Ви є тут

Головна

Прізвище: Ткаченко

Ім'я: Алла

По батькові: Михайлівна

Посада: зав.кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, професор

Участь у роботі рад і державних структур: експерт НАЗЯВО;

член спеціалізованної ради Криворізького національного університету по захисту  кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами;

заступник головного редактора наукового журналу "Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор 

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-1843-2579

Scopus Author ID:  57216780130

 
 

Освіта: вища

 • Львівський торгово-економічний інститут, економічний, 1974, бухгалтерський облік, кваліфікація  економіст.

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка підприємства і організація виробництва,  тема "Організація контролю в системі управління"1999р. Институт економіки промисловості НАН України

Докторська дисертація зі спеціальності 080601 Економіка, організація і управління підприємствами, тема "Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управліня промисловим підприємством", 2005, Інститут економіки промисловості НАН України.

Підвищення кваліфікації:  Класичний приватний університет, з 11.02.2019 р. по 11.04. 2019 р., підвищення кваліфікації викладачів економіки та управління за програмою «Менеджмент» (6 кредитів/180 годин).Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 19278502/002561-19

Наукові інтереси:

Інновації, Антикризове управління, управління потенціалом

Під керівництвом професора Ткаченко А.М. захищено 24 кандидатські дисертації, 2 докторські дисертації. 

Всього наукових праць:  понад 280 статей (з них 6 у наукокометричних базах SCOPUS)
 

Основні наукові роботи (публікації):

2023

Статті

 1. Tkachenko A.M., Sevastyanov R.V. DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SERVICES OF THE SMART CITY. Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology», № 1, 2023.- p. 212-219  (фахова)  
 
2. Ткаченко А.М.  Міжнародний досвід виникнення рейдерства  ISSN 2415-3974.  Економічний вісник Державного Вищого Навчального Закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 2023, № 1, C. 116-121
 
3. A .Tkachenko, N. Levchenko, T. Pozhuieva, R. Sevastyanov, S. Levchenko.  Modified assessment methodology ESG competitiveness of enterprises to a new generation of investors. ICSF 2023
IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1254 (2023). IOP Publishing
doi:10.1088/1755-1315/1254/1/012126
 

2022

Статті

1.Ткаченко А.М. Формування конкурентної стратегії авіатранспортного підприємства. Вісник Хмельницького національного університету 2022, № 2, Том 2, економічні науки, ст. 119-124
 
2.Ткаченко А.М., Григор?єва О.В. Модель адаптивної поведінки підприємств в умовах трансформаційних змін, пов’язаних із загостренням кліматичної кризи. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2022, №2, ст. 122-128
 
3. Ткаченко А.М., Маслов Д.Г. Формування конкурентних переваг, нагальне завдання сучасного українського підприємстваЕкономічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2022, №1, ст. 90-105

4. Ткаченко А.М., Левченко Н.М. Амбівалентність процесу декарбонізації підприємств енергетикиISSN 2415-3974. Економічний вісник Державного Вищого Навчального Закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», 2022. C. 48-57

2021

Статті

1.Ткаченко А.М., Левченко Н.М. Репутаційний аудит як інструмент управління конкурентоспроможністю підприємства. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 2 (12). С. 87-94.

2.Ткаченко А.М., Пожуєва Т.О. Діагностика як засіб для розробки стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 2 (12). С. 95- 103.

3.Ткаченко А.М., Колесник Е.О. Вплив антидемпінгових та захисних заходів конкуренспроможності металургійних підприємств. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / редакц. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін..-Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, № 29 2021.- С. 78-83. http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/885/838

4.Ткаченко А.М., Круглікова В.В. Вплив регіональної політики на конкурентоспроможність регіонів України. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 1 (13). С. 14-25

http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2021-1/Tkachenko_K.pdf

5.Ткаченко А.М., Пожуєва Т.О. Стартап екосистема АПК. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, № 1 (13). С.34-41 http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2021-1/Tkachenko_P.pdf

6.Ткаченко А.М., Севастьянов Р.В Роль збутової логістики в управлінні комерційним, канальним і фізичним розподілами готової продукції. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. 2021, № 1.С. 188-192  

http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/07/2021-1-%D0...

