Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Логіка»

Метою викладання – є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм засвоїти методи та закони традиційної логіки при вирішенні теоретичних і проблемних задач пізнання, а також у застосуванні їх до аналізу об’єктивної реальності; навчити студентів правильно мислити, запобігати помилковим судженням і умовиводам; забезпечувати правильність побудови думок, уміння логічно і аргументовано доводити істину або спростовувати хибні судження; показувати можливості логічного мислення у практичній діяльності студента та майбутнього спеціаліста.
Завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб ознайомити студентів з принципами побудови формально-логічних систем, з визначеннями основних понять, з порядком застосування студентами класичних логічних методів та структур до аналізу об’єктивної реальності; навчити студентів переходити від висловлювань природної мови до формул символічної мови; навчити виконувати процедури формально-логічних перетворень та застосовувати формально-логічні методи та закони до аналізу природних основ об’єктивної реальності.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Логіка» студент повинен –
знати:
–    визначення основних форм логічного мислення та законів формальної логіки;
–    принципи побудови формально-логічних систем;
–    визначення та знання структури доказів й аргументації своїх міркувань;
–    порядок застосування логічних методів до аналізу конкретних проблем об’єктивної реальності  та визначення істинності їх положень;
вміти:
–    переходити від висловлювань природної мови до формул символічної мови;
–    виконувати процедури формально-логічних перетворень;
–    застосовувати формально-логічні методи до аналізу природних основ об’єктивної реальності.    

45 год.  (1,5 кредити ЄКТС)   /   залік   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр)
є вибірковою дисципліною для спеціальностей ЕГІ та ГПІ    

Доц. Повзло О.М.