Ви є тут

Головна

Прізвище: Брутман

Ім'я: Анна

По батькові: Богданівна

 

Посада: зав. кафедри ІМПС

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування 

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID 0000-0002-7774-5356

Освіта: вища

 Київський технологічний інститут легкої промиcловості, факультет ТСМ, 1991 р., спеціальність за дипломом – конструктор технолог, спеціалізація – конструктор-технолог легкої промисловості, кваліфікація за дипломом – інженер конструктор-технолог.
      
  Запорізький національний технічний університет, факультет післядипломної освіти, 2009 р., спеціальність за дипломом - фінанси,спеціалізація за дипломом - фінансист.

 Бердянський державний педагогічний університет, Факультет філології та соціальних комунікацій, 2019 [диплом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 035 «Філологія», (035.03 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно ), перша – російська)», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач російської мови і літератури, вчитель англійської мови»

 Oxford House College (London, UK) - 1997 р.;

 Inlingua APP Fachsprachenprogramm (Vienna, Austria) - 2003 р; 

Запорізький національний університет, стажування, факультет - англійської філології, 2014 р, сертифікат, спеціалізація - викладач англійської мови професійного спілкування

LCCI (London Chamber of Commerce) First Certificate for Teaching of Business English Training. Курси підвищення кваліфікації, 2016 р.

Baltic Research Institute of Tranformation Economic Area, 2016 р. Спеціальність 035 "Філологія".

First TEFL Certificate in English Language Teaching by the ELT Institute at Hunter College, City University of New York – 2020

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видамі економічної діяльності»:
    Тема дисертації: «Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов», рік захисту – 2012, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 

Наукові інтереси:

лексикологія, сучасні методики викладання іноземних мов, когнітивна лінгвістика, конкурентоспроможність підприємств, зовнішньоекономічна діяльність
 

Дисципліни, які викладає:

ділова іноземна мова, іноземна мова наукового спілкування, іноземна мова в галузі (англійська), зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна торгівля, дипломатичний протокол та етикет  

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:

Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе (2013 р.); Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) (2013р.); Реализация оптимизирующих стратегий речевого воздействия в рекламе отелей (на материале текстов современных травелогов) (2012 р.); Структурные особенности терминов англоязычной туристической сферы (2013 р.); Технології роботи з медіа текстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування (2015 р); Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов : монографія (2012 р.);Особливості сучасного тревел-дискурсу (2017р)

Всього наукових праць: більше 30 науково-методичних публікацій, монографій – 4 (1 одноосібна, 3 колективні), навчальних посібників – 2 (у співавторстві).

2019 рік

1. Брутман А.Б., Горлачова В.В. До питання про метафоричний потенціал англомовної термінології зі сфери «електронна торгівля». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип.39. т.2. Одеса, 2019.С. 10-14. (Фахове видання).

2. А. Brutman, A. Alyokhin, Z. Sokolovska. What exactly is eco-nomic competitiveness? Is this an eternal question? // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 3. С. 12-21. (Фахове видання).

3. A.Brutman, B.Burkynskyi, A. Alyokhin, Z.Sokolovska, N.Khumarova. Competitiveness and Related Concepts: A Logical Approach to Definition. Bulgarian Academy of Sciences-Economic Research Institute. Economic Studies journal. N.4.2019. P. 18-44 Scopus

4. А.Б. Брутман, С.А.Шпак. Управленческий потенциал как категория теории управления реструктуризацией промышленных предприятий. Вісник Житомірського державного технологічного університету. Сер.: економіка, управління та адміністрування № 3 (89). 2019. С. 71-79. (Фахове видання).

5. А.Brutman, A.Alyokhin,  Z.Sokolovska, I.Kapustyan. Measuring countries competitiveness: weaknesses and possible areas for improvement. Economic and Social Development, Book of Proceedings Prague, 2019. P. 138-146. WoS

2018 рік

1. Категория конкурентоспособности как обобщение понятия экономического потенциала предприятия / А.Б. Брутман // “Бізнес Інформ”. –  Харьків, 2018. – №.2 - С. 127-134.

2. Use of English: навчальний посібник / Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. під заг. ред. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Дике Поле», 2018. – 108с. Рекомендовано вченою радою ЗНТУ  протокол №6 від 02.02. 2018

2017 рік              

1. Особливості сучасного тревел-дискурсу [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Горлачова В.В., Полєжаєв Ю.Г. та ін.] ; під заг. ред. доц. В.В. Горлачової . – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. – 32–66.3.