Тези

1.Ткаченко А.М. Маслов Д.Г. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  142-144 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7666/1/Strategic_priorities_f...

2.Ткаченко А.М. Поляшова О.О. НЕОБХІДНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  226-228

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7666/1/Strategic_priorities_f...

3.Ткаченко А.М. Чуб Т.В. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ УКРАЇНИ. Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. –  с.  380-382

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7666/1/Strategic_priorities_f...

4.Ткаченко А.М., д.е.н., професор, Дацько Н.М., здобувач вищої освіти ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021.- 175-177 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13659/2/Prohrama_konferen...

5. Ткаченко А.М., Дацько Н.М. Фінансова інклюзія для підвищення фінансового добробуту населення та економічного зростання держави.  Збірник матеріалів  ІВсеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених "Сучаcні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці", 12 квітня 2021 р. С.432-434. 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36135/sgbp_21_4.pdf?sequenc...

 

2020

Статті

1.Tkachenko A., Levchenko N., Pozhuieva T., Chupryna N. Innovative Infrastructure And Economic Development In The Agro-Business Investment International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2559-2565  URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/14760/7525 (Scopus)

2.Tkachenko A., Chernysheva O., Krainik O., Sevastyanov R. An Economical Significance of Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Ukrainian Enterprises International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1050 -1056  URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9173

3.Tkachenko A., Levchenko N. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy.  The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020) E3S Web of Conferences. 2020. Vol.166, DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613021 (Скопус); (2020).(Scopus)

4.Tkachenko A., Sevastyanov R.  Features and potential of electronic trade development in modern conditions. (Особливості потенціалу електронної торгівлі в сучасних умовах).Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 2020 р, № 1 (11).- (фахова) (Index Copernicus). http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-1/Tkachenko_S.pdf

5.Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю. Капіталізація прибутку - запорука розвитку інноваційного розвитку. Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя: КПУ, 2020.  № 2. С. 84-89  

http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/6112/1/Tkachenko_Bugrim_Capital...

6.Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю. Капіталізація прибутку-нагальне завдання сьогодення Capitalization of profit - the important task of today. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». № 1. 2020р. С. 136-143 

http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-1/Tkachenko_B.pdf

      7.Ткаченко А.М., Левченко Н.М.  Репутаційний аудит як інструмент управління  конкурентоспроможністю               підприємства. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,  2020 р.-         № 2.-С. 87-94. 

      http://ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2020-2/Tkachenko_L.pdf

Тези

1.Ткаченко А.М., Новік Н.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.– Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020  – с. 328 -329

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/7667/1/2020_Strategic_priorit...

2019

Монографії

1.Ткаченко А.М.,  Силенко С.А. Вплив антикризового управління на формування стратегії розвитку промислового підприємства. Монографія - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 300 с

2.Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств. За загальною редакцією Ткаченко А. М. Монографія - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 212 с.

 

Статті

1.Ткаченко А.М. Корпоративне управління на підприємствах морської портової галузі. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємство - Запоріжжя: КПУ, 2019. - №1 (106).-с.104-114. http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/1_2019/18.pdf

2.Ткаченко А.М., Силенко С.А. Перспективи розвитку металургійної галузі України. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб. наук.праць. - №1(6). – 2019. – с.45-49.

3.Tkachenko A.M.Оstapenkо V.V.,Kulabnevа О.А. Economy and social changes. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб. Наук. Праць. 2019. № 1. С. 6-12.

ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2019-1/Ostapenko.pdf

4.Ткаченко А.М., Севастьянов Р.В., Андрійчук Г.В.  Розвиток туристичного кластеру Запорізької області.( DEVELOPMENT OF TOURIST CLUSTER OF ZAPORIZHZHYA REGION). Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» .Сер. Регіональна економіка. 2019 № 2 (10). С.64-72  ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2019-2/Tkachenko_S.pdf

5.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М. Форензік – сервіс як запорука економічної безпеки підприємств.. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Сер. Організація виробництва. Менеджмент. Економіка підприємства. 2019 № 2 (10). С. 95-10

