Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати проектування пристроїв обробки аналогових сигналів та використовувати їх для створення більш складних радіоелектронних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основну елементну базу аналогової інтегральної схемотехніки;

– принципи схемотехнічної реалізації масштабних і вимірювальних підсилювачів на базі операційних підсилювачів;

– основні причини та джерела похибки роботи операційної схеми та шляхи її мінімізації;

– принципи схемотехнічної реалізації аналогових схем, які виконують математичні операції;

– частотні властивості ОП та принципи формування частотних характеристик схем на базі ОП;

– принципи схемотехнічної реалізації та основні характеристики перетворювачів на базі ОП: перетворювачі струм – напруга, перетворювачі напруга – струм, логарифмічні та антилогарифмічні перетворювачі, перемножувачі сигналів;

– сучасні методи аналізу і схемотехнічного проектування пристроїв аналогової обробки із застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

вміти:

– читати електричні принципові схеми реальних пристроїв аналогової обробки сигналів в інтегральному виконанні для усіх діапазонів частот;

– проектувати пристрої аналогової обробки сигналів різного призначення.

 

Викладач дисципліни: Кабак Владислав Семенович, к.т.н., доцент,  доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144  5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
96 год. 130 год.
Індивідуальні завдання: - год.
Вид контролю: залік