Ви є тут

Головна

Мета: засвоєння основних понять класичної структурної кристалографії. Згідно до назви, поділяється на три розділи, які наслідують один одному. Вивчення властивостей і симетрії зовнішньої  форми кристалів передує вивченню кристалів на мікрорівні, а саме будови і основних характеристик просторових кристалічних граток. У третьому розділі розглянуто будову реальних кристалів: види дефектів кристалічної будови, основні уявлення про розташування та переміщення атомів в області дефектів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати : основи  геометричної і структурної кристалографії; типи кристалічних граток та їх характеристики; геометрію дефектів будови кристалічних граток; основні типи дислокацій. їх кількісні характеристики.

вміти : вірно визначитися в  кристалографічних характеристиках матеріалів; з`ясувати  роль кристалічної  будови у формуванні властивостей матеріалів, встановлювати зв'язок між симетрією зовнішньої форми кристалів і внутрішньою  будовою  кристалів.

Викладач дисципліни: Степанова Любов Петрівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність 132 «Матеріалознавство»
Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

«Прикладне матеріалознавство»,«Термічна обробка металів», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» 

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____

                 (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 3-й 3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30%  до 70%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T1 T2 T3 100 100
50 50 20 60 20