2. Brutman A., Mantulo N., Polyezhayev Y. The Formation of Social and Cultural Competence of Future Journalists in the Process of the Study of Foreign Language: Theoretical Aspects. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С. 441–449. (Фахове видання).

2015 рік

1. Брутман А.Б. Особливості підготовки до міжнародних екзаменів з англійської мови в українському університетському середовищі (на матеріалі IELTS)  /А.Б.Брутман // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов [Текст] : колективна монографія / [Брутман А.Б., Бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.] ; під заг. ред. П.В. Прохорової. – Запоріжжя : «Дике поле», 2015. – С. 111-120. (розділ колективної монографії)

2. Альохін А.Б., Брутман А.Б. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. / А.Б.Альохін, А.Б.Брутман //. - Вісіник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. - №3.-Т.2.– С.91-105.

3. Брутман А.Б. Технології роботи з медіа текстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування /А.Б.Брутман // Держава та регіони. Серія Гуманітарні Науки. –  Запоріжжя : КПУ, 2015. – №.1 (40) - С.C. 30-35. (стаття, фахове видання)

4. Брутман А.Б. Використання матеріалів інтернет-сайтів англомовних новинних агенцій у підготовці студентів- журналістів /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– Том 4 С.395–396 (тези)

 2014 рік

5. Бабіч А. Е., Брутман А. Б., Полєжаєв Ю.Г. Essential Minimum for Restaurant Stuff: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність 6.140103 «Туризмознавство» / А. Е. Бабіч, А. Б. Брутман, Ю. Г. Полєжаєв. – Запоріжжя: «Дике поле», 2014. – 89 с. (навчальний посібник), (затверджено на засіданні вненої ради  Протокол № 3 від 25.11.2014р.).

6. Брутман А.Б. Анализ динамики потенциала предприятий с применением математического моделирования и статистических методов /А.Б.Брутман // Вісіник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. - №3.-Т.3.– С 12-17

7. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства (німецька мова) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.14010301«Туризмознавство» / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г., Тимощук Т.І., – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 45 с.

8. Brutman A.B., Polyezhayev Y.G. The implementation of Cambridge exams for teachers in Ukrainian university environment  / A.B. Brutman, Y.G. Polyezhayev // Тиждень науки - 2014.Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентівЗНТУ, Запоріжжя , 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 5 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 111- 112 (тези)

9. Методичні вказівки з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей. Частина II. / Укл: Брутман А.Б., Новіков В.П, Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г., –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – с 34.

 2013 рік

1. Брутман А.Б. Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе /А.Б.Брутман // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013.- № 56. – С. 159-164 (стаття, фахове видання)

2. Брутман А.Б.Семантика бинарных именных терминов туризма (на материале современного английского языка) /А.Б.Брутман // Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 1. - С. 71- 77 (стаття, фахове видання)

3. Брутман А.Б. Особенности международных сопоставлений конкурентоспособности предприятий. Модельный анализ /А.Б.Брутман // Вісіник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. - №2.-Т.3.– С.12-20

4. Брутман А.Б.,Домніч О.В.,Новікова Н.Г. Роль іноземних мов у професійної діяльності сучасного науковця /А.Б.Брутман, О.В.Домніч, Н.Г.Новікова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Випуск 41.-Ч.3.- Серія: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. -С.554-560.(стаття, фахове видання)

5. Брутман А.Б.Структурные особенности терминов англоязычной туристической сферы.  /А.Б.Брутман // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013р  / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ,Запорізкій національний технічний університет,м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2013р  Том 4 С.294–296.(тези)

6. Брутман А.Б.Структурно-грамматические характеристики терминов в англоязычном туристическом дискурсе /А.Б.Брутман // VI Міжнародна науково-практична конф., «Іноземна філологія у ХХІ столітті», м.Запоріжжя,  Запорізькій національний університет, 5-6 квітня 2013р. - С. 32-36.(тези)

7. Методичні рекомендації з граматики (іменник) для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форми навчання./ Укл: Брутман А.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 22.с

8. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30с.

