Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати підтримку у працездатному стані устаткування в процесі його експлуатації, при якому воно здатне виконувати задані функції, зберігаючи задані значення параметрів, в межах, які встановлені в нормативно-технічній документації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– нормативні документи і стандарти, які регламентують правила технічної експлуатації і обслуговування;

– основні положення теорії надійності інформаційних систем зв'язку;

– основні завдання, заходи і методи, експлуатаційного технічного обслуговування інформаційних телекомунікаційних систем;

– принципи побудови стратегій технічного обслуговування систем зв'язку;

– методи розрахунку норм запасних елементів;

– принципи призначення норм довговічності і технологічності обслуговування;

– методи підвищення надійності роботи телекомунікаційних систем;

– принципи проведення вимірювань в телекомунікаційних та інформаційних системах та мережах;

– особливості пошуку несправностей в системах та мережах;

вміти:

– формулювати вимоги до технічного контролю та діагностування пристроїв зв’язку;

– розраховувати оптимальну періодичність проведення технічного обслуговування мереж зв’язку;

– проводити розрахунок норм запасних елементів;

– оцінювати стан мережі зв’язку та їх надійність;

– проводити вимірювання основних параметрів мереж зв’язку;

– проводити тестування основних елементів інформаційних мереж;

– визначати порядок пошуку несправності, які виникають в системах зв’язку.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 216 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
136 год. 200 год.
Індивідуальні завдання:  20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100