Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжной

Ім'я: Геннадій

По батькові: Валентинович

 

Посада: завідувач кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук, д-р. техн. наук

Вчене звання: доцент

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar: Snizhnoi G. V. [scholar.google.com/citations?hl=ru&view_op=list_works&gmla=AJsN-F7vfASfgDqk3NgpNeWyf2KKdozbnwiglFq4zHQ3wjZR2aw7dFMMb3F7dSWq8o8M_6GcwItzlC1v46jJ4Iz3NxkU2Qas8fHTEJZ8zIp0wK1LC_pSaNK5HQPamweQYtj9OdxXa-VYz0prgXKa2M2j3mBZYth6_Q&user=PmqVjMoAAAAJ]

Scopus ID: 54406427800

Researcher ID: Q-4033-2019

ORCID: 0000-0003-1452-0544

 
 
 
 
 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1988, спеціальність за дипломом - «Фізика», кваліфікація за дипломом - фізик, викладач фізики.
 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом - фінансист.
 • НУ "Запорізька політехніка" спеціальність за дипломом - «Автоматизація та приладобудування», кваліфікація за дипломом - Магістр з "Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки"
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація  за спеціальністю – 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків», за темою:
  «Термо- і фото стимульована поляризація кристалів Bi12SiO20»,
  рік захисту – 1991, Дніпропетровський державний університет, м. Дніпропетровськ.
 • Докторська дисертація за спеціальністю – 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів», за темою:
  «Наукові основи впливу магнітного стану структури на властивості аустенітних сталей»,
  рік захисту – 2019, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

 

Наукові інтереси:

 • автоматизовані вимірювальні комплекси
 • якість та сертифікація
 • магнітометрія

 

Дисципліни, які викладає:

 • Комп’ютерні системи вимірювань
 • Основи магнітометрії конструкційних матеріалів
 • Менеджмент якості та сертифікація
 • Економічні аспекти управління якістю
 • Інформаційні системи управління якістю
 • Матеріали мікро- та наноелектроніки
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. – № 8(168). – С.166-169. 
 • Томашевський О.В. Визначення функції надійності не відновлюваних технічних систем при неповних даних / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2019. – № 8(160) . – С.129-132.
 • Vasilenko O.V. PWM controller’s models for investigation ACS in spice-family ECAD programs / O.V. Vasilenko, G.V. Snizhnoi // Електротехніка та електроенергетика. - 2018. - №1 - С. 64-71.
 • Томашевський О.В. Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджмента якості виробництва авіаційних двигунів / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, А.А. Оліфір // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2016. - №7(134). - С.29-32.
 • Томашевський О.В.. Сертифікація та система якості авіаційного підприємства / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.С. Терьошина // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2013. - №7(104). - С.247-250.
 • Томашевский А.В. Исследование качества изготовления никелевых турбинных лопаток методами непараметрической статистики / А.В. Томашевский, Г.В. Снежной // Газотурбинные технологии. - 2013. - №3(114). - С.22-24.
 • Сніжной Г.В. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів / Г.В.Сніжной, Є.Л. Жавжаров // збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування".-2012.-№49.-С.136-141.
 • Снежной Г.В. О возможности контроля малых деформаций аустенитных хромоникелевых сталей магнитометрическим методом / Г.В. Снежной // Авіаційно-космічна техніка і технологія.-2010.-№9(76).-С.131-135.
 • Томашевський О.В. Використання статистичних методів при сертифікаційних випробуваннях інтегрованих мікросхем / О.В. Томашевський, В.В. Погосов, Г.В. Сніжной // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.-2009.-№1(20).- С.38-41.
 • Сніжной Г.В. Математична модель витрат на якість виробів електронної техніки / Г.В.Сніжной, В.В.Погосов // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління .-2009.-№1(20).- С.106-107.
 • Vasylenko O. V., Reva V. I., Snizhnoi G. V. Simulation of ACS for magnetic susceptibility measurements in ECAD based on time domain functions. 2nd International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems, CEUR Workshop Proceedings. 2019. Vol. 2353. P. 689–701. (Scopus)
 • Сніжной Г.В. Автоматизована установка для дослідження релаксаційних процесів і вольт-амперних характеристик у діелектриках і напівпровідниках / Г.В. Сніжной, А.В. Кондратьєв // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 1999. – № 2. – С. 44-45.
 • Potapovich Yu. N., Panchenko T. V., Snezhnoi G. V. Automatic current spectroscopy of semiconductors and dielectrics. Measurement Techniques. 1992. Vol. 35. No. 7. P. 850–853. (Scopus)