6.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М.  DUE DILIGENCE корпоративної звітності як комплекс аналітичних заходів із гарантування економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Полтавського університету Економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». № 3(94 (2019). С. 16-25

ek-visnik.dp.ua/wp-content/uploads/pdf/2019-2/Tkachenko_T.pdf

7.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І., Загорудько В.Л. Визначення рівня економічної безпеки, враховуючи конкурентоспроможність підприємства. Міжнародній університет фінансів. Журнал «Підприємництво та інновації». 2019. № 10. С. 52-57

8.Ткаченко А.М.,  Тютченко С.М.   Етапологія оцінювання рівня економічної безпеки підприємства за ризик-орієнтованими методами кримінального аналізу. Університет «Економіки і підприємництва» м. Хмельницький: журнал «Сталий розвиток економіки». 2019. № 4. С. 78-83.

 9.Ткаченко А.М.,  Колесник Е.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства стаття. Науковий вісник Полтавського університету Економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». № 4(95) (2019). С. 14-21

10.Tkachenko A., Levchenko N. Pozhueva T., Chuprina N. Innovative Approach to Evaluation of the Decoupling Phenomena in Making Decision on Investment of Agro-Business. International Journal of Recent Technology and Engineering. Vol.8, Issue 3С. р.38-44.  (Scopus)

11.Tkachenko A.M., Chernysheva O.M.,   Krainik O.M., Sevas`tyanov R.V.  Energy Saving as a Component of the Strategic Development of the Tire Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878,Volume-8, Issue 3C, November 2019.- p. 51-57   URL: http://www.ijrte.org/wpcontent/uploads/papers/v8i3c/C10091183C19.pdf

2018

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Альтернативні джерела енергетичного розвитку у вирішенні глобальних економічних проблем. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб.наук.праць. - №2(8). – 2018. – с.97-103.

2.Ткаченко А.М.,  Колесник Е.О. Поняття і суть формування конкуренції на промисловому підприємстві. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» : зб.наук.праць. - №2(8). – 2018. – с.92-97.

3.Ткаченко А.М.,  Антипенко  Є.Ю. Раціоналізація вартісних параметрів матеріального потоку ланцюгів поставок підприємств будівельної галузі  Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (економічні науки).– Х.: НТУ „ХПІ”. - 2018. - № 37(1313).- С.  96-101 . Бібліогр. 10 назв. – ISSN 2519-4461.

4.Ткаченко А.М.,   Сучасні підходи до формування корпоративних інтеграційних процесів Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2018, №6, Т.1  – с.256-261.

5. Ткаченко А.М. Підвищення конкурентоспроможності перевезень морським транспортом в Україні. Електронний науково-практичний журнал „Інфраструктура ринку”. 2018 Вип. 23. С. 383-388 URL:http://market-infr.od.ua/uk/23-2019.

Тези

1.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Інновації у розвитку готельно-ресторанної справи. ДВНЗ УДХТУ : ІІІ Міжнародний євразійський конгрес економіки і соціальних наук, 26-28 квітня 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018.-С. 26-29.\

2017

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Лелі  Ю.Г. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво - Запоріжжя: КПУ, 2017. - №2. - с.93-99.

2.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання. Вісник економічної науки України: науковий журнал. – №1(32). – 2017. – С.99-102

3.Ткаченко А.М., Сепета В.В. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2017, №4. Т.2 (250). – C. 186 – 191

4.Ткаченко А.М . Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2017. – №3 (96). – С. 29 - 33

5.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Просторові аспекти економічної стійкості підприємства. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2017. – №1 (94). – С. 44 – 49

6.Ткаченко А.М. Теоретичні аспекти управління технологічними процесами на підприємствах птахівництва. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №2(6). – 2017. –С. 98-100

7.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління проектами логістизація підприємств машинобудування. Вісник Донбаської машинобудівної академії: зб. наукових праць – Краматорськ: ДДМА, 2017-№3(39) с. 153-161.

8.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання. Вісник економічної науки. 2017-.№ 1.- С.99-102

9.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2017, №4, Т.2 (250). – с.186-191.

10.Ткаченко А.М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємство - Запоріжжя: КПУ, 2017. - №3 (96).-с.29-33.

