Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Соціальна  філософія»

Метою викладання – є формування у студентів, майбутніх психологів, необхідної системи знань з соціальної філософії, об'єднання фундаментальної професійної підготовки студентів із сучасними філософсько-світоглядними уявленнями про зміст суспільного життя людини й об'єктивні можливості її самореалізації, свідоме формування особистої громадянської позиції та самовизначення у сучасному світі, виховання у студентів прагнення до розуміння реалій і проблем сучасного життя країни і людства.
Основними завданнями є:
розкриття змісту основних понять соціальної філософії, її предмету та функцій, засвоєння сутності соціально-філософських теорій, що склалися в історії філософської думки, розуміння необхідності критичного ставлення до попередніх надбань соціальної філософії з точки зору найновіших підходів до вирішення сучасних проблем українського суспільства та людства.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Соціальна філософія» студент повинен –
знати:
–    сутність та зміст соціально-філософських проблем, їх ґенези та розвитку в історії світової філософської думки;
–    сучасні теоретичні підходи до обґрунтування сьогоденних проблем взаємодії людини і суспільства, суспільних процесів;
–    місце соціальної філософії у системі суспільних дисциплін;
вміти:
–    використовувати отриманні знання при формуванні особистого відношення до суспільства і світу у цілому;
–    розуміти саме філософсько-світоглядний зміст, глибинні основи та джерела суспільного розвитку сучасного людства, його тенденції й напрямки;
–    застосовувати отриманні знання у своїй професійній діяльності.     

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   диф. залік   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфіка-ційний рівень бакалавр)
є вибірковою дисципліною спец. ГП-2    

Доц. Гайворонська Т.О.  (сум.)