Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами фізичних принципів функціонування та можливостей використання в електронному апаратобудуванні різноманітних електронних приладів: напівпровідникових, електровакуумних, електронно-променевих, газорозрядних, квантово-механічних, фотоелектронних, оптоелектронних, та інших.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні процеси, явища і ефекти, на яких базується принцип дії електронних приладів;

– основи побудування, функціонування, деградації та можливості використання таких приладів;

вміти використовувати набуті знання при:

– аналізі електричних схем;

– аналізі правильності вибору елементної бази;

– побудові мікроелектронних приладів;

– визначати експериментально параметри та характеристики електронних приладів.

Викладачі дисципліни: Лопатка Юлія Анатоліївна

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Рік підготовки:
2-й  
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162 3-й  
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 26 год.  
Практичні, семінарські
год.  
Лабораторні
26 год.  
Самостійна робота
77 год.  
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Технологія конструкційних матеріалів: Підручник / М.А.Сологуб, І.О.Рожнецький, І.О.Некоз та ін.; Заг. ред. М.А. Сологуба. - 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Вища шк., 2002