Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Філософькі виміри сучасного світу»

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» є формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності, щоб студенти, майбутні магістри, науковці, фахівці з різних галузей суспільного виробницва збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:

 • на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, її історії, її основних сучасних напрямків, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію пізнання;
 • на фундаментальному рівні – змісту філософії, її сутності, предмету та структури, її історії, зокрема, й особливостей історії вітчизняної філософської думки;
 • на практично-творчому рівні – сучасного стану філософського знання людства, осягнули завдання, принципи й функції комунікативної філософії сучасного світу (на відміну від онтологічної чи гносеологічної філософії попередніх епох).

Завдання дисципліни – формування освіченості студентів-бакалаврів у сфері специфічного соціально-гуманірного знання з філософії, навичок мислення та життєдіяльності сучасної людини постмодерністського світу.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» є:

 • викласти загальні засади філософії, визначити передумови її виникнення, логіку розвитку та основні напрями й тенденції розгортання;
 • розкрити зміст історико-культурного розвитку людства як процесу розвитку філософії;
 • надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики філософського знання, його основні поняття, категорії, проблеми, імена;
 • розтлумачити специфіку сучасного етапу розвитку філософії в історії людства та особливості філософствування сучасної людини постмодерністського світу;
 • сформувати навички творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку; сприяти формуванню світоглядних цінностей, гуманізації особистості.

У результаті вивчення дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність розуміти тенденції розвитку сучасного світу за допомогою інструментарію філософського та соціально-філософського аналізу, самостійно мислити, робити узагальнення й формувати власну точку зору стосовно оцінки прояву окремих явищ, властивих сучасним процесам у різноманітному та мультикультурному світі;

фахові компетентності:

 • здатність розуміти сутність філософського дискурсу щодо сучасного світу та місця людини у ньому;
 • здатність до інтелектуального пошуку та генерування нових соціальних ідей, до адаптації та дії у новій ситуації;
 • здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та у повсякденному житті;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Очікувані програмні результати навчання.
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» студент повинен:
знати:

 • знати основний зміст усіх розділів навчальної програми, основні та найбільш вживані першоджерела філософії попередніх історичних епох та сучасної філософії; 
 • мати базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
 • знати структуру філософського знання, основні філософські категорії (поняття), проблеми, імена, основні течії і напрями в історії філософії;
 • оволодіти філософським способом мислення, практично використовуючи основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;

вміти:

 • практично використовувати основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;
 • змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
 • досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
 • будувати універсальну макромодель та локальні моделі соціальної дійсності у процесі власної суспільної діяльності та здійснення особистого життя;
 • аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні, правові, ментальні й інші особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
 • застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності; застосовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення;

розуміти:

 • основні закономірності та тенденції розвитку економічних моделей, політико-правових поглядів, науково-технічних знань, релігійних уявлень людства;
 • світоглядно-гуманістичний зміст філософського знання, його людинотворчу природу;
 • причинно-наслідкові зв’язки розвитку світу (суспільства, його окремих складових) та життєдіяльності людини у ньому.

Програма навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» складається з таких змістових модулів:
1.  Філософія в інтелектуальній культурі людства.
2.  Філософія сучасного світу та у сучасному світі.

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента;
є дисципліною загальної підготовки (гуманітарного циклу) у навчальному плані спеціальності (кваліфіка-ційний рівень бакалавр);
є нормативною/вибірковою дисципліною всіх спеціальностей університету.   

Проф. Бондаренко О.В., доц. Арсентьєва Г.О., доц. Бондаревич І.М., доц. Дєвочкіна Н.М., доц. Ємельяненко Є.О., ст. викл. Коваль В.М., доц. Повзло О.М., (сум.) доц. Гайворонська Т.О.