Ви є тут

Головна

Мета: вивчення сучасних методів структурного аналізу для дослідження та розробки нових матеріалів, а також вирішення питань контролю якості матеріалів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основи теорії дифракції рентгенівських променів на досконалих кристалічних гратках; основні методи дослідження структури (рентгеноструктурний, рентгеноспектральний, електронографічний, електронноптична мікроскопія, растрова електронна мікроскопія); принципи роботи сучасних приладів для структурного аналізу; теоретичні та практичні можливості сучасних методів аналізу, актуальні проблеми і перспективи їх розвитку.

вміти: грамотно вибирати необхідні методи для дослідження і розробки метаріалів та технологічних процесів; використовувати сучасні методи для вирішення питань контролю якості матеріалів; проводити якісний та кількісний аналіз із відповідною обробкою результатів; вірно визначитися в одержаних кристалографічних характеристиках матеріалів; визначати хімічний склад зразків і розподілення хімічних елементів; розшифрувати інформацію і грамотно її використати при аналізі результатів комплексного дослідження з застосуванням різноманітних методів.

Викладач дисципліни:  Глотка Олександр Анатолійович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента -5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 162 год.

Індивідуальні завдання:

курсова робота

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 52/124

для заочної форми навчання – 18/162

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 T3 100 100
20 40 40 50 30 20