11.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств. Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Випуск 1 (34) 2017. с. 64-70.

12.Ткаченко А.М.,  Пожуєва Т.О.  Прогноз ризику металургійної галузі в Україні та світі. Київський національний університет імені Т.Шевченка. – 2017р. - с.187-188.

13.Ткаченко А.М.,  Сепета  В.В.   Трудовий потенціал як фактор забезпечення конкурентоспроможності металургійних підприємств Запорізької області. Київський національний університет імені Т Шевченка. – 2017. -с. 179-186.

Тези

1.Ткаченко А.М.,  Лелі  Ю.Г. Конкурентоспроможність готельно-ресторанного бізнесу через впровадження інноваційних підходів. Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції, 06 квітня 2017р, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-С.44-45.

2.Ткаченко А.М. Методичні підходи до антикризового управління. Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: довід та результати / Збірник тез доповідей 2 Міжнародної науково-технічної конференції. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – с.70-72.

2016

Статті

1.Ткаченко А.М.,  Іванова  М.І.  Використання статистичних методів управління якістю в логістичному процесі.Траектория науки: электронный научный журнал. – 2016. - №4(9). – с. 109-126.

2.Ткаченко А.М.,  Бобровников  В.А   Економіко-управлінський аналіз формування організаційної структури підприємства. Київський національний економічний університет. - 2016р. - С.15-20.

3.Ткаченко А.М.,  Бобровникова Р.Г. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів. Вісник економічної науки України: науковий журнал. – №1(30). – 2016. – С. 138 – 140

4.Ткаченко А.М.,  Колесніков Є.В.  Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №1(3). – 2016. –С. 36-40

5.Ткаченко А.М. Імідж як складова формування успіху суб’єкта господарювання. Економічний вісник ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»: зб. наук. праць. – №1(3). – 2016. –С. 128-132

6.Ткаченко А.М.,  Бобровников В.А. Економічний підхід до управління. Індустріальна та постіндустріальна сутність. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Хмельницький, 2016, №5. Т. 2 (240). – C. 172-174.

7.Ткаченко А.М.  Влияние рисков на формирование экономической безопасности – основа антикризисного управления предприятием. “Strategii şi politici de management în economia contemporană”, conferinţa naţională cu participare internaţă (5; 2016; Chişinău) (ed. a 5-a), 25-26 martie 2016 / coord.: Georghe Ţurcanu [et. al.]. – Chişinău: ASEM, 2016. – P. 51-57

8.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Формування мотиваційного механізму в рамках логістичної діяльності. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 310-318.

9.Ткаченко А.М.,  Лелі Ю.Г. Проблеми та перспективи розвитку готельного бізнесу в умовах сьогодення. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. - № 12 ч.1. – 2016. – С.185 – 188

10.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Использование статистических методов управления качеством в логистическом процессе.ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ: электронный научный журнал. –  Т.2. – № 4(9). – 2016. –  http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/141

11.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів. Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №6 (93). – С. 39 - 48

12.Ткаченко А.М.,  Іванова М.І. Использование статистических методов управления качеством в логистическом процессе.Траектория науки: электронный научный журнал. –  Т.2. – № 4(9). – 2016. –  http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/141

13.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Управління проектами логістизації підприємств машинобудування.Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – № 3(39). – С. 153-160

14.Ткаченко А.М.,  Бакута А.В. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів. Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №6 (87).

15.Ткаченко А.М.,  Колєсніков Є.В.  Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок. Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41

16.Ткаченко А.М.,  Бакута  А.В.  Управління проектами логістизації підприємств машинобудування. Вісник ДДМА.–2016. – No3(39). – С.171-178.  http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/Herald_3%2839%29_2016/nomer_3%2839%29_2016.html

Тези

1.Ткаченко А.М. Дослідження резервів підприємства щодо зниження собівартості продукції [Текст] А.М.Ткаченко // Сучасні проблеми економіки та управління промисловими підприємствами України в умовах європейської інтеграції: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 квітня 2016 р. м. Дніпропетровськ, 2016. – С. 232-234

 

 1. Керівництво та співкерівництво виконанням держбюджетних та госпрозрахункових кафедральних наукових тем:

05615 «Удосконалення механізму управління підприємством в умовах сучасного реформування економіки України», № 0115U004681

01718 «Антикризове управління як головний чинник забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання»

01711 «Управління конкурентоспроможністю суб’єктів господарювання як запорука економічної захищеності» (2021-2024 р.р.) (виконується)

2. Участь у міжнародних освітніх  програмах та проектах:

2.1.Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка виконується Глобал Ком'юнітіз, та у співпраці із Малопольською школою державного управління при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK, Польща), партнером Програми USAID DOBRE.

