Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати проектування пристроїв підсилення різного призначення та використовувати їх для створення більш складних радіоелектронних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні параметри і характеристики пристроїв підсилення;

– основні режими роботи активних пристроїв;

– схемотехнічні методи забезпечення режимів підсилювальних каскадів з постійного струму;

– характеристики базових схем включення активних пристроїв: спільний емітер, спільна база, спільний колектор, спільний витік, спільний сток;

– частотні властивості каскадів підсилення;

– принципи застосування від’ємного зворотного зв’язку в підсилювачах і вплив зворотного зв’язку на характеристики підсилювачів;

– схемотехнічні аспекти реалізації підсилювачів постійного струму;

– принципи побудови вихідних каскадів підсилювачів потужності;

– принципи реалізації багатокаскадних підсилювачів;

– сучасні методи аналізу і схемотехнічного проектування пристроїв підсилення із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

вміти:

– читати електричні принципові схеми реальних пристроїв підсилення сигналів у дискретному та інтегральному виконанні для усіх діапазонів частот;

– проектувати пристрої підсилення різного призначення.

 

Викладач дисципліни: Кабак Владислав Семенович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 216 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
168 год. 202 год.
Індивідуальні завдання: 54 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100