Всього наукових праць: 224, з них статей у наукових реферованих журналах – 85 (з них 18 входять до наукометричних баз Scopus та/або WoS), патентів на винахід – 2, патентів на корисну модель – 5, навчальних посібників – 3(посібник"Менеджмент і нормативне забеспечення якості у електроннії галузі має гриі МОНУ").

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика. Математика. Автоматика», Суми: МОНУ, Сумський державний університет (2020 р.).
 • International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS). Zaporizhzhia. Ukraine (2019);
 • Міжнародна науково-практчна конференція „Елементи, прилади та системи електронної техніки”. Запоріжжя: ЗДІА (2018 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Дніпро: УДХТУ (2017, 2018, 2019, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2008, 2012, 2016, 2018, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)”. Київ: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"  (2012 р.);
 • Міжнародний конгрес двигунобудівників. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т» (2008…2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Прикладні науково-технічні дослідження”,  Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте (2017, 2018, 2019, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок”   Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ „Мотор Січ”, ХАІ, ДП „Івченко-Прогрес” (2010, 2011, 2012, 2013 р.);
 • Міжнародна конференція „Ті-2009 в СНД”. Одеса (2009 р);
 • Міжнародна конференції „Стародубовські читання”. Дніпро: ПДАБА (2009…2017);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми прикладної фізики”. Севастополь (2012 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем». Севастополь (2013 р.);
 • Міжнародна науково-технічні конференції „Литейное производство и металлургия, Беларусь”. Мінськ (2009 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок”. Запоріжжя-Алушта (2010…2013 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології”. Маріуполь (2012 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція „Функціональні і конструкційні матеріали”. Донецьк, НТЦ «Реактивелектрон» НАН України  (2013 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2019 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Літво. Металургія». Запоріжжя (2020 р.);
 • Тиждень науки. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Щорічна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка» (2006…2020 р.);
 • Міжнародна спеціалізована виставка-конференція „Композити та склопластики». Запоріжжя, Запорізька торгово-промислова палата, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Національне космічне агентство” (2012, 2013, 2014 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні ресурсозбережні матеріали та зміцнювальні технології». Маріуполь: МОНМСУ, ПДТУ (2012 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення  надійності та довговічності виробів». Запоріжжя: ЗНТУ (2014, 2019 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок». Запоріжжя: АТ «Мотор-Січ» (2014 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах». Запоріжжя (2015 р.).

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний Знак за "Бездоганну працю" ІІІ ступеню (розпорядження № 93-М від 17 листопаду 2020 р.); 
 • Подяка від Міністерства освіти і науки України (грудень 2020);
 • Подяка від Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 83-к від 25 квітня 2018р.);
 • Почесна грамота від Виконавчого комітету Запорізької міської ради (листопад, 2016 р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 36 М від 16.05. 2016р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 66 М від 07.05. 2014р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ № 743 від 13.11.2012 р.);
 • Почесні грамоти Запорізького державного технічного університету (Запорізького національного технічного університету)

Сертифікати:

 • «Стандартизация, документирование и функционирование систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001:2000» (ЗТР, 2008 р.)
 • «Управленческие и экономические аспекты управления качеством» («Golden Staff», 2009 р.)

Міжнародні гранти:

 • Soros Scientific Foundation (USA)

Рік початку діяльності в університеті: 1992.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: snow@zp.edu.ua