 2012 рік

1. Брутман А.Б. Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов : монографія / А.Б.Брутман; ЗНТУ . - Запоріжжя : ООО ЛИПС" ЛДТ, 2012.-220с.(монографія)

2. Брутман А.Б.Реализация оптимизирующих стратегий речевого воздействия в рекламе отелей (на материале текстов современных травелогов) /А.Б.Брутман //  Наукові записки. – Випуск 38. – Серія: «Філологічна».-  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». -  2012. - С. 41-45 (стаття, фахове видання)

 2011 рік

1. Брутман А.Б. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий на основе анализа их инновационного потенциала. /А.Б.Брутман // Ефективна економіка. – 2011. – № 3. – Режим доступа к журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/¬index¬.php?-operation=1&iid=489.(стаття, фахове видання)

2. Брутман А.Б. Сравнительный анализ конкурентоспособности предприятий различной отраслевой принадлежности /А.Б.Брутман // Ефективна економіка. – 2011. – № 9. – Режим доступа к журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=699.(стаття, фахове видання)

3. Брутман А.Б. К вопросу о применении методов латентно-структурного анализа для измерения конкурентоспособности предприятия. Особенности оценки конкурентоспособности предприятий на международных и внутренних рынках. Оценивание конкурентоспособности предприятий на основе анализа производственного и инновационного потенциалов /А.Б.Брутман // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : четверта міжрегіональна наук.-практ. конф., 19-20 травня 2011 року : тези доповідей. – Запоріжжя, 2011. – С. 126-128.

2010 рік

1. Брутман А.Б. Измерение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе оценки их производственного потенциала /А.Б.Брутман // Вісник Хмельницького університету. – 2010. – Т. 2. Економічні науки, № 4. – С. 136-141(стаття, фахове видання)

2. Брутман А.Б.Количественные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий: основное содержание и дискуссионные вопросы /А.Б.Брутман // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : статті / А.Б. Брутман. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 257, Т. III. – С. 599-612.(стаття, фахове видання)

3. Брутман А.Б. Conception on instant and interval competitiveness of enterprises: mythological aspects/А.Б.Брутман // Dny Vedy – 2010 : VI mezinarodny vedecko-practicka konference, 27.03.2010-05.04.2010 : theses. – Praha, 2010. – Dil. 12, Economicke vedy. – P. 81-83.

2009 рік

4. БрутманА.Б. Промышленное предприятие как объект измерения конкурентоспособности: методологический аспект /А.Б.Брутман // Вісник Хмельницького університету. – 2009. – Т. 2. Економічні науки, № 4. – С. 156-161.(стаття, фахове видання)

5. Брутман А.Б. Анализ использования ресурсов в задачах оценки конкурентоспособности и инновационного уровня металлургических предприятий, Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : статті / А.Б. Брутман, Е.М. Постолов, С.И. Савчук // – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 248, Т. II  – С. 345-358 (стаття, фахове видання)

6. Брутман А.Б.Актуальные вопросы преподавания теории международной конкуренции при подготовке экономистов-международников /А.Б.Брутман // Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин : міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2009 року : тези доповідей. – Запоріжжя, 2009. – С. 69-70.

 

Участь у конференціях:

1.Брутман А.Б.Актуальные вопросы преподавания теории международной конкуренции при подготовке экономистов-международников / Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин : міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2009 року : тези доповідей. – Запоріжжя, 2009. – С. 69-70.

2. Брутман А.Б. К вопросу о применении методов латентно-структурного анализа для измерения конкурентоспособности предприятия. Особенности оценки конкурентоспособности предприятий на международных и внутренних рынках. Оценивание конкурентоспособности предприятий на основе анализа производственного и инновационного потенциалов/ Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : четверта міжрегіональна наук.-практ. конф., 19-20 травня 2011 року : тези доповідей. – Запоріжжя, 2011. – С. 126-128.

3. Брутман А.Б. Conception on instant and interval competitiveness of enterprises: mythological aspects / Dny Vedy – 2010 : VI mezinarodny vedecko-practicka konference, 27.03.2010-05.04.2010 : theses. – Praha, 2010. – Dil. 12, Economicke vedy. – P. 81-83.

4. Брутман А.Б. The improvement of competitive comparison methods of industrial enterprises on a basis of statistical models / Marketing and business strategies for Central & Eastern Europe: XVIII Annual International Conference, 2-4 December, 2011: theses. - Vienna

5. Брутман А.Б. Joint venture management / Marketing and business strategies for Central & Eastern Europe: XIX Annual International Conference,  1-3 December, 2012: theses. - Vienna

6. Брутман А.Б. Стуктурные особенности терминов англоязычной туристической сферы. / Щорічна науково-практична конф., «Тиждень науки», Запорізкій національний технічний університет, м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2013р  Том 4 С.294–296.

