Ви є тут

Головна

Прізвище: Соколов

Ім'я: Євгеній

По батькові: Петрович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент кафедри фізики, директор центру доуніверситетської підготовки

 

Освіта: вища

 • Московський фізико-технічний інститут, факультет проблем фізики та енергетики, рік закінчення – 1979, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.070201 «Експериментальна ядерна фізика»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.08 «Фізика плазми»:
  «Дрейфовий механізм переносу тепла в магнітоплазмених конфігураціях із замкнутими силовими лініями», рік захисту – 1983, спеціалізована рада у МФТІ

У 1987 році рішенням атестаційної комісії присвоєно звання доцента кафедри фізики.

Основні наукові роботи (публікації):

 • «Екзаменаційна фізика. Лекції. Том 1,2» (гриф МОН України, 2007 р.);
 • «Збірник структурованих комплексних завдань з фізики» (спільно з Д.І.Анпілоговим, гриф МОН України, 2010 р.).

Є автором близько ста статей присвячених питанням викладання фізики.

Список основних наукових робот (10 публікації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Соколов Є. П. Кінематика відрізка. Методологічний аналіз / Євгеній Петрович Соколов // Наукові записки. – Випуск 7. – Серія: Проблемі методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2015.. – Частина 1. – С. 243–249.  (- 306 с., ум. др. арк. 20,35)
 2. Соколов Е. П. Два графа / Евгений Петрович Соколов // Квант. – 2015. – № 1. – С. 2-6, 58-59.
 3. Соколов Е. П. Экзаменационная физика. Лекции. Том 1: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «ВПО «Запорожье», 2007. – 184 с.   ISBN 978-966-7732-57-8, ум.друк.арк.21,16
 4. Соколов Е.П Экзаменационная физика. Лекции. Том 2: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 220 с. ISBN 978-966-8563-73-7, ум.друк.арк. 25,57
 5. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник[для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т./Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –Т.1. – 184 с. ISBN 978-966-7809-99-7, ум.друк.арк. 21,3
 6. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.– Т.2. – 222 с. ISBN 978-611-529-000-0, ум.друк.арк.25,8
 7. Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень та курсів вищих навчальних закладів/ Є. П. Соколов, Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 208 с. ISBN 978-611-529-019-2,ум.друк.арк.12,1
 8. Соколов Е.П. Кинематика. Практикум. Факультатив. Физический кружок : учебное пособие [для студ. высш. учеб. зав.]/Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «Акцент Инвест-Трейд», 2013. – 162 с. ISBN 978-966-2602-23-4, ум.друк.арк.19,53
 9. Соколов Є.П. Кінематика. Практикум. Факультатив. Фізичний гурток : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 164 с. ISBN 978-617-529-074-3, ум.друк.арк.19,7
 10. Соколов Е.П. Определение экстремальных значений характеристик вытянутых компактных тороидов / Евгений Петрович Соколов // Физика плазмы. – 1986. – Т. 12, – вып. 12, стр. 1439-1443.
   

 

Участь у конференціях (10)

