Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Соціальна  відповідальність»

Метою дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень та організаційно-практичних аспектів формування й розвитку соціальної відповідальності як сучасного суспільного феномену зі взаємодії держави, бізнесу, суспільства і людини задля сталого розвитку суспільства; вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів-магістрів із основними теоріями й розмаїттям проблем сучасних світової економіки і бізнесу в аспекті їх відповідальності перед людиною та суспільством.

У результаті вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку та аналізу інформації із різних джерел; вміння виявляти, ставити й вирішувати проблеми та приймати обгрунтовані рішення; здатність до адаптації та дії у новій ситуації; цінування й повага різноманітності і полікультурності та здатність працювати у міжнародному контексті;

фахові компетентності:

 • здатність сучасного соціально-економічного способу мислення при осмисленні соціально-економічних реалій новітнього світу та пріоритетів їх розвитку;
 • здатність оцінювання ефективності та здійснення моніторингу соціальної відповідальності бізнесу;
 • здатність відстежувати та генерувати нові економічні, соціальні й екологічні ідеї.

Очікувані програмні результати навчання.
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: У результаті вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» студент повинен:
знати:

 • основний зміст усіх розділів навчальної програми; оволодіти сучасним соціально-економічним способом мислення щодо осмислення сучасних світу та людини; мати базові уявлення про основи сучасного соціально знання, що сприятиме розвитку загальної культури й соціалізації особистості; розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
 • концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
 • нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
 • моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
 • критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
 • особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
 • сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
 • сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики управління персоналом;
 • екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
 • сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності;

вміти:

 • формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;
 • збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;
 • ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності;
 • формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
 • формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
 • визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
 • посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
 • здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності;
 • оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
 • аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
 • узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
 • розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;
 • застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;
 • розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій;
 • застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку, при аналізі нагальних проблем сьогодення; будувати універсальну  макромодель соціальної дійсності навколо людини, що є суб’єктом сучасних суспільної діяльності та особистого життя;
 • досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
 • творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію.

розуміти:

 • місце соціальної відповідальності в управлінні сучасною організацією та мати базові уявлення про нормативні засади регулювання соціальної відповідальності на міжнародному та вітчизняному рівнях, а також про сутність та вимоги міжнародних стандартів соціальної (економічної / соціальної / екологічної) звітності;
 • особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
 • специфіку розвитку сучасного світу та розгортання новітніх соціально-економічних процесів, в яких фахівець має виходити із принципу «мислити глобально, діяти локально». .     

90 год.  (3,0 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарські заняття;  самостійна робота студента;
є дисципліною циклу загальної підготовки у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень магістр); є нормативною дисципліною спеціальностей ФЕУ.   

Проф. Бондаренко О.В., доц. Ємельяненко Є.О.