Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів уявлень про основні фізичні процеси і явища, які виникають в електрорадіоелементах і пристроях функціональної електроніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан і напрямки розвитку елементної бази радіоелектронних апаратів;

– сучасні методи визначення і дослідження параметрів та характеристик електрорадіоелементів та пристроїв функціональної електроніки;

– властивості і параметри електрорадіоелементів, їх зв’язок з матеріалами, конструкцією,технологією виготовлення та експлуатаційними особливостями радіоелектронної апаратури;

– методи обчислення електрорадіоелементів і пристроїв функціональної електроніки з урахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних обмежень;

вміти:

– проектувати електрорадіоелементи та пристрої функціональної електроніки та обирати їх з урахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних особливостей апаратури;

– розробляти робочу документацію при проектуванні електрорадіоелементів і пристроїв функціональної електроніки.

Викладачі дисципліни: Арєшкін Евген Костянтинович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 252 5-й, 6-й 5-й, 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 11 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 48 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
48 год. 10 год.
Самостійна робота
156 год. 230 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік,іспит, курсовий проект

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №42
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12  
10 5 5 10 5 5 10 10 10 10 5 5 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24  
5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, І.О.Некоз та ін.; Заг. ред. М.А. Сологуба. - 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Вища шк., 2002