Ви є тут

Головна

2018

 • Штанкевич В.С. Визначення подачі для забезпечення рівномірного різання. С.І.Дядя  // «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем»: матеріали тез доповідей VІІI міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 10 – 12 травня 2018р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2018. 
 • Штанкевич В.С. Влияние подачи на формирование профиля обработанной поверхности при фрезеровании в условиях автоколебаний. / С.И.Дядя, Е.Б.Козлова, А.Е.Зубарев. // Вестник ИрГТУ, 2018, том 22, №6. С.10-19.
 • Штанкевич В.С. Вплив коливального руху деталі при зустрічному кінцевому циліндричному фрезеруванні на профіль обробленої поверхнію / С.І.Дядя, О.Б.Козлова. // International Multidisciplinary Conference «Key Issues of education and Science: Development Prospects for Ukraine and Poland » Stalowa Wola, Republik of Poland, 20-21July 2018. Volume 6. Stalowa Wola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 83-87 pages.

 

2017

 • Штанкевич В.С. К вопросу о снижении интенсивности автоколебаний при концевом фрезеровании за счёт использования разношаговых фрез./ «Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво» (МОМ – 2017):матеріали тез доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 01 – 03 листопада 2017р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – с.174 –175.

 

2016

 • Штанкевич В.С. Розрахунок радіальної глибини різання при кінцевому фрезеруванні з автоколиваннями./ С.И.Дядя, А.Е.Зубарев, В.А.Старіков. //  Машинобудування очима молодих : прогресивні ідеї – наука – виробництво : матеріали Шістнадцятої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції (м. Суми, 26–29 жовтня 2016 року) / редкол. : В. О. Залога, О. В. Івченко. Суми : Сумський державний університет, 2016. с.95-96.
 • Штанкевич В.С. Самоорганізація коливань при циліндричному кінцевому фрезеруванні. / С.І.Дядя, В.О.Логомінов, А.Є.Зубарєв. // Актуальні задачі сучасних технологій: зб. Тез доповідей міжнар. наук. –техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17-18 листопада 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І.Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2016. – с.195.

 

2015

 • Штанкевич В.С. Повышение качества поверхности тонкостенных деталей в условиях резания с автоколебаниями. / С.И.Дядя,Е.Б. Козлова, А.Е.Зубарев. // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2015): матеріали тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції (19–22 травня 2015 р., м.Чернігів). – Чернігів: ЧНТУ, 2015.– С. 43-45 
 • Штанкевич В.С. Влияние фаски на задней поверхности концевого инструмента на интенсивность автоколебаний при фрезеровании. / А.Е. Зубарев, С.И. Дядя, Е.Б Козлова. // Молодежь в авиации: новые решения и передовые технологи : Тезисы докладов. Международная молодежная научно-техническая конференция авиамоторостроительной отрасли. – АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2015 г. – С. 79-81.

 

2013

 • Штанкевич В.С. Основні етапи розвитку верстатобудування. Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих». Запоріжжя, 2013р.

 

2011

 • Ивщенко, Л.И. Методология ускоренной оценки износостойкости режущего элемента пилы [Текст] /Л.И. Ивщенко, В.В. Цыганов, В.С. Штанкевич, А.Н. Докутович //Вісник КрНУ ім. М. Остроградського. – 2011.– Вип.№3, Ч.1. – С.57–61.

 

2009

 • Дядя С.И., Штанкевич В.С. Формирование характеристик станков на этапе проектирования. // Всеукраинская молодёжная научно-техническая конференция «Машинобудування України очима молодих». Запорожье, 2009р. с. 100-101.

 

Патенти та авторські свідоцтва:

 • Пат. UA 35872 Україна, МПК(2006) В23B27/00; Інструмент для прискорених випробувань різальних ланок пиляльного ланцюга на зносостійкість / Івщенко Л.Й., Циганов В.В., Чорний В.І., Штанкевич В. С., Докутович А.М., заявник та власник патенту ЗНТУ – №u200805119; заявл 21.04.2008; опубл 10.10.2008, Бюл. № 19.-3с.
 • Пат. 31816 Україна: МПК (2006) B23C 5/00 Інструмент для прискорених випробувань різальних ланок пиляльного ланцюга на зносостійкість /Л.Й. Івщенко, В.В. Циганов, В.І. Чорний, В.С. Штанкевич, А.М. Докутович; заявл.18.11.2007; опубл.25.04.2008, Бюл.№8.– 3с.
 • Пат. UA 122231 Україна, МПК(2016.01) В23С 5/00; Фреза з регульованими параметрами / Дядя С. І., Козлова О. Б., Штанкевич В. С., Комочкін М.С., заявник та власник патенту ЗНТУ – №u201707599; заявл 18.07.2017; опубл 26.12.2017, Бюл. № 24.