Ви є тут

Головна

Прізвище: Корніч

Ім'я: Григорій

По батькові: Володимирович

 

Посада: Завідувач кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4974-8864

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): Y-5046-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 7004185655

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=UixlmNYAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Харківський державний університет ім. О.М.Горького, фізико-технічний факультет, 1983, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – « теоретична ядерна фізика», кваліфікація за дипломом – «інженер-фізик»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Моделирование в диффузионном приближении преимущественного распыления бинарных сплавов и эволюции примесных профилей при послойном анализе ионами средних энергий», рік захисту – 1990, Донецький державний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Молекулярно-динамическое моделирование процессов массопереноса в твердых телах под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки», рік захисту – 2002, Донецький державний університет

Наукові інтереси:

 • Фізика твердого тіла
 • взаємодія енергетичних іонів з твердими поверхнями
 • іонне розпилення та перемішування
 • радіаційно-прискорена дифузія
 • континуальні та атомарні методи моделювання складних природничих систем
 • молекулярно-динамічне моделювання атомних наносистем

Дисципліни, які викладає:

 • програмування (C/C++, FORTRAN, Pascal, Basic)
 • методи обчислювальної математики
 • основи системного аналізу
 • методи теоретичної фізики
 • моделювання складних природничих систем

Основні наукові роботи (публікації):

 • D. Shyrokorad, G. Kornich, S. Buga, Evolution of the Ni-Al Janus-like clusters under the impacts of low-energy Ar and Ar13 projectiles // Materials Today Communications 23 (2020) 101107-12,(Elsevier) https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101107 .
 • Корніч Г.В. Поверхня твердого тіла при бомбардуванні низькоенергетичними іонами: моделювання і аналіз атомної системи, Видавництво НУ “Запорізька політехніка”, 313 с.- 17.55 умов. друк. аркушів, 2019 р. (ISBN 978-617-529-240-2).
 • Shyrokorad D.V., Kornich G.V., Buga S.G. Formation of the core-shell structures from bimetallic Janus-like nanoclusters under low-energy Ar and Ar13 impacts: a molecular dynamics study // Computational Materials Science.- 159(3) 2019 110-119. (Вид. Elsevier). https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2018.12.002.
 • Duda E.V., Kornich G.V. On the Combination of Methods of Temperature-Accelerated Dynamics and Hyperdynamics// Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.- V.13(4) – 2019.- 667-669. (Вид. Springer). http://doi.org/10.1134/S1027451019030066. (Original Russian text: Дуда Е.В., Корнич Г.В. Объединение методов температурно-ускоренной динамики и гипердинамики // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. N7 – 2019.- 109-112. (Вид. РАН) http://doi.org/10.1134/S0207352819050068)
 • Duda E.V., Kornich G.V. Construction of a Changed Potential of Interatomic Interaction in the Case of Temperature-Accelerated Dynamics Simulation. // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.- V.12(4) – 2018.- 825-833. (Вид. Springer). http://doi.org/10.1134/S1027451018040286. (Original Russian text: Дуда Е.В., Корнич Г.В. Построение измененного потенциала межатомного взаимодействия при температурно-ускоренном динамическом моделировании // Поверхность. Рентгеновские, Синхротронные и Нейтронные Исследования. N8 – 2018. – 102-112. (Вид. РАН) http://doi.org/10.1134/S0207352818080097)
 • Duda E.V., Kornich G.V. Method for construction of a biased potential for hyperdynamic simulation of atomic systems // Physics of the Solid State. V.59(10) – 2017.- 1900-1905. (Вид.Springer). http://doi.org/10.1134/S1063783417100134. (Original Russian text: Дуда Е.В., Корнич Г.В. Метод построения смещенного потенциала для гипердинамического моделирования атомных систем // Физика Твердого Тела. Т.59(10) – 2017. – 1879-1884. (Вид. ФТІ ім. А.Ф.Иоффе, РАН) http://doi.org/10.21883/FTT.2017.10.44953.418)
 • Широкорад Д.В., Корнич Г.В. Моделирование столкновительной стадии эволюции двудольных биметаллических кластеров под действием димеров аргона низких энергий // Металлофизика и Новейшие Технологии.- Т.39(2)- 2017.- 163-175. (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова, НАН України). http://doi.org/10.15407/mfint.39.02.0163 .
 • Duda E.V., Kornich G.V. On the construction of a bias potential for atomic system simulation by the hyperdynamics method // Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 11(4) – 2017. – 762-766. (Вид. Springer) http://doi.org/10.1134/S1027451017030259 . (Original Russian text: Дуда Е. В., Корнич Г. В., О построении смещенного потенциала для моделирования атомных систем методом гипердинамики // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2017. № 7. с. 89-94. (Вид. РАН) http://doi.org/10.7868/S0207352817060087)
 • Shyrokorad D.V., Kornich G.V. A Neural Network Method for Restoring the Initial Impurity Concentration Distribution from Data of Ion Sputter Depth Profiling// Technical Physics Letters. V.42(7) – 2016.-720-722. (Вид. Springer) http://doi.org/10.1134/S1063785016070282 (Original Russian text: Широкорад Д.В., Корнич Г.В. Нейросетевой метод восстановления начального профиля концентрации примеси при ионном послойном анализе // Письма в Журнал Технической Физики, V.42(14) – 2016. – 14-20. (ФТІ ім. А.Ф.Иоффе, РАН)).

