Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни "Сучасна українська публіцистика" є ознайомлення студентів з особливостями функціонування сучасної української публіцистики, специфікою її жанрової реалізації.
Завдання навчальної дисципліни «Сучасна українська публіцистика»:
-    встановити ключовий понятійний апарат курсу; подати дефініційний спектр поняття «публіцистика» та проаналізувати найпоширеніші хиби визначень; дати метавизначення поняття із урахуванням усіх його рівнів актуалізації;
-    порівняти дві парадигми СП та інформаційного журналізму (ІЖ) на основі ключових ознак (укласти компаративну таблицю); спростити парадокси журналізму з огляду на студійовані парадигми;
-    з’ясувати компоненти риторичного канону та простежити його трансформацію під сучасну пору
-    розглянути феномен візуальної публіцистики на прикладі фотоматеріалів, карикатури та поезографії; торкнутися проблеми філософії фотографії (за текстами С. Зонтаг);
-    розглянути феномен публіцистичної лірики; на конкретних прикладах простежити взаємозв’язок публіцистичності-ліричності;
-    простудіювати парадигми світоглядної та ідеологічної публіцистики (ІП), укласти порівняльну таблицю; розглянути алгоритм переконання та механізми пропаганди;
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
-    визначення термінів "публіцистика" та "світоглядаї публіцистика"; різницю між світоглядною та ідеологічною публіцистикою, персональним та масовим журналізмом, макротекстом та гіпертекстом;
-    формулу риторичного канону та її зміну в нелінійних текстах;
-    ґенезу, типологію, ознаки та представників поезографії;
-    філософію фотопубліцистики в концепції С. Зонтаг; публіцистичні топоси в карикатурі, живопису, а також у публіцистичній ліриці;
-    засади ідеологічної публіцистики (ключові механізми, технології та засоби впливу, приклади деконтекстуалізації та ін.);
У результаті вивчення курсу студент повинен вміти:
-    вільно оперувати термінологією, історичними фактами і прикладами, що стосуються світоглядної публіцистики (вербальної чи невербальної); ідеологічної публіцистики та нового журналізму;
-    аргументувати проблеми дефініційного спектру та ґенези публіцистики;
-    відтворювати генеалогічне дерево публіцистики;
-    проводити порівняльні аналогії між СП та ІП; відповідно на практиці ефективно визначати вид тексту на рівні ідеологем та філософем;
-    наводити приклади деконтекстуалізації;
-    адаптувати текст;
-    аналізувати спільні топоси текстів;
-    визначити усі можливі рівні результативності тексту;
-    розрізняти СП та інфожурналізм, відповідно спрощувати парадокси професії;
-    скрупульозно аналізувати тексти за риторичним каноном (прозові та ліричні);
Дисципліна «Сучасна українська публіцистика» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7 навчального семестру. Аудиторна робота становить 33 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (10 год.) і практичних занять (20 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 40 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.