Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Педагогічна  майстерність»

Метою викладання – є формування компетентності студентів-магістрів у галузі організації педагогічної, дослідної, управлінської діяльності з урахуванням потреб її учасників в самореалізації. Зміст дисципліни «Педагогічна майстерність» розкриває сутність педагогічної культури і професіоналізму, засади майстерності педагогічної взаємодії шляхом аналізу поведінки викладача та студента через призму психологічних закономірностей розвитку особистості.
Основними завданнями дисципліни «Педагогічна майстерність» є:
–    опанування засад  теорії педагогічної культури;
–    вивчення основ педагогічної взаємодії (етики педагогічної діяльності і мовлення, специфіки управління навчально-виховним процесом, самоуправління викладача);
–    ознайомлення студентів з провідними педагогічними прийомами і техніками;
–    формування у студентів магістрів педагогічної компетентності.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» студент повинен –
знати:
–    ціннісні засади навчально-виховного процесу;
–    теоретичні аспекти педагогічної майстерності;
–    основи суб’єкт – суб’єктної взаємодії викладача і студента;
–    класифікації форм організації навчально-пізнавальної діяльності;
–    сутність основних педагогічних технік і методик;
–    засади самоуправління і професійного самовиховання викладача;
–    критерії педагогічної компетентності та професіоналізму.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» студент повинен –
вміти:
–    раціонально планувати навчально-пізнавальну діяльність, визначати її завдання, створювати умови для підвищення її ефективності;
–    застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;
–    застосовувати різноманітні методи і прийоми словесного впливу та невербального спілкування в процесі педагогічної взаємодії;
–    використовувати методи підготовки до виступу, а також проводити публічні виступи;
–    аналізувати конфлікти і обирати ефективні шляхи їх розв’язання.
–    реалізовувати можливості самоуправління з метою корегування власного психічного стану.     

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   залік   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності 8.03050901 Облік та аудит (кваліфікаційний рівень – магістр)
    
Доц. Бондаревич І.М.