Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни - це ознайомлення студентів з математичним, програмним, інформаційним, лінгвістичним і технічним забезпеченням сучасних систем автоматизованого проектування РЕА, формування у студентів знань, необхідних для формалізованого опису і автоматизованого рішення типових завдань проектування, пов’язаних з моделюванням, аналізом та оптимізацією радіотехнічних схем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні чисельні методи і алгоритми, що застосовуються для моделювання, аналізу та оптимізації радіотехнічних схем і їх елементів;

– математичні моделі основних базових елементів радіотехнічних схем і вміти застосовувати їх для побудови математичних моделей схем.

вміти:

– вибирати і використовувати необхідні чисельні методи і програмні методи, вчиняти формалізований опис об’єкта проектування, виконувати на ЕОМ окремі етапи схемо-технічного проектування.

 

Викладач дисципліни: Самойлик Сергій Сергійович, ст.викладач кафедри Радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й,3-й 2-й,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 288 4-й, 5-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 64 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 4 год.
Самостійна робота
192 год. 276 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100