Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ теорії та практичного застосування пристоїв НВЧ та антен.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії ланцюгів НВЧ;

– основні засади математичного моделювання пристроїв НВЧ з використанням матричного апарату;

– основні різновиди пристроїв НВЧ, їх властивості, параметри та характеристики;

– основні різновиди антен, принципи їх дії, параметри та характеристики;

– принципи побудови сучасних антенних систем.

вміти:

– розрахувати пристрій узгодження;

– користуватися матричним апаратом для опису властивостей пристроїв НВЧ;

– вимірювати параметри пристроїв НВЧ;

– розрахувати параметри основних різновидів антен;

– вимірювати параметри основних різновидів антен.

 

Викладач дисципліни: Дмитренко Віктор Панкратович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 126 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 3,9 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
62 год. 110 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100