Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є впевнене використання студентами теорії й практики розробки сучасних радіопередавальних пристоїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні основи радіозв’язку ;

– структури сучасних РПдП;

– принципи дії каскадів РПдП;

– схеми модуляторів ВЧ коливань;

– інженерні методики розрахунків функціональних схем й основних вузлів РПдП із використанням персональних комп’ютерів;

вміти:

– користуватися методиками інженерного розрахунку основних каскадів РПдП й довідковою літературою на сучасні радіокомпоненти;

– самостійно знайомитися з окремими розділами курсу;

– користуватися вивченим матеріалом за проектування;– вміти формулювати вимоги до технічних параметрів пристроїв, що входять до передавача.

 

Викладач дисципліни: Чорнобородов Михайло Петрович,  к.т.н.,  доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6,5 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
114 год. 148 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100