц – М.: Вершина, 2007. – 200 с.

5. Захарова Т.А. Метод совместного анализа (конджойнт-анализ): инновационный подход к изучению структуры предпочтений: учеб. пособие. / Т.А. Захарова. – М.: Кн. дом "Ун-т", 2009. – 177 с.

6. Модели поведения потребителей в маркетинговых системах: Учебное пособие / Под ред.засл.деят.науки РФ, д-ра экон.наук, проф. Г.Л.Багиева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 240 с.

7. Сергеев А.М., Бойченко Е.А. Поведение потребителей: учебн.пособие. Полный курс МБА. / А.М. Сергеев, Е.А. Бойченко.  – М.: Eksmo Education, 2006. – 310 с.

8. Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге: Модели поведения потребителей; Формирование покупательских предпочтений; Особенности личности и процесс покупки / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун. – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.

9. Buyology: увлекательное путешествие в мозг современного потребителя. Мартин Линдстром. Пер. с англ. Е. Фалюк. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с.