Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань,навиків та уміння, які дозволяють їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем і мереж мобільного зв’язку на базі різноманітних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні основи існуючих загроз та причини порушень безпеки інформаційних технологій;

– причини виникнення ТКПІ та особливості їх поширення;

– загальні характеристики і принципи побудови пристроїв зняття інформації;

– основні вимоги і технічні основи побудови комплексної системи захисту інформації з позицій системного підходу;

– особливості виявлення технічних засобів розвідки і протидії їх роботі;

– основні методи та засоби захисту інформації;– принципи роботи основних технічних пристроїв протидії засобам розвідки.

вміти:

– формулювати вимоги до вибору методик створення та обслуговування систем захисту технічних каналів від витоку інформації;

– визначити порядок проведення аналізу сигналів для пошуку приладів знімання інформації;

– виявляти технічні канали просочування інформації;

– давати оцінку захищеності різноманітних об’єктів;

– використовувати відповідні технічні пристрої для протидії засобам розвідки;

– використовувати прості криптографічні методи для шифрування інформації;

– моделювати комплексну систему захисту інформації на підприємстві.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 8 год.
Самостійна робота
96 год. 74 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100