Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування знань щодо науково-теоретичних основ, методологічних й організаційних положень економічного механізму маркетингу, удосконалення прийняття маркетингових рішень у кризових ситуаціях, підготовка професійних діячів ринку для прийняття кваліфікованих рішень в ринковому середовищі бізнесу.

 Завдання: вивчення сутності економічного механізму маркетингу,і його особливостей і забезпечення, управління витратами на підприємстві, нормативної бази економічного механізму маркетингу,прийняття рішень в  економічному механізмі маркетингу на оперативний і довгостроковий періоди.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття економічного механізму маркетингу;

- економічні аспекти роботи механізму практичного маркетингу;

- методологічні основи розробки і реалізації стратегії діяльності підприємства;

- нормативну базу економічного механізму маркетингу;

- особливості сучасного корпоративного економічного механізму маркетингу.

вміти:

- визначати кон’юнктуру ринку;

- досліджувати галузевий ринок;

- оцінювати конкурентоспроможність продукції;

- аналізувати товарну політику підприємства;

- аналізувати цінову політикупідприємства, товаропросування та збут.

 

Розробник: Письменний О.А., доцент кафедри маркетингу, к.е.н.

              

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

професійна та практична підготовка

Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

7

7

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 9,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

114 год.

142 год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –  24% до 76%;

для заочної форми навчання – 5,3% до 94,7%.

 

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Науково-теоретичні основи економічного механізму маркетингу

Тема 1. Маркетингова спрямованість управлінських рішень

Теоретичні основи розробки прийняття та реалізації рішень.

Проблеми, їх типи та графічне зображення проблемної ситуації.

Маркетингове обґрунтування вибору найкращої стратегічної альтернативи.

Тема 2. Економічні аспекти роботи механізму практичного маркетингу

Визначення кон’юнктури ринку.

Дослідження товарного (галузевого) ринку.

Оцінка конкурентоспроможності продукції.

Аналіз товарної політики підприємства.

Аналіз цінової політики підприємства, товаропросування та збуту.

Прогнозування обсягів продажу на підприємстві.

Тема 3. Управління витратами.

Оцінка і планування ресурсів.

Планування витрат.

Тема 4. Визначення центрів витрат і прибутку.

Формування бюджету на підприємстві.

Система індикаторів діяльності підприємства, її сфери.

Узагальнюючі показники, які характеризують майбутній фінансовий стан підприємства.

Центри відповідальності, що беруть участь у бюджетному процесі.

Тема 5. Нормативна база економічного механізму маркетингу.

Загальні нормативні документи щодо функціонування підприємств.

Нормативна база економічного механізму маркетингу.

Тема 6. Особливості сучасного корпоративного економічного механізму маркетингу.

Визначення корпоративної цінності.

Спосіб роздумів про організації.

Внутрішні елементи.

Зовнішні елементи.

Технологія, процеси, компетенції та здатності.

Аналіз з точки зору рівноваги.

Тема 7. Забезпечення роботи економічного механізму маркетингу

Зовнішні та внутрішні фактори.

Ринок.

Концептуальний підхід до маркетингової стратегії.

Концепція життєвого циклу продукту.

Значення прогнозування та інновації.

 

Змістовий модуль 2. Методологічні та організаційні основи економічного механізму маркетингу

Тема 1. Стратегічне управління-фундамент довгострокового бізнесового благополуччя.

Історичні основи виникнення та розвитку стратегічного планування.

Сутність, зміст та значення стратегічного управління в діяльності підприємств.

Методичні основи розробки стратегії діяльності підприємства.

Методичні основи реалізації стратегії діяльності підприємства.

Тема 2. Удосконалення аналізу і контролю.

Модель планування і контролю проекту.

Методи аналізу виконання процесу.

Прогнозування остаточних витрат.

Звітування і контроль за змінами.

Тема 3. Прийняття рішень у довгостроковому стратегічному управлінні економічним механізмом маркетингу.

Стратегія компанії.

Стратегічні рішення.

Тема 4 Ситуаційний аналіз ринку.

Турбулентність зовнішнього середовища..

Типи стратегічної відповіді.

Зауваження щодо процесу планування.

Тема 5 Прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу.

Інструменти прийняття рішень.

Прогнозування.

Теорія черг.

Тема 6. Моделювання роботи економічного механізму маркетингу.

Шляхи покращення збутової діяльності підприємства.

Формування напрямів удосконалення розробки стратегії маркетингу.

Моделювання мотиваційної системи працівників.

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту.

Автоматизація інформаційних технологій в маркетингу.

Тема 7. Прийняття рішень в економічному механізму маркетингу в кризових ситуаціях.

Сучасний стан підприємства.

Шляхи розв’язання  кризових ситуацій на підприємстві.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 7 практичних занять по 3 бали = 21 бала);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     розв’язання ситуаційного завдання до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 29 балів;

-     захист доповідей реферату - до 10 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100

5

5

5

10

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.

 

 

Рекомендована література

Основна

1.     Конституція України від 28 червня 1996 р. //Голос України від 13.07.96р.

2.     Господарський Кодекс України.  - Х.:ТОВ «Одісей», 2004. - 248с.

3.     Закон України «Про захист прав споживачів» від 5 грудня 1991 р. //ВВР. – 1991. - №30. – 379с.

4.     Войчак А.В.  Маркетинговий менеджмент/ А.В,Войчак: Підручник.-К.:КНЕУ, 1998.- 267с.

5.     Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень/ І.Б. Гевко  : Підручник. – К.: Кондор, 2009,- 187с.

6.     Лук’янець Т.І. Економічний механізм маркетингу/ Т.І,Лук’янець: Навчальний посібник. – Київ: КНЕУ, 2006 р. – 4632с.

7.     Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг/А.О. Старостіна , О.В. Зозульов: Навч. посіб. – [ 3-тє вид., перероб. ] – К.: Знання, 2006р, 327с.

Додаткова

1.     Грант Р.М. Современный стратегический анализ. / Р.М. Грант. - [5-е изд.]; [пер. с англ. под ред. В.Н.Фунтова]. – СПб.: Питер, 2008. – 560с.

2.     Данько Т. П. Управление маркетингом: учебник / Т. П. Данько [изд. 2-е, перераб. и доп.] – М.: ИНФРА-М, 2001 – 334с.

3.     Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика [навчальний посібник.] / Т.Г.Діброва. – К.: «Видавничий дім «Профессіонал», 2009. – 320с.

4.    Диксон П. Управление маркетингом./ П.Диксон; [пер. с англ. под ред. Ю.В.Шленова].– М.: БИНОМ, 1998г.,- 560с.

5.     Дж. О’ Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’ Шонесси ; пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – СПб.: Питер, 2001. – 288с.: ил.

6.     Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 2-е изд. /Ф. Котлер; пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2006. — 464 с: ил. — (Серия «Деловой бестселлер»).

7.     Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс /Ф. Котлер; пер. с англ. — М. : Вильяме, 2007. — 656 с. : ил. — Парал. тит. англ.

8.     Котлер Ф. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності/ Ф. Котлер, Д. А. Касліоне – [пер з англ.]. — К.: Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009. — 208 с.