Ви є тут

Головна

Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в галузі системного підходу до опису інженерних та інженерно-економічних задач, який базується на використанні методів математичного моделювання та оптимiзацiї. Опанування методів побудови математичних моделей на підставі результатів експериментів щодо структури матеріалів та процесів, які відбуваються в них; рішення задач з оптимізації параметрів технологічних процесів, що застосовуються для змінення структури, а відповідно властивостей матеріалів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні підходи і аналітичні методи, що застосовуються для опису і оптимізації структури та відповідно властивостей матеріалів і процесів, що відбуваються в них; основи математичного моделювання технічних об’єктів для ефективного керування останніми.

вміти: розробляти і застосовувати математичні моделі для оцінки і прогнозування властивостей матеріалів і ефективності технологічних процесів; опрацьовувати науково-технічну інформацію, надавати її результати у відповідному оформленні згідно з встановленими вимогами.

Викладач дисципліни: Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

«Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 4 год.
Самостійна робота
62 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45 %  до 55 %

для заочної форми навчання – 4,5% до 85,5 %

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 100
20 40 40 30 30 20 20