2.2. Проєкт “Підприємницький університет” за організації Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, Українським фондом стартапів, Стартап-інкубатором YEP.

3.  Спільне проведення науково-практичних конференцій: участь у складі оргкомітету, пленарних доповідях, тощо:

3.1. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», присвячена 120-річчю НУ «Запорізька політехніка». 14-15 травня 2021 року, м. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/7667/1/2020_Strategic_priorities_for_entrepreneurship_development.pdf Член Програмного комітету: PhD, As.Professor Marat Seidakhmetov, Dean of the Higher School of Management and Business, M. Auezov South Kazakhstan State University, (Kazakhstan), 1 доповідь

 3.2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», 13-14 травня 2021 року, м. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. http://eir.zp.edu.ua/bitstream/123456789/7666/1/Strategic_priorities_for_entrepreneurship_development.pdf

3.3.Міжнародна науково-практична конференція
«підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» 23-24 травня 2019 року, м. Одеса, Державний університет «Одеська політехніка» https://economics.net.ua/files/science/pidpr_i_torg/2019/title.pdf

3.4. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» 21-22 травня 2020 року м. Одеса, Державний університет «Одеська політехніка» https://economics.net.ua/files/science/pidpr_i_torg/2020/title.pdf

3.4.«Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку»: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний університет «Одеська політехніка».

3.5.   IV Міжнародний форум з економічних та гуманітарних питань, присвячений 90-й річниці з дня застування університет   3-4 листопада 2020 р. м. Дніпро: ДВНЗ Український державний хіміко- технологічний університет.

 

3.6. V Міжнародна науково-практична конференція з економічних та гуманітарних питань учасника 3-4 березня 2022 року м. Дніпро: ДВНЗ Український державний хіміко- технологічний університет.

4. Навчально-методичне співробітництво:

Програма обміну: Освітній процес, інноваційні методи та технології освіти (Досвіт Міжнародного університету Шиллера).

5. Наукове консультування:

Проведення лекцій з дисципліни “Інноваційні методи навчання: інтеграція сучасних технологій, наукові досягнення, практичний досвід»  в рамках програми обміну  Освітній процес, інноваційні методи та технології освіти (Досвід Міжнародного університету Шиллера).

 

6. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації:

 

Докторські дисертації

 1. Коваленко Олена Валеріївна тема «Формування механізму попередження загрози банкрутства на підприємствах»,  спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.04. 2012 р. Інститут економіки  промисловості НАН України.
 2. Іванова Марина Іллівна тема «Управління логістичною системою кластера промислових  підприємств» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 28.09. 2018 р.  ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Кандидатські дисертації

