Ви є тут

Головна

Прізвище: Скуйбіда

Ім'я: Олена

По батькові: Леонідівна

 

Участь у роботі рад і державних структур: голова профбюро інженерно-фізичного факультету профкому викладачів ЗНТУ, член Вченої ради інженерно-фізичного факультету, член Вченої ради фізико-технічного інституту ЗНТУ, член Ради трудового колективу ЗНТУ

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1488-8568

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.05040301 «Прикладне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «магістр з прикладного матеріалознавства»
 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.03060101 «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
  «Удосконалення процесів рафінування, модифікування та термічної обробки доевтектичних силумінів, виготовлених із вторинної сировини», рік захисту – 2013, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Ресурсо- та енергозберігаючі технології отримання вторинних сплавів, переробка вторинної алюмінієвої сировини, термічна обробка силумінів

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 • Цивільний захист і охорона праці в галузі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 29, з них патентів – 2, монографій – 1.

 • 1. Инновационные подходы к развитию техники и технологий. В 2 книгах. К 2.: монография / [авт. кол.: Б.В. Егоров, А.А. Косолапов, О.Б. Ткаченко, Е.Л. Скуйбеда и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 171 с.
 • 2. Скуйбеда Е.Л. Экологически безопасная технология повышения качества вторичных сплавов системы Al-Si-Cu-Fe / Е.Л. Скуйбеда // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. - № 2. – C. 80-83.
 • 3. Скуйбіда О.Л. Низькотоксичний флюс для обробки Al-Si сплавів, отриманих рециклінгом лому та відходів / О.Л. Скуйбіда // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, НТУ «ХПІ». - 2015. – № 14 (1123). - C. 29-34.
 • 4. Skuibida O. L. Comprehensive influence of heat treatment and iron impurities on the structure of secondary silumins // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. трудов. – Вып. 73. – Дн-ск: ПГАСА, 2014. – С. 132-136.
 • 5. Скуйбеда Е.Л. О формировании структуры и изменении свойств вторичных силуминов при термообработке / Е.Л. Скуйбеда // Металлургия машиностроения. – 2014. - № 3. – С. 10-13.
 • 6. Волчок І.П. Підвищення якості вторинних силумінів шляхом використання рафінувально-модифікувальної, термічної та лазерної обробок / І.П. Волчок, О.Л. Скуйбіда, О.В. Лютова, Н.В. Широкобокова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 5 (53). – Дн-ськ: ДНУЗТ, 2014. – С. 101-108.
 • 7. Скуйбеда Е.Л. Особенности изменения морфологии железистых интерметаллидов в структуре вторичных силуминов под воздействием термической обработки / Е.Л. Скуйбеда // Литье и металлургия. – 2013. – № 4(73). – С. 42-44.
 • 8. Волчок И.П. Термическая обработка железосодержащих силуминов / И.П. Волчок, Е.Л. Скуйбеда // Литье и металлургия. – 2012. – № 3(67). – С. 94-97.
 • 9. Пат. 42653, МПК (2009) С22С 1/00. Модифікатор алюмінієвих сплавів / І.П. Волчок, О.А. Мітяєв, А.Є. Островська, О.Л. Скуйбіда; заявник та патентоутримувач Запорізький нац. техн. ун-т. – № 200902454; заявл. 19.03.2009; опубл. 10.07.2009, Бюл. № 13.
 • 10. Пат. 44463, МПК (2009) С22В 1/00, С22В 9/00. Флюс для оброблення алюмінієвих сплавів / І.П. Волчок, О.А. Мітяєв, А.Є. Островська, О.Л. Скуйбіда; заявник та патентоутримувач Запорізький нац. техн. ун-т. – № 200902450; заявл. 19.03.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Skuibida O.L. Morphological and structural transformations during heat treatment of secondary Al-Si alloys / О.L. Skuibida // Людина і космос : зб. тез XIV Міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8-10 квітня 2015 р.) – Дн-ськ: Нац. центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, 2015. – С. 367.
 • 2. Skuibida O.L. Secondary aluminium alloys production as an ecologically safe method of increasing the efficiency of materials and energy use / O.L. Skuibida // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористуван-ня : зб. матеріалів 3-го Міжнародного конгресу (Львів, 17-19 вересня 2014 р.) – Львів, ТзОВ «ЗУКЦ», 2014. – С. 116.
 • 3. Cкуйбеда Е.Л. Рафинирующе-модифицирующая обработка вторичного силумина АК9М2 / Е.Л. Скуйбеда // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Збірка матеріалів. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. – С. 92-94.
 • 4. Volchok I.P. Improve of casting, mechanical and service properties of secondary silumins / I.P. Volchok, O.L. Skuibida, O.V. Lyutova, N. V. Shirokobokova // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта : тезисы 76 Междунар. научно-практ. конф. (Днепропетровск, 15-16 мая 2014 г.) – Дн-ск: ДИИТ, 2014. – С. 378.
 • 5. Скуйбіда О.Л. Флюсове рафінування вторинних алюмінієвих сплавів / О.Л. Скуйбіда, І.П. Волчок // Людина і космос : зб. тез XIV Міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 11-13 квітня 2012 р.) – Дн-ськ: Нац. центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова, 2012. – С. 367.
 • 6. Скуйбіда О.Л. Підвищення якості алюмінієвого сплаву АК6М2 за рахунок модифікування / О.Л. Скуйбіда, І.П. Волчок // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта : тезисы 71 Междунар. научно-практ. конф. (Днепропетровск, 14-15 апреля 2009 г.) – Дн-ск: ДИИТ, 2011. – С. 378.
 • 7. Скуйбіда О.Л. Вплив вкраплень інтерметалідів на механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів / О.Л. Скуйбіда, О.А. Мітяєв // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. (Запоріжжя, 22-25 вересня 2009 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 176-177.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (рівень В2), німецька (рівень А1)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 21
тел.: +380(61)7698359