Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: формування знань щодо базових категорій бренд-менеджменту та управління торгової маркою, методологічних аспектів організації бренд-менеджменту на підприємстві в сучасних умовах.

 Завдання: вивчення теоретичних понять бренд-менеджменту та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату побудови архітектури і портфеля брендів; планування розвитку торгівельної марки; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення управління брендом.

 Предмет: процес управління діяльністю підприємства щодо формування та управління розвитком системи власних брендів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні поняття «бренд», «торгова марка», «торговий знак» та принципові відмінності між ними;

- основні типи бренд-менеджменту;

- структуру бренду та етапи його формування;

- моделі розвитку бренду;

- заходи, що можуть бути використані задля регулювання портфеля брендів;

- заходи щодо кожного з етапів планування розвитку торгової марки;

- принципи та показники оцінки ефективності бренд-менеджменту;

- основні засоби маркетингових комунікацій в бренд-менеджменті;

- засади формування та розвитку внутрішнього бренд-менеджменту.

вміти:

- приймати раціональні рішення в галузі управління брендом, враховуючи національні особливості та використовуючи світовий досвід;

- приймати рішення щодо побудови системи власних брендів підприємства в галузі управління брендом, враховуючи національні особливості та використовуючи світовий досвід;

- сформувати систему бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій;

- розробити та впровадити систему внутрішнього бренд-менеджменту.

 

 

Розробник:  Кочнова І.В., ст. викладач

 

Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів – 3,5


Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)


за вибором

 


Напрям підготовки

6.030507 «Маркетинг»

(шифр і назва)


Модулів – 2


Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050701 «Маркетинг»

 


Рік підготовки:


Змістових модулів – 4


3-й


3-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 105


6-й


6-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,7

самостійної роботи студента – 4,4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 


24 год.


8 год.


Практичні, семінарські


24 год.


4 год.


Лабораторні


- год.


- год.


Самостійна робота


57 год.


93 год.


Індивідуальні завдання:

-


Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 46% до 54%;

для заочної форми навчання – 11% до 89%.

 

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Основні засади бренд-менеджменту

 

Тема 1. Сутність та основні поняття бренд-менеджменту

- Предмет, структура та зміст дисципліни «Бренд-менеджмент».

- Основні принципи бренд-менеджменту.

- Еволюція концепції бренд-менеджменту, поняття бренд-лідерства.

- Суб’єкти та рівні управління у бренд-менеджменті.

 

Тема 2. Основні типи бренд-менеджменту

- Основні сфери застосування бренд-менеджменту.

- Бренд-менеджмент у ринковій сфері.

- Соціальний бренд-менеджмент.

- Державний бренд-менеджмент.

- Територіальний бренд-менеджмент.

- Особистісний бренд-менеджмент.

 

Змістовий модуль 2. Бренд (портфель брендів) як об’єкт управління

 

Тема 3. Сутність, структура та основні функції бренда

- Сутність бренда. Основні типи брендів.

- Основні функції бренда та переваги, що отримують їх власники.

- Основні елементи бренда.

- Основні етапи формування бренда.

Тема 4. Основні характеристики бренда

- Основні характеристики бренда.

- Капітал бренда, необхідність його оцінки та основні методи визначення вартості бренда.

- Модель бренда як інструмент його формування та розвитку.

- Основні елементи моделі бренда.

 

Тема 5. Архітектура та портфелі брендів

- Поняття архітектури бренда та етапи її формування.

- Портфель брендів: цілі створення та принципи управління.

- Ієрархія та роль брендів у портфелі брендів.

- Регулювання портфеля брендів.

 

Змістовий модуль 3. Система управління розвитком бренда

 

Тема 6. Система інформаційного забезпечення та планування бренд-менеджменту

- Основні підходи до розуміння системи управління розвитком бренда.

- Функціональна структура системи управління розвитком бренда.

- Інформаційне забезпечення бренд-менеджменту: структура та характеристика основних елементів.

- Планування розвитку торговельної марки.

 

Тема 7. Система організації бренд-менеджменту та контролю

- Система організації формування та розвитку торговельної марки.

- Сутність контролю результативності та ефективності бренд-менеджменту.

 

Змістовий модуль 4. Засоби та інструменти бренд-менеджменту

 

Тема 8. Комунікації у бренд-менеджменті

- Роль маркетингових комунікацій у процесі формування бренда.

- Основні засоби маркетингових комунікацій у бренд-менеджменті.

- Фірмові ідентифікуючі маркетингові комунікації.

- Інші синтетичні засоби маркетингових комунікацій у бренд-менеджменті.

- Основні типи носіїв комунікацій у бренд-менеджменті.

- Формування системи бренд-орієнтованих інтегрованих маркетингових комунікацій.

 

Тема 9. Внутрішній (корпоративний) бренд-менеджмент

- Цілі та значення формування внутрішнього бренд-менеджменту.

- Процес розробки та впровадження системи внутрішнього бренд-менеджменту.

- Місія бренда та внутрішні стандарти організації як інструмент внутрішнього бренд-менеджменту.

- Керівник та співробітники компанії як носії бренда.

- Програма внутрішніх комунікацій бренда.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються такі види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 8 практичних заняття по 3 бали = 24 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 2


Т1


Т2


Т3


Т4


Т5


Т6


Т7


Т8


Т9


Т10


100


12


22


22


22


22


20


20


20


20


20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

 

 

Рекомендована література та джерела

 

Базова

 

1.      Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : ИД Гребенникова, 2003. – 320 с.

2.      Аакер Д. Бренд-лидерство : новая концепция брендинг / Д. Аакер, Є. Йохимштайлер. – М. : ИД Гребенникова, 2003. – 480 с.

3.      Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов / Д. Аакер. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – Серія «Прицельный маркетинг».

4.      Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. - СПб.: Питер, 2003.

5.      Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ.. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 480с.: ил. – (Серия “Маркетинг для профессионалов”)

6.      Нильсон Т. Конкурентный брендинг. – СПб.: Питер, 2003. – 208с.: ил. -  (Серия “Маркетинг для профессионалов”)

7.        Райс Л., Райс Э. 22 закон создания брэнда / Лора и Эл Райс; Пер. С англ.. Ю.Г. Кирьяка. – М: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 149с.

 

Допоміжна

 

8.      Дрю Ж.-М. Ломая стереотипы / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2002. – 272с.

9.      Дэвис С.М. Управление активами торговой марки / Пер. с англ.. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 272с.: ил. – (Серия “Маркетинг для профессионалов”)

10.  Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Перев. с англ. под ред. В.Б.Колчанова. – Спб.: Питер, 2008. – 800с.

11.  Перция В. Бренд-менеджмент: курс молодого бойца / В. Перция. – СПб. : Питер, 2005. – 264 с.

12.   Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки /Пер. с англ. под ред. И.В. Крылова. – СПб.: Питер, 2001. – 288с.

13.   Дж. О’Шонесси Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. Под ред. Д,О, Ямпольской .- СПб.: Питер, 2001. – 864с.: ил. – (Серия «Бизнес-класс»).

14.  Траут Д. Новое позиционирование / Д. Траут, С. Ривкин. – СПб. : Питер, 2002. – 220 с.