Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоїти сучасні правила і тенденції побудови антен з обробкою сигналу та навчитися співставляти реальні конструкції з відповідними математичними моделями, а також ознайомитись з існуючими потужними оболонками автоматизованого проектування як окремих елементів антенної техніки, так і складних антенних систем загалом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– ефективні алгоритми обробки сигналів за допомогою антен спеціального призначення;

– методи сучасного електродинамічного моделювання антен та пристроїв НВЧ за допомогою САПР.

вміти:

– вибрати ефективну структуру антени з обробкою сигналів з урахуванням наявних задач і апаратного та програмного забезпечення;

– здійснювати параметричний синтез антен спеціального призначення, створювати програми в середовищах MATLAB та MathCAD для моделювання антен спеціального призначення та їх окремих елементів;

– користуватися програмними середовищами електродинамічного моделювання Microwave Office та Ansoft HFSS.

 

Викладач дисципліни: Бугрова Тетяна Іванівна, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок Професійно-орієнтована

Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»

Спеціальність 7.05090101 «Радіотехніка»

Змістових модулів – 2
Кваліфікація (професійне спрямування):
2144 Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій;  
2144.2 Інженени в галузі електроніки та телекомунікацій
 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162/144 9-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7.125
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст з радіотехніки
 
32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 16 год.
Самостійна робота
114 год. 118 год.
Індивідуальні завдання: -  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100