Наукових статей: 91,  монографій – 2, навчальних посібників – 2.

Участь у конференціях:

 • Широкорад Д.В, Корніч Г.В.  Кінетика янусоподібних атомних кластерів під дією низько енергетичного бомбардування // Інформаційні технології: теорія і практика. ІV Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Тези доповідей (Дніпро – Запоріжжя – Харків 17 – 19 берез. 2021) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. - С. 95-96. ISBN 978-966-350-749-1
 • Дуда Є.В., Корніч Г.В. Моделювання дифузії вакансії в кристалі методами гіпердинаміки та класичної молекулярної динаміки // Інформаційні технології: теорія і практика. ІV Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених. Тези доповідей (Дніпро – Запоріжжя – Харків 17 – 19 берез. 2021) [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Електрон. текст. дані. – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. - С. 26-27. ISBN 978-966-350-749-1
 • Широкорад Д.В, Думін О.М., Плахтій В.А., Корніч Г.В.  Обробка сигналів при підповерхневій радіолокації штучними нейронними мережами // Матеріали XXII Міжнародного науково-практичного семінару імені А.Я. Петренюка «КОМБІНАТОРНІ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХНІ ЗАСТОСУВАННЯ», Запоріжжя – Кропивницький.- С.190-194. Збірник за ред. Г.П. Донця, Кропивницький, ПП «Ексклюзив-Систем»:  15 – 16 травня 2020.- 207 c. ISBN 978-617-7079-95-7 .
 • Дуда Е.В., Корнич Г.В. Масштабирование времени при температурно-ускоренной динамике вакансии в кристалле по сравнению с классической молекулярной динамикой // Х Міжнародна науково-практична конференція “СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ РАДІОТЕХНІКИ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”, 7-9 Жовтня, 2020 р., м. Запоріжжя, НУ “Запорізька політехніка”, Збірник тез.- С. 213-215. ISBN 978-617-529-292-1
 • Shyrokorad D. V., Kornich G.V. Evolution of the Ni-Al Janus-like Clusters under Low Energy Argon Cluster Bombardment / IX International Conference NAP-2019, September 15–20, 2019, Odesa, Ukraine: Conference Proceedings – Sumy : Sumy State University Publishing. – 2019. – P. 02TM06-1 - 02TM06-3.
 • Shyrokorad D. V., Kornich G.V. Redistribution of atomic components in Ni-Al Janus-like nanoclusters under the interaction with argon clusters / Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2019), August 27–30, 2019, Lviv, Ukraine. – 2019. – P. 564.
 • Shyrokorad D.V., Kornich G.V., Buga S.G., Evolution of the Ni-Al Janus-like clusters under impacts of low energy argon clusters / Proc. XXIV Int. Conf. Ion-Surface Interactions (ISI-2019), Moscow, Russia, 2019: V.2- pp. 127–129.
 • Дуда Е. В., Корнич Г. В., Использование методов ускоренной молекулярной динамики для моделирования диффузии вакансии, in: Тезисы докладов XLIX Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами, МГУ им. М. В. Ломоносова – М.: Университетская книга, 2019. –  С.72.
 • Shyrokorad D., Kornich G., Formation of the Core-Shell Structures from Janus-Like Nanoclusters Under Low-Energy Argon Particles Impacts // 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), Zatoka, Ukraine, September 9-14, 2018: p. 01SPN38-1 - 01SPN38-4. (ISВN 978-1-5386-5333-3). http://doi.org/10.1109/NAP.2018.8915306 .
 • Широкорад Д. В., Корніч Г.В., Моделирование взаимодействия свободных кластеров CuBi и CuAu с низкоэнергетическими единичными атомами и кластерами аргона // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 21–23 вересня, Україна: Матеріали конференції – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2016. – с. 249–250.
 • D.V. Shyrokorad, G.V. Kornich, Thermal and Cascade-recoil Sputtering of Bipartite Metal Clusters under Low-Energy Argon Ion Bombardment // Proceedings of the international conference nanomaterials: applications and properties (NAP-2016), Vol. 5 No 1, 01PCSI04(2pp) (2016).- Lviv, Ukraine, 14-19 September, 2016. http://doi.org/10.1109/NAP.2016.7757261 .
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесний Знак НУ "Запорізька політехніка" "За бездоганну працю" III ступеню, 2020 р.
 • Почесна грамота міністерства Освіти України, 2001 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної державної адміністрації, 2003 р.
 • Почесний Знак МОНУ “Відмінник Освіти України”, 2005 р.
 • Почесна відзнака Української федерації вчених, 2005 р.
 • Почесний Знак МОНУ “За наукові досягнення”, 2009 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1985.

Мови спілкування: українська, англійська (вільно)

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361, 231a
тел.: +380(61)7698247
e-mail:gkornich@zntu.edu.ua