Ви є тут

Головна

Наукова школа «Нанорозмірні системи і прилади» заснована у 2001 р. професором, д-ром фіз.-матем. наук Погосовим Валентином Вальтеровичем. Основний напрям діяльності – дослідження електронних і позитронних зарядових та розмірних ефектів в наноструктурах і кластерах, одноелектронних ефектів у тунельних структурах; зокрема:

- розробка теорії інфрачервоного поглинання металевих нанокомпозитів та тензора провідності металевих наночастинок, плівок і дротів;

- розробка аналітичного і чисельного підходів до розпаду квазістаціонарних станів у відкритих квантових точках і, відповідно, теорії тунельного струму для одноелектронних приладів;

- модифікація методу функціоналу густини і створення кодів самоузгоджених розрахунків роботи виходу електронів і позитронів (а також їхніх анігіляційних характеристик) для метал-діелектричних наносандвічей;

- експериментальне дослідження методом Кельвіна закономірностей зміни роботи виходу (Вольта потенціалу поверхні) тонких металевих плівок у залежності від їх товщини і електропровідності під дією активних частинок водню.

До наукової роботи залучаються студенти і магістри, які потім вступають до аспірантури. За період роботи наукової школи захищено 6 кандидатських дисертацій, готується докторська дисертація.

Робота групи проф. Погосова В.В. підтримувалась грантами і міжнародними програмами: Soros Scientific Foundation, Російський фонд фундаментальних досліджень, Soros travel grant, Soros Education Program, Wroclaw University Scientific Program, Mianovsky Fund, NATO "Science for Peace" Programme.

Підтримуються зв’зки з Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАНУ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, Національним університетом «Львівська політехніка», Інститутом високих температур АН Росії, Ужгородським науково-технологічним центром матеріалів оптичних носіїв інформації Iнституту проблем реєстрації інформації, ПНУ ім. В. Стефаника, Сумським державним університетом, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, інститутом фізики НАН України з приводу сумісних досліджень.

Наукові дослідження представлено в численних публікаціях у наукових виданнях, підручниках та монографіях, зокрема:

1. В.В. Погосов Введение в физику зарядовых и размерных эффектов: поверхность, кластеры, низкоразмерные системы- М.: Физматлит.-2006.- 328 с.

2. В.В. Погосов, Г.В. Корніч, Є.В. Васютін, К.В. Пугіна, В.І. Кіпріч Основи нано-фізики і нанотехнологій [електронний підручник] - Запоріжжя: ЗНТУ.-2008.-630 с.

3. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В.Коротун Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій -Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-365 с.

4. В.В. Погосов, Ю.А. Куницький, А.В. Бабіч, А.В. Коротун, А.П. Шпак Нанофізика і нанотехнології [навчальний посібник]- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.-380с.

5. А.В. Коротун, І.М. Тітов, Ю.А. Куницький, В.В. Погосов Збірник задач з фізики конденсованого стану [навчальний посібник]- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- Т.1 (Структурні властивості) – 358 с.; Т.2 (Електронні властивості) – 469 с.