Ви є тут

Головна

Прізвище: Островська
Ім'я: Наталія
По батькові: Василівна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат наук із соціальних комунікацій
Освіта: вища

 1. Запорізький державний університет, рік закінчення – 1996, спеціальність за дипломом – «Українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач української мови та літератури».
 2. Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2012, спеціальність за дипломом – «Журналістика», кваліфікація за дипломом – «магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів».
 3. Аспірантура. Кафедра журналістики і соціальних комунікацій Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, роки навчання –  2008–2013 рр. У 2015р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему: "Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів".Спеціальність - 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології. Захист відбувся у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: соціальні комунікації, прикладні соціальнокомунікаційні  технології, фактчекінг
 

Дисципліни, які викладає:

 • «Медіакультура»;
 • «Теорія та історія видавничої справи та редагування»;
 • «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря»;
 • «Суспільствознавство і медіакритика»;
 • «Видавнича справа та редагування»;
 • «Екологічна проблематика ЗМІ»;
 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Соціологія масової комунікації»;
 • «Прикладні соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2368-1051
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=t1f_8_cAAAAJ&hl=uk
Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JFL-0405-2023

Основні наукові публікації:

 1. Островська Н. В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу на українському телебаченні / Н. В. Островська // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія / за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2016. С. 129–194.
 2. Островська Н. В. Логічні засади редагування наукових видань. Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2016. С. 108–118.
 3. Виговська Н.А., Мірошниченко П.В., Островська Н.В., Сіріньок-Долгарьова К.Г. Концептосфера українського інтернет-сегменту. Медіакультура  в  контексті  міждисциплінарних  досліджень : монографія / за   заг.  ред.  В. В. Березенко,  М. А. Лепського, О. О. Семенець;  відп.  ред.  К. Г. Сіріньок-Долгарьова. Запоріжжя : Кераміст, 2017. С. 128–162.
 4. Островська Н. В., Єськова К.В. Особливості формату українських фактчекінгових проектів. Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журнал / наук. ред. О. М. Холод. Т. 7. Київ, 2018. С. 43–51.
 5. Островська Н. В. Тенденції розвитку українських фактчекінгових проектів. Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій : матеріали міжнародного симпозіуму, 19 березня 2019 року, м. Київ, Україна / за наук. ред. О. Холода. Київ. : ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019. С. 97–104.
 6. Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», Випуск 17. Харків, 2020. URL: https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/17957
 7. Островська Н.В.  COVID-19: нові виклики для українських фактчекінгових ресурсів Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 148–150. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020_SN.pdf.
 8. Островська Н., Шендеровський К. Інклюзивний підхід у професійній підготовці журналістів. Права людини та масмедіа в Україні. Частина 3: збірник конспектів лекцій / за ред. Виртосу І., Шендеровського К. Київ : Інститут журналістики, 2021. С. 105–120.
 9. Melnykova-Kurhanova, O., Bella, M., Naumenko, L., Ostrovska, N., Liashchenko, A., & Murzina, O. (2022). Media Education as an Effective Perspective on the Formation of Ideology in Society Through the Influence of Self-Consciousness. Postmodern Openings, 13(4), 42-55. https://doi.org/10.18662/po/13.4/504
 10. Островська Н.В. Ризики використання технологій штучного інтелекту в медіа. Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 147-149.
 11. Островська Н.В. Фактчекінг під час війни: нові виклики. Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м.Тернопіль, 16–17 червня 2023 року). Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 125–128.
 12. Bessarab A., Volynets G., Kodatska N., Mykytiv G., Ostrovska N. The Development of Critical Thinking and Fact-Checking as a Basis for Shaping the Media Culture and Psychological Health of Modern Youth. Ad Alta : Journal of Interdisciplinarity Research. 2023. Vol. 13. Issue 2. P.115–119 (Web of Science).

Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Система організації прес-служби та прес-секретаря» для студентів ІІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 32 с.
 2. Островська Н. В. Прикладні соціально-комунікаційні технології : навчальний посібник для студентів спеціальності «Журналістика». Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. 132 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Прикладні  соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 46 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіаправо» для студентів ІІ курсу денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 32 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Медіакритика» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 42 с.
 6. Методичні рекомендації з курсу «Медіакультура» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл. : Н.В. Островська. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 34 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Права людини в медіа» для студентів-магістрантів денної та заочної форм навчання  спеціальності 061 «Журналістика» / укл. : Н. В. Островська. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 42 с.
   Участь у конференціях:
2016
 1. Зміна формату програми як маніпуляційний інструмент політичних ток-шоу // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 2. Трешіміджеві технології в політичних ток-шоу на українському телебаченні // І Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікаці: теорія і практика» 16 квітня 2016 року – Київ, Київський палац дітей та юнацтва, 2016.
 3. Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних технологій // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.

