Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи уявлень про інтеграцію CAD/CAM систем, автоматизацію технологічної підготовки виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан і напрямки розвитку автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва;

– системи числового програмного управління;

– сучасні автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва;

– особливості використання САПР.

вміти:

– застосовувати автоматизовані системи на основних етапах технологічної підготовки виробництва.

Викладачі дисципліни: Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 108 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
60 год. 96 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Косинський В. І., Швець О. Ф.  Сучасні інформаційні технології  Знання, 2012