 1. Соколов Е. П. Урок-"конструктор" / Е. П. Соколов // Физическое образование в ХХІ веке : съезд физиков-преподавателей , 28-30 июня 2000 г., г. Москва : тезисы докл. – М. : Физический факультет МГУ, 2000. – С. 377.
 2. Соколов Е.П. Лекционные демонстрации в курсе  «Экзаменационная физика» факультета довузовской подготовки ЗНТУ / Е. П. Соколов // Современный физический практикум: Материалы XI Международной учебно-методической конференции, Минск, 12-14 октября 2010 г. / Под редакцией: Н. В. Калачова, М. Б. Шапочкина, А. К. Федотова. – Минск: Издательский центр БГУ, 2010. – С. 192–193.
 3. Соколов Е.П. «Правило трех векторов» – от геометрии отрезков к геометрии треугольников. Из опыта работы факультета довузовской подготовки / Е. П. Соколов// Х Международная научно-практическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию факультета физики и информационных технологий: сборник материалов, Х Международной научно-практической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященной 110-летию факультета физики и информационных технологий МПГУ, 27.02 – 03.03.2011 г., г. Москва /  Мос. пед. гос. ун-т, журн. «Наука и шк.», журн. «Шк. будущего». – Москва : МПГУ, Издатель Карпов Е.В., 2011. – Ч. 1. – С. 214–217.
 4. Соколов Е.П. Обобщающее занятие «Физическое судоку».  Из опыта работы системы доуниверситетской подготовки / Е. П. Соколов// ХI Международная научно-практическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 110-летию со дня рождения А.В.Перышкина: сборник материалов, ХI Международной научно-практической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященной 110-летию со дня рождения А.В.Перышкина, 27.02 – 01.03.2012 г., г. Москва /  Мос. пед. гос. ун-т, журн. «Наука и шк.», журн. «Шк. будущего». – Москва : МПГУ, Издатель Карпов Е.В., 2012. – Ч. 2. – С. 33–37.
 5. Соколов Е.П. «Физический конструктор» на практических занятиях по физике в системе доуниверситетской подготовки технического университета / Е. П.  Соколов // Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі: збірник матеріалів Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі», 13-14 вересня 2012 р., м. Херсон / укладач Шарко В.Д. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2012. –  С. 147–149.
 6. Соколов Е.П. «Физический конструктор» – новая форма практического занятия по физике / Е. П. Соколов// ХIII Международная научно-практическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития: сборник материалов, ХIII Международной научно-практической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», 03.03 – 06.03.2014 г., г. Москва /  Мос. пед. гос. ун-т, журн. «Наука и шк.», журн. «Шк. будущего». – Москва : МПГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 186 – 190.
 7. Соколов Е.П. Доуниверситетская подготовка в системе непрерывной подготовки инженерных кадров по физике  [Электронный ресурс]  /Е. П. Соколов// Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації»: електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Випуск №  4 (14). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблемі якості, інновації», 21 – 28 жовтня 2013 р., м. Запоріжжя /  Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя : ЗОАППО , 2013 . – http://www.zoippo.zp.ua./pages/el_gurnal/pages/vip14.html
 8. Соколов Е.П. Логическое отношение «общее-частное» в методике преподавания физики/ Е. П. Соколов// ХIII Международная научно-практическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития: сборник материалов, ХIII Международной научно-практической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», 03.03 – 06.03.2014 г., г. Москва /  Мос. пед. гос. ун-т, журн. «Наука и шк.», журн. «Шк. будущего». – Москва : МПГУ, 2014. – Ч. 3. – С. 312 – 316.
 9. Соколов Е.П. Логічне відношення «загальне-часткове» в методиці викладання фізики/ Е. П.  Соколов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”], (Херсон, 26-28 червня 2014 р.) / укладач: В.Д. Шарко – Херсон : ПП В.С. Вишемирський. –  2014. –  С. 75–76.
 10. Соколов Е.П. Кінематика відрізка – розширення традиційної кінематики / Е. П. Соколов// Науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища»: Матеріали конференції,  м. Кіровоград,  22 – 23 травня 2015 року. /  Відповідальний редактор: С.П.Величко  – Кіровоград : ПП «Ексклюзив – Систем». –  2015. –  С. 143-144.
   

Загальний список «Посібники з фізики» в зворотному порядку

1. Соколов Е. П. Экзаменационная физика. Лекции. Том 1: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «ВПО «Запорожье», 2007. – 184 с.

ISBN 978-966-7732-57-8, ум.друк.арк.21,16

2. Соколов Е.П Экзаменационная физика. Лекции. Том 2: Учебное пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Евгений Петрович Соколов. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 220 с.

ISBN 978-966-8563-73-7, ум.друк.арк. 25,57

3. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –   . – Т.1. – 184 с.

ISBN 978-966-7809-99-7, ум.друк.арк. 21,3

4. Соколов Є. П. Екзаменаційна фізика. Лекції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: в 2 т. / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. –   . – Т.2. – 222 с.

ISBN 978-611-529-000-0, ум.друк.арк.25,8

5. Соколов Є.П. Збірник структурованих комплексних завдань з фізики : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень та курсів вищих навчальних закладів/ Є. П. Соколов, Д. І. Анпілогов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 208 с.

ISBN 978-611-529-019-2, ум.друк.арк.12,1

6. Соколов Е.П. Кинематика. Практикум. Факультатив. Физический кружок : учебное пособие [для студ. высш. учеб. зав.]  / Евгений Петрович Соколов. – Запорожье: ТОВ «Акцент Инвест-Трейд», 2013. – 162 с.

ISBN 978-966-2602-23-4, ум.друк.арк.19,53

7. Соколов Є.П. Кінематика. Практикум. Факультатив. Фізичний гурток : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]: / Євгеній Петрович Соколов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 164 с.

ISBN 978-617-529-074-3, ум.друк.арк. 19,7

 

 Перелік усіх наукових публікацій за роками

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 

 • Подяка МГН СРСР, 1990 р.
 • Подяка МГН СРСР, 1991 р.
 • Подяка Запорізької обласної ради, 1992 р.
 • Почесна грамота МОН України, 2001
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2008
 • Нагрудний знак «За бездоганну працю» III ступеня, 2010

Веде велику роботу з талановитою молоддю. Є членом журі обласної конференції Малої Академії наук, обласної та всеукраїнської олімпіад з фізики, член журі Турніру юних фізиків.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 313
тел.: +380(61)7698519
e-mail:    esocolov.g@gmail.com