Ви є тут

Головна

Прізвище:   Коваль

Ім'я:  Вікторія

По батькові:   Миколаївна

 

Посада:  старший  викладач  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  не має

Вчене звання:  не має

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0002-1393-8351

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com/citations?user=5qf1WRcAAAAJ

Обліковий запис науковця (Scopus):  57211744603

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, 1992 р., спеціальністm «Історія», кваліфікація за дипломом «історик-викладач історії та суспільствознавства». Запорізька державна інженерна академія, 1999 р., повна Google Scholarвища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом «економіст».

Дисертації:

 • Пошуковець кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького національного університету. Тема дисертаційного дослідження: «Формування управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга» (за спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»).

Наукові інтереси:

 • дослідження у галузі соціальної філософії, філософії освіти, історії філософії; психологія, психологія управління, методика викладання у вищій школі. 

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія» (студентам-бакалаврам), «Психологію торгівлі» (студентам-бакалаврам) , «Психологія» (студентам-бакалаврам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  8, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – немає.

Статті:

 • Koval Victoria Philosophy department Zaporizhzhya National Technical University [Текст] / VictoriaKoval // Difference Between the Concepts of "Competence" and "Managerial Competence" in Terms of Pedagogical Processes2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering Lviv, Ukraine July 2 – 6, 2019 UKRAINE SECTION UKRCON-2019, p. 1249-1253
 • Дєвочкіна Н.М., Коваль В.М. «Гуманітарна освіта студентів технічних університетів: проблеми та перспективи / Н.М. Дєвочкіна, В.М. Коваль // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії» – № 20/2018. – С. 89–97.
 • Коваль В.М., Коваль О.А..Структура управлінських компонентів формування компетенцій  інженера – металурга[Текст] / В.М. Коваль, О.А. Коваль // . Публікація статті» EUROPEANHUMANITIESSTUDIES: Stateand Society/ 4(II) –2018. C. 159—169. Index Copernicus.
 • Коваль В.М. Педагогические технологи формирования управленческой компетентности инженеров-металургов в Украине[Текст] / В.М. Коваль //Proceeding softheIInd International Scientificand Practical Conference. Methodologyof Modern Research (March 28-29,2016, Dubai, UAE). – S. 55-59.
 • Коваль, В.М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера металурга [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені  М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYII (117). – С. 99-61.
 • Коваль, В.М. Професіограма майбутнього інженера металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом[Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYIII (118). – С. 99-110.
 • Коваль, В.М. Проблеми підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Луганського національного університету ім. Т.Шевченка) : Зб. Наукових праць / Гол. ред. В.С. Курилов. – 2012. – Вип. 22 (275). – С. 80-86.
 • Коваль, В.М. Психолого-педагогічний аналіз змісту понять «компетентність» та «управлінська компетентність» [Текст] / В.М. Коваль // Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  Зб. Наукових праць / Гол. ред. І.В. Маноха. – 2011. – Додаток 1 до Вип. 2, т. 5 . – С. 248-254.

Участь у конференціях:

 • Коваль В.М. Формування комунікативної компетентності ресурсами самостійної роботи студента - майбутнього інженера [Текст] / В.М.Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2019», 15-19 квітня 2019 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 258- 259
 • Коваль В.М, Коваль, О.А.Реформування енергоринку. стратегія руйнування[Текст] / В.М. Коваль, О.А. Коваль // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 16–17 жовтня 2019 року м. Запоріжжя. С.185-187
 • Коваль В.М, Коваль, О.А.Глобальна фінансова криза як прояв кризи системи управління. [Текст] / В.М. Коваль, О.А. Коваль // Міжнародна науково-практична конференція. «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» 4-5 жовтня, 2018 м. Запоріжжя. С. 135-138
 • Коваль В.М. Роль технічних університетів в підготовці управлінських кадрів. [Текст] /В.М. Коваль //Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2018», 15-19 квітня 2018 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С.1731-1733
 • Коваль В.М. «Системный кризис государства и этических основ общества»IIIМіжнародна науково-практична е-конференція "Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки", 27.03.2017 р., м. Київ.
 • Коваль В.М. «Взаємозв’язок інтуїтивного, свідомого та несвідомого знання в науковій творчості.»XIIВсеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 5-6 жовтня 2017 р. м. Запоріжжя.
 • Коваль В.М. Оптимізація педагогічного процесу шляхом удосконалення методів і засобів [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 15-19 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 206-207
 • Коваль В.М. « Розвиток професійної компетенції майбутніх інженерів»XIY Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької 1—2 грудня 2016 рік. Київ.
 • Коваль В. М. Готовність до управлінської діяльності майбутніх інженерів за допомогою критичного мислення на базі міждисциплінарних зав’язків [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 16-18 квітня 2015 р., Запоріжжя. – Т. 3. – С. 184-185. 
 • Коваль, В.М. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх управлінців-інженерів [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 276-277.
 • Коваль, В.М. Структурно-функціональна модель формування управлінської компетентності майбутнього інженера [Текст] / В.М. Коваль // II Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 29-30 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ, НМетАУ. – С.160.
 • Коваль, В.М. Формування термі логічного поля «управлінської компетентності» [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя. – Т. 2. – С. 234-236.
 • Коваль, В.М. Стимулювання до управлінської діяльності майбутніх інженерів-металургів [Текст] / В.М. Коваль // VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології» 6-7 грудня 2012 р., м. Київ, КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 57.
 • Коваль, В.М, А.В. Управлінська діяльність в системі освіти технічних спеціальностей [Текст] / В.М. Коваль // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя. – Т. 3. – С. 71-73.
 • Коваль, В.М. Соціально-психологічні засади підготовки майбутніх інженерів до управлінської діяльності [Текст] / В.М. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція  «Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку» 10-11 листопада 2011 р., м. Запоріжжя, ЗНУ. – С.22-23.
 • Коваль, В.М. Управлінська компетенція майбутніх фахівців-інженерів [Текст] / В.М. Коваль // III Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія – наука XXI » 17-18 лютого 2011 р., м. Київ, на базі КНУ ім. Т.Шевченка. – С.17.

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:  2007 р.

Мови спілкування:   українська, російська, англійська (зі словником).

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:    
vicktoria_koval@ukr.net
URL: