Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання студентам знань та відомостей по основам побудови аналогових схем та елементів, принципам дії та параметрам схем аналогової електроніки, які є необхідними для формування базових знань по структурі, принципам побудови і сигналам комп’ютерних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– види сигналів, особливості модуляції та кодування;

– принципи функціонування напівпровідникових пристроїв;

– види, призначення та маркування інтегральних схем;

– види та принципи дії індикаторних пристроїв;

– побудову схем на операційних підсилювачах;

вміти:

– аналізувати апаратуру з точки зору фізичних процесів та функціональних зв'язків;

– виконувати аналіз електронних схем;

– обирати функціональні вузли та елементи для реалізації певних функцій;

Викладачі дисципліни: Онищенко Вадим Федорович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 108 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з радіоелектронних апаратів 16 год. 6
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 4
Самостійна робота
60 год. 98
 
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналогова та цифрова електроніка" для студентів за напрямком підготовки 6.050902 “Радіоелектронні апарати” усіх форм навчання. Частина 1 / Уклад.: Полянський Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 66 с.