Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів уявлення про сутність та основні методи,    прийоми паблік рилейшнз у сфері бізнесу.

 Завдання: вивчення PR як інструменту впливу на громадську думку, де особлива увага приділяється організації комунікацій, бар’єром комунікацій і вивченню конкретних PR- технологій, які належать до методів  PR-впливу на громадську думку. 

 Предмет: є сутність та елементи системи зв’язків з громадськістю, громадська думка, закономірності та випадковості їх виникнення, функціонування й розвитку, принципи та методи управління ними

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати:

- визначення PR, розбіжності між PR та рекламою, маркетингом і пропагандою, журналістикою, лобіюванням;

- складові діяльності по зв’язкам з громадськістю;

- цілі і завдання PR;

- особливості організації PR- підрозділів в комерційних структурах ;

-  технологію організації заходів для журналістів і підготовки матеріалів для ЗМІ,

- специфіку організації PR- заходів, направлених на досягнення різних цілей відповідно до ситуації,  що склалася в бізнесі.

вміти:

- дати загальну характеристику зв’язків з громадськістю;

- розкрити основні поняття зв’язків з громадськістю;

- організувати  роботу  PR- відділу в комерційних структурах;

- визначити роль інформації в комерційній діяльності;

-  організовувати  різні  PR- заходи.

 

 

Розробник:  Кочнова І.В., ст. викладач

 

 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

за вибором

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

3

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

7-й

5

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,5;

самостійної роботи студента – 3,1.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

10 год.

2

Практичні, семінарські

10 год.

2

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

40

56

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%.

для заочної форми навчання – 7% до 93%

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика PR

 

       Тема 1.  Історія виникнення та розвитку PR як виду професійної діяльності

  - Особливості розвитку спеціалізованих служб та фірм PR в Европі та США в другій половині ХХ ст.

  - Історія  зв’язків з громадськістю як науки.

  - Стан, основні напрями розвитку та проблеми інституалізаці PR в Україні.

 

                   Тема 2. Обєкт і предмет PR як галузі наукового знання

- Порівняльній аналіз визначень «паблік рилейшнз».

- Предмет, завдання та значення PR в системі сучасних наук.

- Функції PR. Основні ролі PR.

 

       Тема 3. Порівняльний аналіз PR і суміжних понять

- Розбіжності між PR та рекламою.

- Розбіжності між PR та  маркетингом.

- Розбіжності між PR та пропагандою.

- Розбіжності між PR та журналістикою

- Розбіжності між PR та лобіюванням.

 

        Тема 4. PR як сфера практично-прикладної діяльності

- Моделі  PR-діяльності.

- Структура PR-агентств.

- Специфіка PR- підрозділів комерційних структур.

- Особливості PR за сучасних українських умов.

 

         Тема 5. Громадськість у процесі PR. Цільова аудиторія

- Зміст поняття «громадська думка».

- Стадії формування громадської думки.

- Зміст поняття громадськість.

- Сегментація цільової аудиторії.

 

        Тема 6. PR-звернення.

- Структура та форми  PR-звернення.

- Поняття і основні елементи PR-звернення.

- Класифікація каналів поширення  PR- звернення.

 

Змістовий модуль 2. Форми подачі інформаційно-новинних матеріалів

 

        Тема 7. Організація  і проведення PR-заході.

- Проведення прес-конференції.

- Основні етапи проведення презентації.

- Відмітні особливості брифінгу, прес-туру, прийому, дня відкритих дверей і круглого столу.

 

        Тема 8. Робота служб PR із ЗМІ

- Поняття і види прес-релізу.

 - Техніка підготовки прес-релізу.

- Принципи написання і оформлення бєкграундера, медіа-кіта, факт-аркуша, кейс-історії.

 

        Тема 9. Планування і організація PR-кампанії

- Основні етапи планування PR-кампанії.

- Прогнозування та його методи просування.

 - Оцінка ефективності PR-кампанії.

 

       Тема 10. Робота PR з мережею Інтернет

-  Можливості Інтернет для цілей PR.

-  Види електронного PR.

-  Інтернет-сайт.

- Особливості українського електронного PR.

 

       Тема 11.  PR в кризових ситуаціях

- Поняття і класифікація криз.

- Робота з цільовими аудиторіями в умовах кризи.

- Правила поведінки в кризовій.

 

       Тема 12. Етичні норми PR – діяльності

- Поняття етики і моралі. Основні кодекси PR.

- Основні правила PR-етики по відношенню до громадськості та ЗМІ.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 12 практичних заняття по 2 бали = 24 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-     аудиторне контрольне тестування – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня контролів за змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

15

15

15

15

20

20

20

20

15

15

15

15

Т 1, Т 2, ..., Т 8 – теми змістових модулів.

 

Рекомендована література та джерела

 

Базова

1. Антипов К. В. Паблик рилейшнз: учеб. пособие / К. В. Антипов, Ю. К. Баженов.- 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. дом"Дашков и К", 2002. – 148 с.

2. Блэн, Сэм. Паблик Рилейшнз: пер. с англ. / С. Блэн. – М. : Сирин, 2002. – 202 с.

3.  Доти, Дороти. Паблисити и Паблик рилейшнз: пер. с англ. / Д. Доти. – М. : Филинь, 1996. – 284 с.- (Экономика для практиков)

4.Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз для профессионалов / Г. Г. Почепцов.- 2-е изд. испр. – М.; К. : Рефл-бук; Ваклер, 2001. – 622 с.- (Образовательная библиотека)

5.Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів: навч. посібник / Т. О. Примак. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 202 с.

Допоміжна

 

6.      Алешина И.В. Паблик рилейшнз для менеджеров. Курс лекций/И.В.Алешина. – Москва: «ИКФ «Экмос», 2002. – 480 с.

7.      Джи Б. Имидж фирмы/Б.Джи. – Спб., 2000. – 320 с.

8.    Карпушин Д.Пресс-релиз:правила составления/ Д.Карпушин, С.Чикиров. - СПб.: Питер, 2007.-224 с.

9.  Кондратьев Э.В. Связи с общественностью:Практикум/Є.В.Кондратьев.- М.:Академический Проект; Трикста, 2006.- 192 с.