7.Брутман А.Б.THE IMPLEMENTATION OF CAMBRIDGE EXAMS FOR TEACHER IN UKRAINIAN UNIVERSITY ENVIRONMENT . / Щорічна науково-практична конф., «Тиждень науки», Запорізкій національний технічний університет, м. Запоріжжя, 15-19 квітня 2014 р  Том 4 С.294–296.

8. Брутман А.Б.Структурно-грамматические характеристики терминов в англоязычном туристическом дискурсе / VI Міжнародна науково-практична конф., «Іноземна філологія у ХХІ столітті», м.Запоріжжя,  Запорізькій національний університет, 5-6 квітня 2013р. - С. 32-36.

9. Брутман А.Б. ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПОХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИСУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ МИКРО-, МЕЗО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ // А.Б.Альохін, А.Б.Брутман - XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в ринкових умовах», 25-27 вересня 2015 р. м.Одеса

10. Брутман А. Б. Тематический диапазон англоязычной терминосферы туристического бизнеса / А. Б.  Брутман // Zbiór artyku?ów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z pa?stw obszaru by?ego Zwi?zku Radzieckiego oraz by?ej Jugos?awii. (29.12.2017) - Warszawa, 2017. – S. 16-23

11. Міжнародні іспити як форма мобільності /А.Б. Брутман // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.: в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. C. 503 –505 (Тези доповідей)

12. Content-based learning in Ukrainian educational environment  / A.B. Brutman, Y.G. Polyezhayev // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково -практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя , 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумік (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1877- 1879 (Тези доповідей)

13. Тематичні групи інновацій в царині корпоративної культури / А.Б.Брутман // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 431 - 434

14. Тематичні групи інновацій в царині корпоративної культури / А.Б.Брутман // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018р. / редкол. : В.Л.Погребна, Н.В.Островська, І.Ю.Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – С. 431 – 434. (Тези доповідей)

15. Брутман А. Б, Полєжаєв Ю.Г. Онлайн-ресурси для викладачів англійської мови як засіб самоосвіти. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя, 2019. – C. 269 – 270. (Тези доповідей)

16. Брутман А.Б., Горлачова В.В. Проблеми професійної підготовки фахівців сфери електронної комерції на заняттях з іноземної мови (англійської). Соціально-гуманітарні дослідження  та інноваційна освітня діяльність: матеріали міжнародної наукової конференції. (м. Дніпро 24-25 травня 2019 року.). Дніпро: СПД «Охотник». 2019. С.470-472. (Тези доповідей)

17. Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. Формування фінансової грамотності студентів в рамках курсу ділової англійської мови. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 14–15 червня 2019 р.  Київ,  2019.  С. 76 –79. (Тези доповідей)

18. А. Brutman, A. Alyokhin, Z. Sokolovska. What exactly is economic competitiveness? Is this an eternal question? Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13-14 вересня 2019 р.) (Тези доповідей)

19. А.Brutman, A. Alyokhin,  Z.Sokolovska, I.Kapustyan. Measuring countries competitiveness: weaknesses and possible areas for improvement. Economic and Social Development, Book of Abstracts: 47th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Prague, 14-15 November 2019. P.21-22. (Тези доповідей)

20. Брутман А.Б.  Климова І.Г. Управління персоналом в умовах цифровізації готельного бізнесу. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  (м. Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 року). Національний університет "Запорізька політехніка".C 145-149. (Тези доповідей)

21. Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. Використання інтернет-словників у викладанні іноземних мов (на матеріалі англомовних мережевих ресурсів). Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». С. 354-358. (Тези доповідей)

22. Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. Використання мережевих ресурсів та технологій для викладання іноземних мов в умовах карантину. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та економіки: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя, 2020. – C. 196 – 198.   (Тези доповідей)

23. Брутман А.Б. On the informativeness of statistical mortality indicators during the epidemics. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та економіки: Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя, 2020. – C. 198 – 201.   (Тези доповідей)

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (продвинутий користувач С2)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64

аудиторія: 12 (адмін.корп),398Б (каф. ІМПС)

тел.: +380(61)7698566; +380(61)7644433

e-mail: kafedra_imps@zntu.edu.ua

           abrutman@zntu.edu.ua