Ви є тут

Головна

Кафедра "Електричні машини" веде підготовку інженерів-електромеханіків понад 55 років і має стабільний склад викладачів з багатим досвідом проведення із студентами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, що дозволяє на високому сучасному рівні готувати фахівців. Усі викладачі мають відповідну базову освіту, постійно підвищують рівень своїх знань, удосконалюють лекторську майстерність.

Своєрідною формою підвищення кваліфікації є щорічна участь провідних фахівців промислових під­приємств міста та області в роботі науково-технічних семінарів та конференцій, що проводяться на кафедрах.

Для зміцнення фахової підготовки майбутніх спеціалістів з урахуванням потреб виробництва у зв'язку із зміною умов виробництва і зростанням вимог до знань і практичних навичок випускників введені такі дисципліни як "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем", "Надійність і діагностика електрообладнання", "Сучасні методи пошуку та обробки інформації".

Основний наголос у методичному забезпеченні діючих курсів за останні роки зроблено на посилення використання обчислю­вальної техніки у навчальному процесі.

Укладання договорів на спільну цільову підготовку спеціалістів між Електротехнічним факультетом ЗНТУ, технікумами, коледжами і підприємствами, створення філій кафедри на під­приємствах забезпечило підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів-електро­меха­ніків.

Це дозволяє кафедрі вирішувати питання розподілу      молодих спеціалістів після закінчення ЗНТУ, а підприємствам - одержати спеціалістів, що швидко і легко адаптуються у вироб­ничих умовах.

Основні напрямки підготовки спеціалістів

  • Конструкторська і технологічна підготовка виробництва електричних машин і трансформаторів, апаратів і пристроїв;
  • Проведення виробничих і експлуатаційних ви­про­бувань електроустаткування, його монтаж, наладка, ремонт і технічне обслуговування;
  • Здійснення організаційно-управлінської діяль­ності, розробка і ведення технічної документації, організація підвищення кваліфікації робочих, здійснення заходів щодо запобігання виробничого травматизму і фахових захворювань;
  • Застосування автоматизованих систем проекту­вання;
  • Менеджмент в області впровадження проектних і технологічних рішень, проведення наукових досліджень і експериментів по профілю фаху, опрацювання й аналіз отриманих результатів;
  • Маркетинг електротехнічної продукції.

 

Підготовка інженерів-електромеханіків по спеціальності «Електричні машини та апарати» в ЗНТУ ведеться з 1959 року.

У відповідності до зростаючих потреб великої кількості підприємств електротехнічної промисловості, розташованих в нашому регіоні, з 1977 року підготовка інженерів-електромеханіків відбувалась окремо зі спеціальностей «Електричні машини» та «Електричні апарати» на двох кафедрах: «Електричні машини» (ЕМ) та «Електричні апарати» (ЕА). В 1997 року, незважаючи на багаточисельні заперечення і звернення керівників провідних підприємств електроапаратного профілю до міністерств науки і освіти, обидві спеціальності об'єднані в одну «Електричні машини та апарати».

Кафедру ЕМ з 1984 року очолює проректор університету, кандидат технічних наук, доцент Сергій Тимофійович Яримбаш. Нинішня кафедра – це навчальний науково-технічний центр четвертого рівня акредитації з новим комп'ютерним технологічним обладнанням, філією на ВАТ «Запоріжтрансофрматор», ВАТ «ЗЗВА».

Електричні машини – найбільш досконалі і ефективні електромеханічні перетворювачі енергії, що створені розумом людини. Коефіцієнт корисної дії сучасних електричних машин досягає 99 відсотків.

Враховуючи потреби народного господарства країни, в 1955 році в інституті відкрили на ливарному факультеті електротехнічне відділення (вечірня форма навчання) за спеціальністю «Електричні машини та апарати». У 1959 році була створена кафедра «Електричні машини та апарати», яку очолив к.т.н., доц. Г.В. Клюшин (1959-1963) рр. Тоді кафедра мала одну групу студентів. У 1961 році на денне відділення набрали вже дві групи студентів. Вони (1 і 2 курси) працювали на виробництві протягом 1,5 року, а ввечері навчалися в інституті. Старостою групи Е-211 був В'ячеслав Олександрович Машкін, який потім очолив кафедру.