2017

 1. Специфіка використання фреймінгу в новинах регіонального телебачення  // Всеукраїнській науковій конференції «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 5–6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017 р.
 2. Фреймінг як соціальнокомунікаційна технологія // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2017», 18–21 квітня 2017 року). – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2017.
 3. Специфіка українських фактчекінгових проектів // Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (12–14 жовтня 2017 року). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.

2018

 1. Тенденції розвитку фактчекінгових проектів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Проблемні аспекти розвитку фактчекінгових проектів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16–20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 3. Особливості формату українських фактчекінгових  проектів // ІІІ Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 квітня 2018 р. – Київ, 2018.
 4. Бізнес-модель та структура інтернет-порталу «Ukr.net» // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта», 4–5 жовтня 2018 р. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018.

2019

 1. Тенденції розвитку українських фактчекінгових проектів // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 р. – Київ : ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики»2019.
 2. Маніпулятивний потенціал фактчекінгових ресурсів // Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку» (21 – 22 березня 2019 року). – Київ : Академія української ­преси, 2019.
 3. Різновиди форматів фактчекінгових проектів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 4. Логічні помилки в заголовках українських інтернет-видань // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10–13 травня 2019 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 5. Логічна культура регіональних ЗМІ // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19–21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.
 6. Громадянська освіта в Україні: мережеві проекти з розвитку критичного мислення // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3 – 4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університеті «Запорізька політехніка», 2019.
 7. Медіакритика у вищій школі в розрізі навчально-методичного забезпечення // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Автоматизація перевірки інформації як популярний напрям розвитку фактчекінгових проектів // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020 р.
 2. COVID-19: нові виклики для українських фактчекінгових ресурсів // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2020», 13–17 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020 р.
 3. Сучасна ветеранська проза в українських медіа: способи репрезентації // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.
 4. Розвиток регіонального фактчекінгу: проблеми та перспективи // Міжнародної науково-практичної конференції «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій», 20 листопада 2020 р. - м. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020.

2021

 1. Фактчекінг як новий напрям діяльності регіональних видань // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук», 19–23 квітня 2021 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Особливості роботи регіональної пресслужби громадської організації // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Висвітлення питань розладів аутичного спектра в запорізьких ЗМІ // Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності», 14 травня 2021 р. Київ : Інститут журналістики, 2021.
 4. Видавничі стратегії дніпровського видавництва «Ліра» // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», 7–8 жовтня 2021 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет і імені В.Г. Короленка, 2021.

2022

 1. Інформаційна гігієна в соцмережах під час війни // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Недискримінаційні практики в медіа в умовах війни // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Підготовка до друку історичних видань: досвід редактора // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи», 6–7 жовтня 2022 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2022.
 4. Закон «Про медіа»: загроза звуження сфери використання державної мови // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 6 жовтня 2022 р. –  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.

2023

 1. Ризики використання технологій штучного інтелекту в медіа // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук», 24–28 квітня 2023 р. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Фактчекінг під час війни: нові виклики  // Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи», 16–17 травня 2023 р. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023.

Професійний розвиток

Зараховано 1,5 кредити ЕКTS (45 годин) за 2019 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 2/20 від 23 грудня 2020 р.)
22-24 листопада 2019 року у Центрі культури ідиш (Вільнюс, Литва) пройшла міжнародне стажування – взяла участь у семінарі «Перлини культури ідиш» для вчителів, викладачів, музейних працівників з України, організованому Інститутом «Ткума» спільно з Центром культури ідиш м. Вільнюс за сприяння Світового Єврейського Конгресу.
Зараховано 1,5 кредити ЕКTS (45 годин) за 2020 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 4/20 від 02 березня 2020 р.)
16-24 лютого 2020 року у Міжнародній школі вивчення Голокосту Яд Вашем (Єрусалим, Ізраїль) пройшла міжнародне стажування – стала учасницею семінару для українських освітян, організованому за участі Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума».
Зараховано 6 кредитів ЕКTS (180 годин) за 2021 рік (витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 3 від 26 жовтня 2021 р.)
22.02.21-28.08.21 пройшла підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва за спеціальною програмою  Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії «Академія з  прав людини для викладачів та викладачок журналістики».
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 9 від 27 червня 2022 р.)
13.06.22-17.06.22 пройшла підвищення кваліфікації (стажування) за навчальним курсом «Журналістика в умовах воєнного часу» в межах проєкту «Підвищення якості підготовки молодих журналістів в Україні», сертифікат виданий АМО – чеською громадською організацією «Асоціація з міжнародних питань», м. Прага (Чеська Республіка).
Зараховано 0,8 кредити ЕКTS (24 години) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 5 від 29 грудня 2022 р.), стажування за курсом: онлайн-тренінг «Ігри експертів. Маніпуляції: імперія завдає удару»  (24 години). Сертифікат № AUP-DEC-22/2387. Дата стажування: 07–15 грудня  2022 р. 

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району (листопад 2014 р.);
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 473-н від 18 листопада 2021 р.).

 

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2007
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики