Ви є тут

Головна

Мета: оволодіння студентами наступного обсягу знань: основні методи поверхневої обробки виробів (механічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні та електрохімічні); технологічні процеси поверхневої обробки; особливості формування поверхневих шарів при різних методах обробки та їх вплив на надійність і довговічність виробів; основні напрямки і методи відновлення виробів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні методи поверхневої локальної обробки виробів;

– фізичні основи взаємодії поверхневих шарів із матрицею;

– фактори, які впливають на сили зв’язку «матриця – поверхневий шар»;

– механізми впливу поверхневих шарів на працездатність виробів;

вміти:

– враховуючи вимоги до виробу та його матеріали, обирати матеріал та

метод локальної поверхневої обробки або відновлення виробу;

– обирати методи контролю якості поверхневої обробки;

– розробляти схему маршрутної технології виготовлення виробів із

використанням одного з методів локальної обробки;

– прогнозувати можливий вплив поверхневої обробки на довговічність виробів.

Викладач дисципліни:  Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

             (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 105 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
67 год. 97 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Співвідношення аудиторних годин до самостійної роботи:

денна форма - 44 % до 56 %;

заочна форма - 8 % до 92 %.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1-3 T4-5 T6-7 T1-3 T3-6 T7-10 100 100
35 35 30 35 30 35