Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань,навиків та уміння, які дозволяють їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем і мереж мобільного зв’язку на базі різноманітних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– проблеми, які виникають при передаванні та прийому радіосигналів в системах рухомого зв’язку та особливості їх вирішення ;

– особливості основних методів розподілу дуплексних каналів, види множинного доступу до канлу зв’язку;

– модель та компоненти загальної моделі цифрової системи зв’язку ;

– принципи побудови і функціонування систем рухомого зв’язку.

вміти:

– розраховувати бюджет каналу радіозв’язку для системи персонального супутникового зв’язку;

– проводити розрахунок бюджету траси і радіуса стільника;

– оцінювати вплив моделі каналу зв’язку на ймовірність бітової помилки;

– проводити частотно-територіальне планування систем рухомого зв’язку.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок вибіркова
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 72 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 4 год.
Самостійна робота
48 год. 64 год.
Індивідуальні завдання: 16 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100