У 1963 році з трансформаторного заводу прийшла на кафедру Л.С. Герасимова. Вона працювала деканом електротехнічного факультету, доклавши чимало зусиль для його розвитку. У 1964 році у навчальний процес ввели дві спеціалізації: «Електричні машини» та «Електричні апарати».

З 1964 року на кафедрі почав працювати к.т.н., доц. Григорій Михайлович Бєліченко (в 1966-1972 роках очолював кафедру «Електричні машини та апарати»). В той час вдосконалювався навчальний процес, розроблялось методичне забезпечення дисциплін. Збільшили обсяг госпдоговірних науково – дослідних робіт для Запорізького трансформаторного заводу (ЗТЗ), заводу високовольтної апаратури, кабельного заводу. Викладачів В.О. Машкіна, З.І. Дударенко, В.І. Бондаренка, О.М. Рассальського, О.М. Андрієнка направили для навчання в аспірантури провідних вищих навчальних закладів Москви і Києва.

З 1972 по 1977 рік кафедрою завідував Віктор Леонідович Міронченко.

Враховуючи зростаючі потреби підприємств електротехнічної промисловості на фахівців, кафедра 1977 року розпочала підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальностями «Електричні машини» та «Електричні апарати». 26 вересня 1977 р. кафедра була поділена на дві – «Електричні машини» та «Електричні апарати». Завідувачем кафедри «Електричні машини» був доцент В.О. Машкін (1977-1983 роки).

У 1972 році на кафедрі була створена лабораторія для проведення науково-дослідних робіт імпульсних перетворювачів для внутрішньозаводського електротранспорту та електромобілів (керівник доц. В.Д. Флора). За час існування лабораторії (1972-1977рр.) в ній виконані дослідження тягових імпульсних перетворювачів. Результати впроваджені на підприємствах та в організаціях: видавництво газети «Правда» (Москва), Тернопільський ХБК, ЗТЗ, ВАТ «АвтоЗАЗ», ЗТМК, ЗМКБ «Прогрес». У дослідженнях з тягових імпульсних перетворювачів брали участь: доцент В.Д. Флора, асистент Вік-тор Борисович Павлов, (нині – д.т.н., с.н.с. ІЕД НАНУ); асистент Василь Григорович Савельєв (нині – доцент, заст. декана ЕТФ ЗНТУ); асистент Валентин Петрович Коваль ; Володимир Олексійович Білий, асистент (нині – викладачі ЗЕТК); лаборант Ганна Михайлівна Єфрємова, (нині – керівник виробничої практики).

У 1973 році в лабораторії тиристорних перетворювачів було створено електромобіль «ЗМІ-Електро». Він мав істотні переваги перед своїми попередниками з Харкова, Львова та Єревана. Орієнтовна середня швидкість електромобіля – 60 кілометрів на годину, відстань пробігу між зарядами акумуляторів – до 100 кілометрів. В 1973-1974 роках над створенням електромобіля творчо працювали студенти електротехнічного факультету Олександр Ткаченко, Сергій Золотарьов, Олександр Северін, Віктор Киреєв, Олександр Борщагівський.

Електромобіль «ЗМІ-Електро», створений в лабораторії тиристорних перетворювачів під керівництвом к.т.н., доц. В.Д.Флори, експонувався у павільйоні «Народна освіта» за програмою Всесоюзної виставки «НТТМ-74» і був відзначений бронзовою медаллю.

