Ви є тут

Головна

Навчальні  дисицпліни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Філософія: загальний курс»

Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» є формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності, щоб студенти, майбутні магістри, науковці, фахівці з різних галузей суспільного виробницва збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:

 • на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, її історії, її основних сучасних напрямків, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію пізнання;
 • на фундаментальному рівні – змісту філософії, її сутності, предмету та структури, її історії, зокрема, й особливостей історії вітчизняної філософської думки;
 • на практично-творчому рівні – сучасного стану філософського знання людства, осягнули завдання, принципи й функції комунікативної філософії сучасного світу (на відміну від онтологічної чи гносеологічної філософії попередніх епох).

Завдання дисципліни – формування освіченості студентів-бакалаврів у сфері специфічного соціально-гуманірного знання з філософії, навичок мислення та життєдіяльності сучасної людини постмодерністського світу.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» є:

 • викласти загальні засади філософії, визначити передумови її виникнення, логіку розвитку та основні напрями й тенденції розгортання;
 • розкрити зміст історико-культурного розвитку людства як процесу розвитку філософії;
 • надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики філософського знання, його основні поняття, категорії, проблеми, імена;
 • розтлумачити специфіку сучасного етапу розвитку філософії в історії людства та особливості філософствування сучасної людини постмодерністського світу;
 • сформувати навички творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку; сприяти формуванню світоглядних цінностей, гуманізації особистості.

У результаті вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

здатність розуміти тенденції розвитку сучасного світу за допомогою інструментарію філософського та соціально-філософського аналізу, самостійно мислити, робити узагальнення й формувати власну точку зору стосовно оцінки прояву окремих явищ, властивих сучасним процесам у різноманітному та мультикультурному світі;

фахові компетентності:

 • здатність розуміти сутність філософського дискурсу щодо сучасного світу та місця людини у ньому;
 • здатність до інтелектуального пошуку та генерування нових соціальних ідей, до адаптації та дії у новій ситуації;
 • здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та у повсякденному житті;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Очікувані програмні результати навчання.
Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Філософія: загальний курс» студент повинен:
знати:

 • знати основний зміст усіх розділів навчальної програми, основні та найбільш вживані першоджерела філософії попередніх історичних епох та сучасної філософії;
 • мати базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
 • знати структуру філософського знання, основні філософські категорії (поняття), проблеми, імена, основні течії і напрями в історії філософії;
 • оволодіти філософським способом мислення, практично використовуючи основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;

вміти:

 • практично використовувати основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;
 • змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
 • досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
 • будувати універсальну макромодель та локальні моделі соціальної дійсності у процесі власної суспільної діяльності та здійснення особистого життя;
 • аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні, правові, ментальні й інші особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
 • застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності; застосовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення;
 • розуміти:
 • основні закономірності та тенденції розвитку економічних моделей, політико-правових поглядів, науково-технічних знань, релігійних уявлень людства;
 • світоглядно-гуманістичний зміст філософського знання, його людинотворчу природу;
 • причинно-наслідкові зв’язки розвитку світу (суспільства, його окремих складових) та життєдіяльності людини у ньому.

Програма навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» складається з таких змістових модулів:
1. Філософія як система знання. Філософія Давнього світу. Класична парадигма західноєвропейського філософствування.
2.  Філософія сучасного світу та у сучасному світі.

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента;
є дисципліною загальної підготовки (гуманітарного циклу) у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр);
є нормативною/вибірковою дисципліною для всіх спеціальностей університету.   

Проф. Бондаренко О.В.;  доц. Арсентьєва Г.О.;  доц. Бондаревич І.М.;  доц. Дєвочкіна Н.М.;  доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Коваль В.М.;  доц. Повзло О.М.;  (сум.)  доц. Гайворонська Т.О.