Ви є тут

Головна

Мета: придбання навичок у застосуванні набутих знань з фізико-механічних і експлуатаційних властивостей матеріалів, моделювання, діагностики та дефектоскопії, стандартизації та контролю якості продукції для встановлення причин передчасного руйнування чи виходу з ладу деталей, вирішення практичних питань, пов’язаних із наданням рекомендації щодо усунення встановлених причин руйнування або пошкоджень деталей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: закономірності зміни структури та властивостей матеріалів під впливом експлуатаційних факторів; методики дослідження механізмів руйнування та пошкодження виробів, оцінки їх технічних характеристик.

вміти: встановлювати причини передчасного руйнування чи виходу з ладу деталей, надавати рекомендації щодо усунення даних причин.

Викладач дисципліни: Глотка Олександр Анатолійович, доцент та Лисиця Олена Володимирівна, старш. викладач  кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ______

                                      (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 120 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр -год. -год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
82 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:-
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 46 %  до 54 %

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 100
20 40 40 50 50