Кафедра «Електричні машини» має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. У штаті кафедри 18 співробітників, із них 12 – професорсько-викладацький склад. Серед них декан факультету, професор, заслужений працівник освіти України, випускник електротехнічного факультету Володимир Петрович Метельський. На кафедрі працюють: професор, д-р техн. наук Андрієнко Петро Дмитрович; 8 доцентів: канд. техн. наук Андрієнко Олександр Миколайович, канд. техн. наук Яримбаш Сергій Тимофійович, канд. техн. наук Коцур Ігор Михайлович, канд. техн. наук Лучко Андрій Романович, Савельєв Василь Григорович, Попова Тетяна Віталіївна, канд. техн. наук Пачколін Юрій Ефтович, канд. техн. наук Яримбаш Дмитро Сергійович та інші.

На замовлення підприємств ВАТ »Завод високовольтної апаратури«, ВАТ »Запоріжтрансформатор« виконано ряд госпрозрахункових робіт, в межах яких впроваджені розробки професора Метельського В.П., доцентів Яримбаша С.Т., Машкіна В.О. і Коцура І.М., ст. викладача Беспалова Л.С. За результатами цих та інших розробок науковці кафедри отримали 64 авторських свідоцтв та патентів на корисну модель, надрукували понад 600 наукових статей, видали 19 підручників і монографій (доц. О.П. Горбань, доц. Л.С. Герасимова, доц. С.Т. Яримбаш, доц. В.Д. Флора, проф. В.П. Метельський, доц. Т.В. Попова), останні з яких: «Тягові імпульсні перетворювачі для електротранспорту», «Принципи технічної творчості» – доц. В.Д. Флора, «Основи проектування та розрахунку асинхронних машин» – доц. Т.В. Попова, «Електричні машини і мікромашини» – проф. В.П. Метельський.

У 2004-2005 рр. на кафедрі виконувалися госпдоговірні науково-дослідні роботи з «Укрграфітом» (ауковий керівник – доц. С.Т. Яримбаш) а темами:

  1. «Дослідження температурного режиму електричного обігріву мундштука пресу». Розроблені алгоритми керування електричним обігрівом мундштука пресу для виготовлення подових та доменних блоків, апаратні та програмні засоби застосовані безпосередньо в промислових умовах забезпечили підвищення якості продукції та зменшення енерговитрат на 15-18%.
  2. «Розробка технічних рішень з підвищення енергоефективності роботи коротких мереж графітованих печей». Науковий керівник – доц. С.Т. Яримбаш. Розроблені технічні рішення, які забезпечують підвищення енергоефективності при коротких мереж графітованих печей до 8%.

У теперішній час виконується науково-дослідна робота за темою 0819 «Підвищення енергоефективності та удосконалення методів енергоощадного керування електротехнічними комплексами» (керівник доц., канд. техн. наук Яримбаш С.Т.).

Впровадження сучасних наукоємних, навчальних, комп'ютерних технологій як у навчальний процес, так і в науково-дослідні роботи, створює умови для якісної підготовки магістрів. Починаючи з 1998 року 5% студентів держбюджетного замовлення навчаються за планами магістрів. За цей час кафедра «Електричні машини» випустила понад 40 магістрів. Серед них найкращі студенти: Яримбаш Д.С., Крітина С.О., Цебро Т.А., Курган П.О., Казаков О.С., Щукіна В.А., Коцур М.І., Перевалова Т.І., Климов О.Ф., Секретарьов О.О., Палачова К.В.

