Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 Мета: формування у майбутніх фахівців системи науково-теоретичних і практичних знань відносно механізму функціонування бірж і практичних навичок щодо укладання біржових угод та використання їх з метою хеджування.

Завдання дисципліни «Біржова справа» є:

                    дослідження місця та значення біржового ринку в загальноекономічній системі;

                    вивчення правових основ функціонування біржового ринку;

                    освоєння економічної сутності та організаційних основ біржової діяльності;

                    освоєння сутності, форм і методів організації роботи на біржі;

                    набуття навичок підвищення ефективності діяльності на біржовому ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні засади діяльності на біржовому ринку;

- методи біржової діяльності;

- теоретико-методичні основи формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання;

вміти:

                     приймати участь у діяльності біржового ринку;

                     вести торги на товарній, фондовій та валютній біржі;

                     хеджувати цінові та курсові ризики за допомогою ф’ючерсної торгівлі;

                     виявляти та аналізувати фактори, що впливають на діяльність біржового ринку;

                     враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності біржового ринку, визначати стратегії біржової діяльності.

 

 РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: к.е.н., доцент кафедри маркетингу Козицька Г.В.

 

Опис навчальної дисципліни

 


Найменування показників


Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчальної дисципліни


денна форма навчання


заочна форма навчання


Кількість кредитів  – 3


Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво


Варіативна

 

 


Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг


Модулів – 2


Спеціальність (професійне

спрямування):

7.03050701,

8.03050701

 Маркетинг


Рік підготовки:


Змістових модулів – 2


5-й


5-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)


Семестр


Загальна кількість годин - 90


9-й


9-й


Лекції


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,84

самостійної роботи студента – 5,08


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр

 


12 год.


4 год.


Практичні, семінарські


12 год.


2 год.


Лабораторні


 год.


 год.


Самостійна робота


66 год.


84 год.


Індивідуальні завдання:   - год.


Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 26,7% до 73,3%

для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3%

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади біржової діяльності.

Тема 1. Сутність біржової діяльності

-          Розвиток і сучасний стан біржового ринку.

-          Формування національного біржового ринку.

-          Роль та місце біржі в економіці країни.

-          Сутність біржі та її економічна природа.

-          Функції та характерні ознаки біржової торгівлі. Види бірж.

 

Тема 2. Біржовий товар.

-          Класифікація біржових товарів.

-          Види біржових контрактів.

-          Характеристики  біржових товарів.

-          Сільськогосподарська і промислова сировина.

-          Фінансові інструменти.

 

 

Тема 3. Товарна біржа.

-          Товарна біржа як елемент інфраструктури ринку.

-          Завдання і функції товарної біржі.

-          Класифікація товарних бірж.

-          Принципи діяльності та організаційна структура товарних бірж.  Економічні засади функціонування товарної біржі.

-          Організація і технологія біржових торгів на вітчизняних біржах. Види угод на вітчизняних товарних біржах. Склад дій і послідовність їх виконання при укладанні біржових угод.

-           Котирування на товарній біржі.

 

Тема 4. Фондова біржа та її діяльність.

-          Фондова біржа і фондовий ринок.

-          Цінні папери як біржовий товар.

-          Учасники фондового ринку, фінансові посередники.

-          Сутність біржової угоди та її види. Види заявок на здійснення біржових угод. Процедура лістингу. Котирування цінних паперів. Оформлення і виконання біржової угоди.

 

Змістовий модуль 2. Методичні засади біржової діяльності.

 

Тема 1. Основи ф’ючерсної торгівлі.

-                     Виникнення ф’ючерсної торгівлі. Технологія біржової ф’ючерсної торгівлі. Характеристика ф’ючерсного контракту.

-                     Основні риси ф’ючерсної торгівлі.

-                     Товарні ф’ючерси як фінансові інструменти. Порядок укладання та виконання ф’ючерсних контрактів.

-                     Концепція ціноутворення на ф’ючерсних ринках. Формування ф’ючерсних та майбутніх спотових цін.

-                     Фінансові ф’ючерси.

