Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та відомостей по основам геометричної та хвильової оптики, компонентам систем передачі та принципам побудови мереж, які є необхідними для формування техніко-економічного підходу до вирішення питань конструювання та технологічної підготовки виробництва РЕА.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– особливості розповсюдження сигналів в оптичних волокнах;

– види та особливості побудови оптичних хвильоводов;

– види та параметри джерел та приймачів випромінювання;

– способи з’єднання оптичних волокон та компонентів;

– види та способи модуляції оптичних сигналів;

– принципи дії та умови дії оптичних підсилювачів;

– області застосування, умови використання оптичних волокон;

– принципи побудови оптоволоконних мереж;

вміти:

– обирати схеми побудови та компоненти оптоволоконних мереж що забезпечують параметри з’єднань згідно технічного завдання та забезпечують найменші витрати матеріальних та трудових ресурсів;

– виконувати розрахунки, що забезпечують вибір обладнання та устаткування;

– проводити вимірювання втрат в різних ланках оптоволоконніх мереж, та виконувати роз’ємні та нероз’ємні з’єднання оптичних волокон і кабелів;

Викладачі дисципліни: Онищенко Вадим Федорович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 6
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6
Самостійна робота
58 год. 78
 
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

 
1. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники Феникс, 2006