Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення сучасних методів та основних супутникових систем передачі інформації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– системи сучасних дискретних сигналів для супутникових систем передачі інформації;

– орбіти космічних апаратів в супутникових системах. Супутникові групування;

– енергетичні відношення в супутникових системах;

– антенні спорудження в супутникових системах;

– супутникові системи рухомого зв’язку;

– супутникові навігаційні системи;

– супутникові телевізійні системи.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 26 год. 4 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
82 год. 114 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100