Ви є тут

Головна

Навчальні  дисицпліни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Філософія»

Метою викладання – є формування філософської культури мислення, засвоєння студентами базових теоретичних знань та практичних навичок застосування філософської методології при розв’язанні завдань суспільної й індивідуальної життєдіяльності, щоб студенти, майбутні спеціалісти, магістри, науковці, збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:
–    на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, її історії, її основних сучасних напрямків, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію пізнання;
–    на фундаментальному рівні – змісту філософії, її сутності, предмету та структури, її історії, осягнули завдання, принципи й функції таких складових філософії, як онтологія, гносеологія, логіка, аксіологія;
–    на практично-творчому рівні – фундаментальних основ філософії та її еволюції, а також основних змістів вітчизняної філософської думки.
Основними завданнями є:
–    викласти загальні засади філософії, визначити передумови її виникнення, логіку розвитку та основні напрями й тенденції розгортання;
–    розкрити зміст історико-культурного розвитку людства як процесу розвитку філософії;
–    надати цілісне уявлення про особливості змісту та проблематики філософського знання, його основні поняття, категорії, проблеми, імена;
–    сформувати навички творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку;
–    сприяти формуванню світоглядних цінностей, гуманізації особистості.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Філософія» студент повинен –
знати:
–    структуру філософського знання, основні філософські категорії (поняття), проблеми, імена;
–    мати базові уявлення про основи філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
–    основні течії та напрями в історії філософії;
–    закономірності розвитку історії, економіки, права, релігійних уявлень людства; засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії, її людинотворчу природу;
–    оволодіти філософським способом мислення, основними філософськими принципами та першоджерелами;
–    розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
вміти:
–    практично використовувати основні філософські поняття, спираючись на зв’язок філософії з дійсністю;
–    змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
–    досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
–    будувати універсальну макромодель соціальної дійсності у процесі суспільної діяльності та особистого життя;
–    аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні, правові й інші особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
–    застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності; застосовувати їх при аналізі нагальних проблем сьогодення.     

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр)
є нормативною дисципліною для всіх спеціальностей    

Проф. Бондаренко О.В.;  доц. Арсентьєва Г.О.;  доц. Бондаревич І.М.;  доц. Головко Л.В.;  доц. Дєвочкіна Н.М.;  доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Коваль В.М.;  доц. Повзло О.М.;  доц. Тарадайко С.М.;  (сум.)  доц. Гайворонська Т.О.