На замовлення підприємств з реальними проектними й конструкторсько-технологічними розробками виконано понад 90 відсотків дипломних проектів та магістерських робіт. Ось лише кілька прикладів з них: «Дослідження параметрів коротких ланцюгів установок електродних печей з великими струмами» Д.С. Яримбаша (керівник – доц. В.О. Машкін); «Дослідження похибок трансформатору струму з елегазовою ізоляцією в перехідних режимах» О.С. Казакова (керівник – доц. І.М. Коцур). Робота проведена в співробітництві з ВАТ «ВІТ», на базі якого було розроблено математичну модель метрологічних характеристик трансформатора ТС ТОТ-330 кВ у перехідних режимах; «Трансформатор потужністю 5 кВ.А, напругою 380 В з плавним регулюванням вихідної напруги за допомогою магнітного шунта» В.А. Щукіної (керівник – доц. В.Д. Флора). В роботі розроблено трансформатор, який застосовується для регулювання змінної напруги навантаження, яке живиться від вторинної обмотки, розташованої на нерухомій частині магнітопроводу, що дозволяє виконувати плавне безконтактне регулювання напруги вторинної обмотки без додаткового обладнання та допоміжної апаратури, без спотворення кривих напруги та струму, без попадання високої напруги у вторинні ланцюги; «Універсальний уніполярний безколекторний двигун постійного струму з Р2н=2000 Bт, nн=1500 об./хв., Uн=220 B» Д.В. Ільїна (керівник – доц. В.Д. Флора), де було уперше запропоновано конструкцію універсального уніполярного безколекторного двигуна, який може використовуватись в різних галузях техніки;

Студенти кафедри щорічно приймають участь у Вузівських конкурсах на кращу наукову студентську роботу та всеукраїнських олімпіадах. Це продовження багаторічної традиції, яка склалася на кафедрі ще у 80-х роках минулого століття. Так, у 2004 р. студент гр. Е-210 Д.С. Яримбаш (науковий керівник доц. В.О. Машкін), а в 2008 р. студент гр. Е-214 П.М. Жулін (науковий керівник Т.В. Попова) займали другі місця в Вузівському конкурсі на кращу наукову роботу. У 2009 р. студент гр. Е-215 Є.Ю. Єльцов зайняв перше місце в Вузівському конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Технічна» (науковий керівник доц. Т.В. Попова).

У березні 2010 р. в місті Кременчук у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» за темою «Розрахунок термічної стійкості короткозамкнених обмоток при пусках та реверсах» студент гр. Е-216 М.В. Чернишов зайняв третє місце (науковий керівник доц. І.М. Коцур).

За роки свого існування кафедра підготувала близько 4500 інженерів, які працюють майже в усіх регіонах України, в країнах близького і далекого зарубіжжя. Вони гідно представляють електро-механічну науку в академічних і галузевих науково-технічних центрах, працюють на керівних посадах в міністерствах, відомствах на великих і малих підприємствах.

Колектив кафедри і колектив технічного університету пишаються кращими випускниками. Серед них: Анатолій Іванович Майорець (випуск 1962р.) – перший заступник Голови Ради ветеранів войни та праці енергетиків; Володимир Миколайович Калаущенко (випуск 1983 р.) –директор за розвитком московської холдингової компанії «Електрозавод»; Микита Володимирович Сульдин – заступник генерального директора ОАО ПК ХК «Електрозавод»; Олександр Володимирович Мотренко – працює генеральним директором Запорізьського кабельного заводу; Михайло Євгенійович Алпатов (випуск 1978 р.) – доктор технічних наук, заступник генерального директора ОАО ПК ХК «Електрозавод»; Анатолій Олексійович Афонін (випуск 1965 р.) – працює професором університету у м. Гданськ (Польща), науковий напрямок його розробок – лінійні двигуни; Ібадулаєв Віктор Карисович – директор з виробництва ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Анатолій Іванович Тутов – заступник директора ЗЕРЗ; Олександр Леонідович Хаджинов – головний інженер, заступник директора ЗАТ зовніщньоторгівельної фірми «ЗТР»; Олександр Миколайович Овсяник – заступник директора ЗАТ зовніщньоторгівельної фірми «ЗТР»; Юрій Леонідович Гура (випуск 1984 р.) – заступник директора з наукової роботи в галузі конструювання трансформаторного та реакторного обладнання, головний конструктор, віце президент ВАТ «ВІТ»;Циєр Олександр Гарістович – директор з продажу ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Гостіщев Олександр Васиьович – директор заводу «Супертрансформатор».

Колектив кафедри прагне зберегти й примножити добрі традиції вищої електротехнічної школи, аби не відстати від новітніх технологій, наукових теорій і сучасної практики.