Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів погляду на даний предмет як з історичної точки зору, так і з технічної. Опанування цим курсом дає можливість плавно включитися у світ інформаційних технологій, який швидко змінюється.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– подання інформації в персональних комп’ютерах;

– технології обробки інформації;

– апаратну складову обчислювальної системи;

– програмне забезпечення та його структуру;

– призначення та склад різних операційних систем;

– алгоритмічні основи мови програмування Сі та Сі++.

вміти:

– працювати з файловою системою ОС;

– користуватися програмою-оболонкою Far

– користуватися основними технічними засобами для Windows 2007;

– створювати, редагувати, форматувати документи за допомогою текстового редактора WORD;

– створювати таблиці і діаграми та використовувати формули за допомогою табличного процесора Microsoft Excel;

– вести розрахунки і відтворювати результати у графічній формі за допомогою програмного продукту Mathcad;

– користуватися програмою Electronics Workbench під час схемо технічного моделювання аналогових та цифрових радіоелектронних пристроїв;

– складати алгоритми і писати елементарні програми мовою Сі;

– використовувати класи на мові Сі++ для обробки потоків інформації.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остапович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 360 1-й,2-й 1-й,2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 9 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 80 год. 16 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
64 год. 10 год.
Самостійна робота
216 год. 370 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100