-                     Шляхи розвитку ф’ючерсної торгівлі в Україні.

 

Тема 2. Біржова спекуляція на ф’ючерсних ринках.

-          Економічна суть біржової спекуляції.

-          Історія становлення біржової спекуляції.

-          Види біржової спекуляції.

-          Види біржових спекулянтів.

-          Спекулятивні стратегії із застосуванням ф’ючерсних контрактів.

-          Спекулятивні стратегії із опціонами.

-          Діяльність спекулянтів на сучасних біржових ф’ючерсних ринках.

 

Тема 3. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф’ючерсної торгівлі.

-          Суть та основні характеристики хеджування. Види хеджування.

-          Досконале хеджування цінових ризиків.

-          Здійснення хеджевих операцій з урахуванням реальних ситуацій на ринках.

-          Особливості хеджування цінових ризиків на ринку реального товару.

-          Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів.

 

 

Тема 4. Фундаментальний та технічний аналіз біржових цін та курсів.

-          Суть фундаментального аналізу. Особливості здійснення фундаментального аналізу на фондових ринках.

-          Фундаментальний аналіз на ф’ючерсних ринках.

-          Суть технічного аналізу. Засоби технічного аналізу.

-          Основні фігури технічного аналізу.

-          Методи дотримання тренду. Осцилятори.

-          Теорія динамічної нерівноваги. Структурні теорії.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-                   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів. (Всього 8 практичних занять по 5 балів = 40 балів);

-                   захист домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

-                   аудиторна контрольна робота – до 30 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (заліки)


Поточне тестування та самостійна робота


Сума


Модуль 1


Модуль 2


Т 1


Т 2


Т 31


Т 4


Т 5


Т 6


Т 7


Т 8


200/2

100


25


25


25


25


25


25


25


25

 

Рекомендована література

Базова

1.Про товарну біржу. Закон України //Законодательство Украины о торговле. Настольная книга продавца и покупателя: в 3-х частях.-.2.- К.: блиц-информ, 1997.

2.Про цінні папери і фондову біржу. Закон України//Акціонерні товариства та цінні папери в Україні. Збірник нормативних документів. - Запоріжжя: Емісія, 1998.

3. Биржевая деятельность: Учебник / Под ред.проф. А.Г.Грязновой, проф. Р.В.Корнеевой. проф. В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 568 с.

4. Биржевое дело: Учебник/' Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика,-2004. – 386 с.

5. Дегтярева О.И. Биржевое дело / О.И. Дегтярева, О.А. Кандинская. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. – 624с.

6. Дегтярева О.И. Биржевое дело. Учебник / О.И. Дегтярева. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 2000. – 487 с.

7. Масленников В.В. Биржевое дело: Учеб. Пособие / В.В. Масленников.- М.: ИНФРА-М, 2000. – 386 с.

8. Солодкий М.О. Біржовий ринок. Навч. посібник. Вид. 2-е, випр.- К.: Джерела-М, 2002. – 336 с.

9. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник / О.М. Сохацька. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 632 с.

Допоміжна

1. Брызгин О. Основы биржевой деятельности / О. Брізгин. - К.: ОААУН, 2005. – 364 с.

2. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2000. – 418 с.

3. Губський Б.В. Біржові технології ринку / Б.В. Губський. - К.: Нора прінт, 2004. – 452 с.

4. Иващенко A.A. Товарная биржа / А.А. Иващенко. - 2-е изд. - М.: Международные отношения, 2001. – 289 с.

5. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. Пособие / Е.Ф. Жуков. -М. 2001. – 381с.

6. Каменева Н.Г. Организация биржевой торговли: Учебник для вузов / Н.Г. Каменева.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 375 с.

7. Рынок ценных бумаг: Учебник/Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика, 2006. – 306 с.

8 Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посіб. / Л.П. Петрашко-К.: КНЕУ, 2009. – 374 с.

9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок / В.М. Шелудько. - К.: Знання-Прес, 2008. – 387 с.

17.Штилих О. Биржа и ее деятельность / О. Штилих. - С-Пб, 2002. – 281 с.