Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

Курс  «Філософія  кандидатського  мінімуму  (для  аспірантів  та  пошуковців)»

Метою викладання – є вивчення аспірантами та пошукувачами курсу філософії, її історії та специфіки щодо сьогодення, її ролі у сучасному світі та у житті конкретної людини, а також теорії та методології наукового пізнання, виходячи з того розуміння філософії, що вона є теоретичним осмисленням загальнолюдських констант культури людства, а також практичним засобом для вирішення різноманітних проблем духовного життя сучасною людиною сучасного світу (суспільства), у т.ч. проблем методології наукового дослідження й наукового пізнання у цілому.
Адресована аспірантам та пошукувачам вченого ступеня кандидата (доктора філософії) у відповідній галузі наук.
У курсі «Філософії канд. мінімуму» викладаються історія світової та вітчизняної філософії, проблеми теорії пізнання, філософії людини, культури, науки й техніки тощо. Представлені новітні філософські напрямки та тенденції, що відповідають та відображають характерні риси ситуації світу та людини у ньому початку ХХI століття. Представлене розмаїття філософських ідей, підходів, позицій та теорій. Це покликано стимулювати становлення філософської та дослідницької культури та розвиток самостійного мислення майбутніх вчених.     

120 год.  (4 кредити ЄКТС)   /   кандидатський екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота
є обов’язковою для здобуття наукового ступеня «доктор філософії» (кандидат наук) з усіх спеціальностей    

Проф. Бондаренко О.В.;  доц. Тарадайко С.М.