Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз і синтез широкосмугових безпровідних мереж та використовувати їх для створення і експлуатації сучасних телекомунікаційних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи множинного доступу в телекомунікаційних системах;

– способи призначення каналів у виділеному ресурсі;

– класифікацію широкосмугових безпровідних мереж;

– основні види і характеристики персональних безпровідних мереж;

– основні види і характеристики локальних безпровідних мереж;

– основні види і характеристики регіональних безпровідних мереж;

– принципи побудови і види топології безпровідних мереж різних стандартів;

– особливості специфікацій фізичного та MAC-рівні в відповідних стандартів;

– архітектури апаратної реалізації засобів відповідних стандартів;

– функціональні схеми модуляторів – демодуляторів для відповідних стандартів;

– спектральні характеристики сигналів, які використовуються в системах мобільного зв’язку.

 

Викладач дисципліни: Кабак Владислав Семенович, к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки 
6.050903 «Телекомунікації»
Спеціальність
8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку
Змістових модулів – 4
Кваліфікація (професійне спрямування):
2144 Наукові співробітники (електроніка,телекомунікації)
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 
 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 162 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр з інформаційних мереж зв’язку
 
 
 
 
 
 
 
 
32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
114 год. 148 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для залік

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100