Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ метрології та метрологічного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– теорію похибок;

– сучасні принципи та способи вимірювань параметрів електронної апаратури;

– засоби вимірювань і метрологічне забезпечення;

– правила і форми подання результатів вимірювань.

вміти:

– вибирати та використовувати загальне та спеціалізоване контрольно-вимірювальне та випробувальне устаткування;

– проводити вимірювання параметрів і характеристик деталей, вузлів, блоків чи закінчених пристроїв ЕА;

– проводити обробку статистичної інформації, складати звіти та формулювати висновки.

Викладачі дисципліни: Онищенко Вадим Федорович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 270 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 11 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
96 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Навчальна програма, методичні вказівки і контрольні завдання по дисципліні “Основи метрології, взаємозамінюванності і стандартизації” для студентів за професійним напрямком 6.050902 "Радіоелектронні апарати" всіх форм навчання / Сост. О.О.Петріщєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 62 c.