 1. Лівошко Тетяна Володимирівна тема  «Вплив економічної  інформації на планування господарської діяльності підприємства» , спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами, 20.12. 2007 р. Приазовський державний технічний університет.
 2. Шляга Ольга Володимирівна тема «Інформаційне забезпечення системи  управління машинобудування підприємств», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (машинобудування та металургія) 28.11. 2007 р. Приазовський державний технічний університет.
 3. Морщенок Тетяна  Сергіївна тема «Стратегічне удосконалення управління персоналом», спеціальність 08.00.04 – Економіка підприємствами  24.04.2008 р. Приазовський державний технічний університет.
 4. Асмалова Ганна Борисівна тема «Удосконалення амортизаційного механізму  регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства» 25.06. 2008 р., спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності), Приазовський державний технічний університет.
 5. Гугля Марина Володимирівна  тема «Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами, 29.04 2009 р. Приазовський державний технічний університет.
 6. Єлець Ольга Павлівна тема «Антикризова складова управління машинобудівним підприємством», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.05.2009 р.  Національний  технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
 7. Бугрім Олександр Юрійович тема «Удосконалення системи управління машинобудівних підприємств на основі реструктуризації», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (машинобудування і металургія) 17.03.2016р.
 8. Єропутова Ольга Олександрівна тема «Методи планування і регулювання оборотного капіталу на машинобудування», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» 22.04. 2010 р. Класичний  приватний університет.
 9. Шматко К.А. тема "Стратегія розвитку ринку страхувих послуг України з урахуванням лояльності страхувальників", спеціальнісить 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством, 2016 р., Класичний приватний університет.
 10. Куташенко Максим Валентинович тема «Управління ризиками металургійних  підприємств», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами  економічної діяльності) 08.06. 2010р., Класичний приватний університет.
 11. Рожков Вадим Олександрович тема «Формування системи управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств в ринкових умовах», спеціальність 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами  (за видами діяльності) 07.12. 2010 р. Класичний приватний університет.
 12. Резніков Олег Леонідович тема «Формування економічної безпеки промислового підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) 27.04.2011 р. ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет».
 13. Топалов Сергій Анатолійович тема «Формування соціально-економічної сфери  підприємств машинобудування»,спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) 23.01.2013 р. ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет»
 14. Казачков Ігор Олегович тема «Вплив стратегічного управління на основі результати діяльності металургійного підприємства», спеціальність 08.00.04 – Економіка підприємствами (за видами  економічної діяльності) 14.02. 2013 р. Національний університет «Харківський політехнічний інститут».
 15. Задніпряна Тетяна Сергіївна тема «Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 15.02.2013 р. ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет».
 16. Авдєй Олена Костянтинівна тема «Формування грошових ресурсів підприємств машинобудування та вплив на них курсової політики», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 15.02. 2013 р. Класичний приватний університет.
 17. Богаченко Олена Петрівна тема «Оцінювання ефективності використання систем менеджменту якості на промислових підприємствах, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 16.02.2013р. ДВНЗ «Приазовський державний  технічний університет».
 18. Гончарук Петро Адольфович тема «Забезпечення конкурентних переваг металургійного підприємства, спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 24.02.2015 р. Класичний приватний університет.
 19. Бакута Алла Валеріївна тема «Управління складською діяльністю з використання інструментів логістики на підприємствах машинобудування спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 11.03.2015 р. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
 20. Лелі Юлія Георгіївна тема «Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства в сучасних умовах», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 12.02.2016 р. Класичний приватний університет.
 21. Силенко Сергій Анатолійович тема «Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику»,  спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 27.04.2018 р. ДВНЗ «Криворізький національний університет».
 22. Силенко Ольга Михайлівна тема « Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку  металургійних підприємств», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 17.09. 2020 р. Національний університет «Полтавська політехніка».
 23. Тютченко Світлана  Миколаївна тема «Забезпечення  економічної безпеки підприємств в умовах  трансформаційних змін в економіці» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 29.10.2020 р. Класичний приватний університет .

7.Членство у громадських об’єднаннях:

 Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти і науки України, 2008р.

Рік початку діяльності в університеті:  2016

Грамоти

Грамота за книгу ’’Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством"від Фонда соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей (2016 р.)

Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (2018 р.)

Грамота за високий професіоналізм, плідну працю, підтримку студентства в розвитку економічної науки та підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» у 2018/2019 н.р. (2019 р.)

За багаторічну сумлнну працю, активну позицію у громадському житті НУ "Запорізька політехніка" (2018 р.)

Грамота за наукове керівництво студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2019 р.)

Грамота за наукове керівництво студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020 р.)

Грамота за наукове керівництво студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2020 р.)

Грамота за наукове керівництво студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021 р.)

Грамота за наукове керівництво студента-переможця Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (2021 р.)

 

Сертифікати

Сертифікат участі у конференції Startup Campus,присвяченій розвитку підприємницької освіти, що відбулася 14-15 травня 2021 року у межах ініціативи «Підприємницький університет» (2021 р.)

 

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
аудиторія : 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=840